Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aktuálne výzvy umožnia obnovu obcí

<h3>Šanca pre obce postihnuté povodňami v roku 2010

Obce postihnuté povodňami v roku 2010 majú možnosť získať finančné
prostriedky na svoju modernizáciu. Výzva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 31. januára, je určená na obnovu
obcí postihnutých povodňami (ROP-4.1a) a na projekty rozvoja obcí
s rómskymi osídleniami takisto postihnutých povodňami (ROP-4.1c).
O podrobnostiach dnes primátorov a starostov na seminári v Prešove
informovali pracovníci Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom
pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) v Prešovskom samosprávnom
kraji.
„Obce sú povinné predložiť záznamy z verifikačnej komisie s presným
výkazom škôd na majetku obce spôsobených povodňami v roku 2010. To je
základnou podmienkou,“ zdôrazňuje Svetlana Pavlovičová, vedúca odboru
SO/RO pre ROP v Prešovskom kraji. Celková hodnota verifikovanej škody musí
byť v rámci výzvy ROP-4.1a vyššia ako 110 000 eur, v rámci výzvy
ROP-4.1c musí presiahnuť 10 000 eur. Podľa S. Pavlovičovej „predbežne
v kraji evidujeme asi 50 dotknutých obcí, ktoré môžu byť potenciálnymi
žiadateľmi, ale hlásia sa nám ďalšie. Počas povodní v roku 2010 boli
najviac postihnuté práve samosprávy v Prešovskom kraji.“
Nenávratné finančné príspevky môžu obce v rámci obidvoch výziev
využiť na viaceré činnosti, napr. na úpravu verejných priestranstiev a
zelene, výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a
cyklistických trás, rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok,
taktiež aj na výstavbu a rekonštrukciu zastávok a hygienických zariadení,
úpravu a reguláciu povodní v zastavaných územiach obcí a miest.
„Investície musia byť nasmerované do centrálnej miestnej zóny, na
priestranstvách prístupných verejnosti. Obce musia mať tiež dokladované
vlastníctvo všetkých pozemkov, na ktorých sa budú projektové aktivity
realizovať. To bol v minulosti najväčší problém pri predkladaní
žiadostí,“ upozorňuje S. Pavlovičová. V prípade výzvy ROP-4.1c je
oprávneným územím katastrálne územie obce.
žiadosti o nenávratné finančné príspevky musia záujemcovia podať do
28. júna. Následne bude otvorené druhé kolo, ktoré potrvá od 1. augusta
do 30. septembra. Jeden žiadateľ môže v rámci obidvoch výziev
predložiť jednu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku. „Pre opatrenie 4.1a je stanovený limit celkových oprávnených
výdavkov minimálne 110 000 eur a maximálne 2,2 milióna eur. Limit
oprávnených výdavkov pre opatrenie 4.1c sa pohybuje od 20 000 do 900 000
eur. Spoluúčasť žiadateľa predstavuje päť percent,“ konkretizovala S.
Pavlovičová. Aktivity projektu je potrebné ukončiť najneskôr do 30. júna
2015, prípadne do konca roka 2015.
Na obe výzvy sú alokované finančné prostriedky vo výške 46 miliónov
eur, na výzvu ROP-4.1a vyše 40 miliónov eur, na výzvu ROP-4.1c takmer
6 miliónov eur.
Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter