Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako reaguje odborné vzdelávanie a príprava na súčasné potreby trhu práce

Prešovský
samosprávny kraj zorganizoval uplynulú stredu v priestoroch Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove odbornú konferenciu pod
názvom Potreby trhu práce a odborné vzdelávanie a príprava v Prešovskom
samosprávnom kraji. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov
podnikateľov, verejného sektora a neziskových organizácií.

Experti Svetovej banky predstavili výsledky prvej aktivity zameranej na
prieskum potrieb zamestnávateľov v kraji. Cieľom odbornej konferencie je
prediskutovať so zástupcami všetkých sektorov možnosti ďalšej
spolupráce, podporu duálneho a praktického vzdelávania pre žiakov
stredných odborných škôl a inovácie vo vzdelávaní.
Predbežné výsledky prieskumu potrieb zamestnávateľov naznačujú trend
smerujúci k rovnováhe medzi zručnosťami potrebnými pre výkon konkrétneho
povolania a zručnosťami pre 21. storočie ako sú napríklad schopnosť
riešenia problémov, komunikácia v tíme, znalosť práce s počítačom.
Súčasťou konferencie je aj prezentácia najlepšej praxe – spolupráce
stredných odborných škôl s podnikateľským a neziskovým sektorom.
V nasledujúcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky pokračovať
prieskumom o potrebách a pripravenosti stredných odborných škôl reagovať
na súčasné a budúce potreby trhu práce. Odborné vzdelávanie a
zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov
iniciatívy. V rámci Catching-up Regions sa v kraji hľadajú riešenia aj
pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického
informačného systému a zvýšenie výkonnosti v oblasti cestovného
ruchu.
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou
bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je
vypracovať akčný plán a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie
zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu.
Iniciatíva Catching-up Regions predstavuje technickú asistenciu Európskej
komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v dvoch poľských
regiónoch.
Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný
Prešovský samosprávny kraj, je adresná podpora menej rozvinutých, tzv.
„dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať
problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a
ekonomický rozvoj kraja. Výstupom prvej fázy, ktorá by mala trvať
približne jeden rok, je implementácia akčného plánu.
Celý proces Catching-up Regions naštartoval podpis dokumentu v januári t.r.,
v ktorom zúčastnené strany deklarovali spoločný zámer vzájomne
spolupracovať na príprave a napokon implementácii Akčného plánu pre rast a
zamestnanosť PSK. Iniciatívu podporuje z národnej úrovne aj Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V rámci spolupráce
sa predpokladá taktiež aktívna participácia partnerov z miestnej a krajskej
úrovne, z akademickej a podnikateľskej sféry, ale aj zástupcov ďalších
relevantných oblastí.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter