Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako pokračujú prípravy na výstavbu obchvatu?

Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval primátor
Peter Obrimčák poslancov o priebehu prípravných prác na realizácii
cestného obchvatu mesta. Podľa vtedajších slov primátora sa v jarných
mesiacoch tohto roka začalo s administratívnymi prípravami na výstavbu
obchvatu. Pol roka po jeho vystúpení sme na Slovenskej správe ciest –
Investičnej výstavbe a správe ciest Košice zisťovali, v akom štádiu sa
momentálne celý projekt nachádza.

„Na predmetnú stavbu bola v júli tohto roka uzatvorená
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie. Jej spracovateľom je
spoločnosť ISPO s.r.o. Prešov. V septembri bola v zmysle spomínanej zmluvy
dodaná aktualizácia Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a v októbri bol Zámer odstúpený Obvodnému
úradu živ. prostredia v Stropkove za účelom vykonania zisťovacieho
konania. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie budú dodané postupne
v termínoch umožňujúcich plynulú prípravu stavby. Predpokladaný termín
začatia výstavby je v roku 2010, ukončená by mala byť v roku
2012,“
znela oficiálna odpoveď z riaditeľstva IVSC Košice.
Účelom preložky cesty I/15 vedúcej cez naše mesto je odklonenie tranzitnej
dopravy mimo zastavaného územia intravilánu Stropkova, čím dôjde
k zlepšeniu životného prostredia obyvateľstva a zvýšeniu bezpečnosti
dopravy v centre mesta a miestnej časti Sitníky. Preložka cesty I/15 je
navrhovaná v dvoch variantoch. Začiatok oboch variantov je pred obcou
Tisinec, koniec navrhovanej preložky je za mestom Stropkov. Trasa oboch
variantov je od začiatku úpravy v dĺžke 3 200 m úplne totožná. Varianty
sa líšia v záverečnom úseku miestom napojenia na pôvodnú cestu I/15.
V prvom prípade sa bude napájať pred miestnou časťou Sitníky, v druhom
až za ňou.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter