Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aktuálny stav vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2019

V 33. týždni bola
v prevádzke väčšina prírodných i umelých kúpalísk, samozrejme
v závislosti od premenlivého počasia. Regionálne úrady verejného
zdravotníctva (RÚVZ) vykonávali na kúpaliskách v rámci štátneho
zdravotného dozoru (ŠZD) kontrolu hygienického stavu a plnenia povinností
ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy.

Realizované boli aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ
pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie, vrátane vzoriek
vôd, na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú
rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.
Na základe ostatných odberoch vzoriek bola vyhovujúca kvalita vody na
kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách a na prírodných vodných plochách
s neorganizovanou rekreáciou. Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie nájdete na
Veľkej Domaši – Tíšave, na Valkove, Dobrej i v RO Holčíkovce, Novej
Kelči, ale tiež aj polostrove Krym. Vhodné na kúpanie sú tiež prírodné
vodné plochy na Zemplínskej Šírave – Kamenec, Biela Hora, Paľkov, Pod
Bukovcom, či na Palcmanskej Maši, Ružíne, Turzovskom jazere. Medvedia hora,
Hôrka i Vinianske jazero na Zemplínskej Šírave sú rovnako vhodné na
kúpanie.
Povolenie na prevádzku malo na konci 33. týždňa 207 umelých kúpalísk.
RÚVZ vykonali ŠZD na umelých kúpaliskách v letnom areáli Aquaruthenia vo
Svidníku, kde závažné nedostatky neboli zistené.
ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný aj na letnom kúpalisku
v Stropkove, v plaveckom i oddychovom bazéne, kde taktiež neboli zistené
v prevádzkovaní kúpalísk zistené neboli.
Za kúpaciu sezónu sa na Slovensku vo všeobecnosti považuje obdobie
od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší
počet návštevníkov. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však
každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a
záujmom verejnosti.
Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých a prírodných kúpaliskách
s organizovanou rekreáciou zabezpečujú prevádzkovatelia. Na najviac
využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou
kontrolujú vodu miestne príslušné regionálne úrady verejného
zdravotníctva (RÚVZ) v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie
lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas
horúcich dní a víkendov, RÚVZ monitorujú len orientačne (raz, maximálne
trikrát za kúpeľnú sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie).
Kvalita vôd určených na kúpanie sa podľa európskych požiadaviek
hodnotí ako výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.

Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný na dostupnom a viditeľnom mieste
sprístupňovať informácie o aktuálnej kvalite vody.
Súhrnné informácie o stave sledovaných prírodných vodných plôch a
kúpalísk zverejňujú počas sezóny aj orgány verejného zdravotníctva na
svojich webových stránkach, na webe Informačného systému o kvalite vody na
kúpanie a Úradu verejného zdravotníctva SR, kde je dostupný aj zoznam vôd
určených na kúpanie pre sezónu 2019.
Celkovo bude počas kúpacej sezóny 2019 monitorovaných viac ako
80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom
rekreácie. Kontrolujú sa tiež letné kúpaliská a sezónne bazény, ktoré
sú počas leta službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté
aj niektoré plavárne. Celkovo bude sledovaných 213 umelých
kúpalísk s 658 bazénmi, z toho 197 s termálnou vodou a
461 s netermálnou vodou.

Pri hodnotení kvality vody sa preveruje najmä mikrobiologická a biologická
kontaminácia, teda či nie je znečistená fekáliami, odpadmi a sinicami.
Mikrobiologická kontaminácia (nadlimitná prítomnosť črevných enterokokov
a Escherichia coli) nebýva najväčším problémom. Zvyčajne je totiž
krátkodobá a prejaví sa najmä po intenzívnych dažďoch. Patogénne
organizmy nezvyknú byť vo vysokých koncentráciách. Veľký objem vody a jej
nízka teplota ich obvykle rozptýlia, takže nedosiahnu infekčnú dávku,
ktorá by spôsobila prenosné ochorenie.
V prírodných kúpaliskách sa za vhodných podmienok môžu premnožiť
cyanobaktérie (sinice). Sú na ne citlivé najmä deti, u ktorých môžu
vyvolať dýchacie ťažkosti, kožné vyrážky, zápaly očných spojiviek,
alebo ak prehltnú viac vody, tak aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť.
Toxické alebo alergizujúce látky neprodukujú všetky cyanobaktérie, no
určite nepodceňujte vzhľad vody a pred kúpaním sa dobre pozrite, ako
vyzerá.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter