Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ďalší úspešný projekt slovensko-poľskej spolupráce

Nové tematické
cyklochodníky a vyhliadková veža s prvkami drobnej architektúry

Prvým spoločným a základným bodom nielen oboch miest, ale aj oboch
štátov je etnicita. Poliaci a Slováci sú potomkovia starých Slovanov.
Ďalším zo spoločných bodov je určite spojenectvo po stránke hospodárskej
a vojenskej, ktoré vyvrcholilo k dohode a ktorá bola zárodkom dnešnej
Vyšehradskej 4. Už od nepamäti svet pretínajú cesty, ktoré boli tepnami
krajiny.

V rámci projektu sú realizované prednášky a výstavy na slovenskej
i poľskej strane. Celková výška projektu je 235 593,67 eur, z toho pre
Stropkov je určených 129 434,76 eur. Celý projekt sa začal pripravovať
v roku 2016, kedy nás oslovili partneri z mesta Rzeszow.
V Stropkove sa v marci konala výstava „Každodenný život
v rakúsko-uhorskej monarchii“, kde mohli návštevníci vo výstavných
priestoroch kaštieľa vidieť predmety dennej potreby pochádzajúce z čias
Rakúsko -Uhorska.
Druhou výstavou bude „Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska“, ktorej
vernisáž sa uskutoční v pondelok 4. júna a sprístupnená bude
v kaštieli celý nasledujúci mesiac. Expozíciu budú tvoriť vojenské
predmety z bojísk I. svetovej vojny, väčšina práve z nášho regiónu.
Veľké poďakovanie za spoluprácu pri organizácii výstav patrí miestnym
zberateľom historických predmetov, ktorí nám poskytli exponáty na výstavy
a takisto cenné rady pri ich organizácii.
„Ide o veľmi plodnú spoluprácu a je pre nás veľkým
prínosom, že môžeme realizovať spoločný projekt s metropolou
Podkarpatia. Sú to cenné skúsenosti. Okrem tohto projektu máme za sebou už
aj dva menšie projekty zamerané na podporu cestovného ruchu, ktoré sme
realizovali v rokoch 2016 a 2017. V rámci aktuálneho projektu sú do
jednotlivých aktivít zapájané aj stropkovské školy, ktoré sa
zúčastňujú jednotlivých aktivít,“
uviedol O. Brendza.
Aktuálne prebieha výstavba vyhliadkovej veže na vrchu Ščerbovka medzi
Stropkovom a Sitníkmi a tiež výstavba prvkov drobnej architektúry. Ide
o dva veľké altánky s krbmi pri dvojkríži a Bankovskej hore, jeden
drevený altánok nad Sitníkmi na východ od Stropkova.
„Vyhliadková veža má 12 metrov, dve podlažia s výhľadom na
celé mesto a blízke okolie. Je krátko pred dokončením. V prípade
altánkov ide o nové turistické prvky v okolí mesta, ktoré tu doteraz
chýbali. Dostupné budú širokej verejnosti. Veríme, že aj to pomôže
vytiahnuť ľudí do prírody. Je to neďaleko mesta a sú odtiaľ pekné
výhľady na okolie. Zároveň dúfame, že verejnosť túto novinku privíta a
nové objekty sa nestanú cieľom vandalizmu. Dokončené budú v priebehu
júna, až po dokončení všetkých stavieb sprístupníme aj
vežu,“
informoval primátor mesta.
Ako ďalej O. Brendza informoval, v rámci tejto aktivity prebieha v týchto
dňoch aj značenie cykloturisitickej trasy „Po stopách Rakúsko –
Uhorska“ zo Stropkova na Dukliansky priesmyk, resp. štátnu hranicu
s Poľskom. Celková dĺžka chodníka bude cca 47 km. Značená bude modrými
cykloznačkami a cyklosmerovkami. V okolí mesta bude vyznačený aj menší
okruh žltými značkami. Pomyselný začiatok trasy je v Stropkove na
námestí, pokračuje ďalej po ceste na Sitníky, odtiaľ nad mestskú časť
po horizonte, cez Ščerbovku a potom ďalej cez Kozinec, dole smerom na
poľnohospodársku obslužnú komunikáciu smerom do Brezničky. Odtiaľ do
Veľkropa s odkazom na tamojší vojnový cintorín, ďalej cez kopec do
Makoviec, ďalej po ceste II. triedy cez Bukovce na Bukovú hôrku a odtiaľ po
historickej ceste Jozefínka do Gribova, potom smerom na Kožuchovce, cez les na
cestu III. triedy do Bodružala, Krajnej Poľany smerom na N. a V. Komárnik po
starej ceste až na hranicu.
Na poľskej strane už bude pokračovať formou náučného chodníka cez
Barwinek, Korczynu, Duklu, Strzyżów až do Rzeszowa.
„Jozefínka v minulosti spájala Zemplín s Poľskom, teda aj
Stropkov s Rzeszowom. Bola to obchodná cesta, za čias cisára Jozefa II.
získala strategický význam a bola povýšená na cestu krajinského významu.
Od tých čias ju ľudia nazývajú Jozefínka,“
doplnil O.
Brendza.
Na trase sa nachádzajú objekty z čias prvej polovice 20. storočia, resp.
Rakúsko – Uhorska, ktoré budú označené. V okolí Stropkova je to
vodojem a studňa z rokov 1910 a 1911, ktoré boli budované v rámci
veľkých vojenských manévrov, sanktuárium, kaštieľ, vojnové cintoríny
v Stropkove a Veľkrope. Označené budú aj ďalšie historické objekty –
kláštor na Bukovej hôrke, kostolíky v Miroli, Bodružali, Nižnom a Vyšnom
Komárniku.
„Chceli sme sa zamerať aj na zatraktívnenie blízkeho okolia
mesta (stavby, veža), keďže ponúka krásne prechádzky pešo alebo na
bicykli, v zime na bežkách. Je to relatívne blízko a tým, že tam budú
oddychové zóny, možno budú mať ľudia o dôvod viac ísť sa tam prejsť.
Po tom, ako sme v roku 2016 vyznačili prvú cyklotrasu po pamätihodnostiach
okresu Stropkov, ide o ďalší projekt zameraný na podporu cykloturistiky
i cestovného ruchu ako takého,“
uviedol.
Ďalšími z aktivít je tvorba mobilnej aplikácie Rzeszow a Stropkov –
kedysi a dnes a hry Po stopách histórie. Aplikácia je už verejne dostupná
na Google Play Store a AppleStore. Jej predstavenie je naplánované
v najbližšom období. Hra bude dostupná v priebehu júla.
V lete sa v Stropkove uskutoční už spomínané otvorenie trasy a tvorivé
dielne v závere septembra.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jedinečného turistického produktu
založeného na kultúrnom potenciáli partnerských miest, zvýšenie
turistickej atraktivity pohraničia, ako aj zlepšenie povedomia obyvateľov a
turistov o tunajšom bohatstve v oblasti kultúrneho dedičstva. Projekt je
realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter