Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Počet komunálnych nájomných bytov je na úrovni približne 4% z celého
bytového fondu. Podľa starostov a primátorov je potrebné podporovať
výstavbu nájomných bytov. S tým sa však spája prínos aj riziká, čo
Združenie miest a obcí Slovenska mapovalo v nedávnom prieskume.

Preto sa ZMOS pýtal starostov a primátorov na to, v čom vidia prínos
nájomného bývania pre obce. Respondenti mali uviesť tri najvýznamnejšie
pozitíva, ktoré nájomné bývanie má. Podľa 31,5% respondentov je prínos
v zvyšovaní počtu obyvateľov obce, ďalších 30,3% ho vidí v ponuke
cenovo dostupného bývania zraniteľným, ohrozený skupinám. Ďalších 19,3%
ako prínos nájomného bývania uviedlo zvyšovanie ekonomickej spotreby
v samospráve z dôvodu prísunu obyvateľov. Prínos z hľadiska podpory
ekonomickej mobility, teda pohodlnejšieho presunu ľudí za prácou je podľa
12,3% opýtaných. Iný prínos uviedlo 1,2% a nevedelo sa vyjadriť 5,5%
starostov a primátorov zaradených do prieskumu. Príchod obyvateľov, ktorí
nemusia mať pozitívny vzťah k samospráve je pre 25,9% opýtaných rizikom
nájomného bývania. Príchod obyvateľov s prechodným pobytom, ktorí
príjmy z trvalého pobytu patria inej samospráva je rizikom pre 22,7%. Obava
z investície do výstavby nájomných bytov o ktoré nemusia mať ľudia
záujem je rizikom podľa 19,8% starostov a primátorov odpovedajúcich
v prieskume. Celkovo 22,3% opýtaných si myslí, že rizikom výstavby
nájomných bytov je fakt, že pôjde o investíciu do bytov, ktoré si
vzhľadom na výšku nájmu záujemcovia nebudú môcť dovoliť. Iné riziko
výstavby nájomných bytov uviedlo 3,5% respondentov a 5,8% sa k tejto otázke
nedokázalo vyjadriť.
Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného
projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je
realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných
záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje
starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných
kategórií obcí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter