Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Autorom grafickej podoby erbu mesta je Ladislav Čisárik

V minulom vydaní Spektra sme uverejnili obsiahlu reakciu Stropkovčana
Daňa Soóša na článok týkajúci sa vzniku stropkovského erbu. V otvorenom
liste Ing. arch. Markovi Vatehovi popisuje celý postup pri tvorbe erbu a
autorstvo erbu pripisuje svojej osobe. D. Soóša rozhorčilo tvrdenie
v článku uverejnenom v Spektre č. 35, kde M. Vateha uvádza, že
*„súčasná podoba mestského erbu, ktorý bol schválený v roku 1988,
vychádza z historických podkladov a spĺňa všetky heraldické zásady.

Graficky ho navrhol jeden z najvýznamnejších heraldických výtvarníkov
na Slovensku Ladislav Čisárik.“* Vo svojej reakcii označil M. Vatehu za
klamára, ktorý pripisovaním autorstva erbu L. Čisárikovi zamlčiava pravdu.
Aby teda bolo pravde učinené zadosť, rozhodli sme sa osloviť akademického
maliara Ladislava Čisárika ml., ktorý je mimochodom, spoločne s heraldikom
PhDr. Ladislavom Vrteľom autorom štátneho znaku Slovenskej republiky.
V priebehu minulého týždňa sme mu zaslali niekoľko otázok týkajúcich sa
genézy nášho erbu a oboznámili ho so „sporom“ o jeho autorstvo. Z jeho
odpovede je zrejmé, kto je autorom erbu mesta Stropkov. Na úvod citoval
z publikácie „ERBY A VLAJKY miest v Slovenskej republike“, kde sa
uvádza, že na návrh heraldickej komisie sa mesto Stropkov roku 1986 vzdalo
novotvaru (erbu s arpádovskými brvnami z roku 1975, ktorého autorom je D.
Soóš – pozn. red.) a do svojho erbu vložilo tri ruže, ktoré sa
vyskytujú v obidvoch historických pečatiach. Mesto prijalo svoj erb
18. októbra 1988. Ďalej dodáva: „Do tejto publikácie som
nakreslil symboly miest podľa rôznych podkladov – či už slovných (opis
erbu), náčrtov, historických rytín a podobne. Tieto mi boli poskytnuté
Heraldickou komisiou MV SR, podľa ktorých som vytvoril vo výtvarnej a
heraldickej podobe kompaktnú verziu jednotlivých symbolov. Túto podobu erbu
mesta Stropkov používa mesto až do súčasnosti. Za vytvorenie erbu mesta
Stropkov som si nenárokoval, ani neprijal nič. Autorstvo pôvodného návrhu
si neosobujem,“
uviedol pre Spektrum L. Čisárik. Autor teda na
základe známych prameňov prekreslil tri ruže do podoby, akú poznáme
v súčasnosti. Rukopis L. Čisárika nesie množstvo erbov na Slovensku,
pričom v mnohých sa objavujú ruže, heraldicky zakreslené takmer rovnako
ako „stropkovské“ (Bánovce nad Bebravou, Varín). Problematike sa vo
svojom ohlase venuje aj Ing. arch. M. Vateha.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter