Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako hospodárili mestské podniky v roku 2007?

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli poslanci informovaní
o výsledkoch hospodárenia mestských podnikov za rok 2007. Príspevková
organizácia Služba, m.p., vykázala za uplynulý rok zisk
45 tis. korún.

S výnimkou stredísk Spravovanie a nájom budov, Vývoz TKO v obciach a
Správa mestskej športovej haly sa všetky ostané strediská Služby ocitli
v červených číslach. Zisk za prenájom nebytových priestorov dosiahol
1,8 mil. korún, vývoz odpadu v obciach zarobil 245 tis. korún a prenájom
športovej haly 135 tis. korún. Na druhej strane vykázal vývoz odpadu
v meste stratu 927 tis., správa a údržba cintorínov 447 tis, stratové
bolo aj letné kúpalisko (229 tis.) a zimný štadión (134 tis.). Poslanca
Daniela Čuru (nezávislý) zaujímalo, akým spôsobom ovplyvní hospodárenie
podniku schválený predaj nebytových priestorov v Dome služieb a bývalom
zdravotnom stredisku. Riaditeľ podniku Gabriel Zajtko reagoval, že
v súčasnosti je na túto otázku ťažké odpovedať, vo vedení mesta však
budú analyzovať, ako by sa chýbajúce prostriedky z prenájmu dali
kompenzovať. Podnik Služba zamestnával v roku 2007 55 pracovníkov, pričom
priemerná mesačná mzda bola v uplynulom roku 13.749,- korún.
Strata Nemocnice Stropkov s.r.o. vzrástla medziročne o takmer milión korún
na 2,8 mil. (v roku 2006 to bolo 1,85 mil.). „Náklady
nemocnice dosiahli výšku 24 mil. korún, z čoho 52 % tvoria mzdy a druhou
významnou nákladovou položkou sú náklady na energiu. Nemocnica dlhodobo
zápasí s nedostatkom lekárov, čo má dopad na jej celkové hospodárenie,
pretože výnosy spoločnosti tvoria práve tržby od zdravotných poisťovní
za zdravotné výkony,“
informoval poslancov konateľ nemocnice
Jozef Juhás. Výkony nemocnice medziročne poklesli o 963 tis. korún. Na
základe žiadosti J. Juhása bola do mestského rozpočtu na rok
2008 zarátaná dotácia pre nemocnicu vo výške 1,5 mil. korún, z ktorej
by mali byť prednostne uhradené záväzky voči poisťovniam, dodávateľom
energií, liekov a špeciálneho zdravotného materiálu. Dcérska spoločnosť
nemocnice, Mestská lekáreň s.r.o., vykázala v minulom roku zisk vo výške
74 tis. korún. Pohľadávky lekárne boli k poslednému dňu minulého roka
vo výške 5 mil. korún. Jedným z dlžníkov spoločnosti je aj jej
materská firma – Nemocnica Stropkov s.r.o. (1,9 mil.). K tomuto istému
dátumu vykazovala lekáreň záväzky voči dodávateľom 9,4 mil. korún.
V rámci interpelácií k hospodáreniu týchto spoločností vystúpil
poslanec D. Čura. „Podľa mojich informácií zaznamenáva
nemocnica odchod viacerých ambulancií, čo podľa mňa bude mať aj vplyv na
pokles tržieb lekárne. Okrem toho, lekáreň má záväzky voči dodávateľom
liekov a keďže nemocnica neplatí svoje záväzky voči lekárni, táto
dcérska spoločnosť bude mať problémy pri splácaní svojich vlastných
záväzkov. Tiež sa chcem opýtať, čo je pravdy na tom, že niektoré
farmaceutické spoločnosti prestali lekárni dodávať lieky?“

zaujímal sa D. Čura. Konateľ J. Juhás potvrdil, že k 1. aprílu nemocnici
ubudli dve ambulancie a predpokladá, že to bude mať vplyv na objem tržieb
lekárne. „Čo sa týka dodávateľov, zatiaľ nám dodávajú
lieky všetci. Akurát z jednej firmy nám avizovali, že žiadajú uhradiť
záväzky, pretože v opačnom prípade nám znížia objem dodávaných
liekov,“
uviedol J. Juhás. Nemocnica zamestnávala v roku 2007
57 zamestnancov (z toho 2 lekári), priemerná mesačná mzda činila
13.330,- Sk.
O výsledku hospodárenia spoločnosti Byhos s.r.o. informoval poslancov
konateľ Stanislav Humeník. Stopercentná mestská eseročka, ktorej hlavnou
činnosťou je výroba, distribúcia a predaj tepla, ako aj správa a údržba
bytového fondu dosiahla v uplynulom roku zisk vo výške 553 tis. korún.
Spoločnosť utŕžila v minulom roku za poskytované služby takmer 31 mil.
korún. Byhos s.r.o. má uhradené všetky záväzky voči poisťovniam
i daňovému úradu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter