Ako dopadlo Sčítanie obyvateľov 2011 v okrese Stropkov

<h3>OBYVATEĽSTVO STARNE – DETÍ UBÚDA, STARÝCH ĽUDÍ PRIBÚDA

K 21. máju 2011 (rozhodujúcemu okamihu sčítania) mal okres Stropkov
20 931 trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 10 940 obyvateľov žilo
v meste Stropkov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo
v okrese k poklesu obyvateľov o 96 osôb, avšak v okresnom meste Stropkov
sa ich počet zvýšil o 66 osôb.
V okrese Stropkov pripadlo na 1 000 mužov 1 011 žien. Z pohľadu obcí
(okres Stropkov má 43 obcí), tak v 23 obciach okresu žilo viac žien ako
mužov, pričom v obci Bystrá ich žilo až 2× viac ako mužov. Naopak
najmenší podiel žien mala obec Vladiča (38,5 %). Rovnaký počet žien a
mužov mali tri obce okresu, a to Oľšavka, Potôčky a Potoky.
Z hľadiska vekovej štruktúry bolo 16 % obyvateľov v predproduktívnom
veku (0-14 rokov), najväčšiu skupinu (72,4 %) tvorili obyvatelia
v produktívnom veku (15-64 rokov) a najmenšiu skupinu (11,5 %) obyvatelia
v poproduktívnom veku (65+ rokov). Vplyvom úbytku detskej zložky a rastom
počtu osôb v poproduktívnom veku sa zvýšil index starnutia. V roku
2011 na 100 detí pripadlo 72 osôb v poproduktívnom veku, čo je oproti
roku 2001 o 21 osôb viac.

PODIEL VYDATÝCH resp. žENATÝCH KLESÁ, PODIEL ROZVEDENÝCH NARASTÁ

V okrese Stropkov došlo k poklesu podielu vydatých a ženatých
obyvateľov zo 45,8 % v roku 2001 na 43,3 % v roku 2011, naopak zvýšil sa
podiel rozvedených z 1,8 % na 5,1 %.

VYSOKOŠKOLÁKOV PRIBÚDA

V porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi sa zvyšuje
vzdelanostná úroveň obyvateľstva okresu, rastie podiel obyvateľov
s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním a klesá podiel osôb so
základným vzdelaním. Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na
celkovom počte obyvateľov okresu s trvalým pobytom sa zvýšil z 5 %
v roku 2001 na 10,6 % v roku 2011. Najvyššie podiely trvalo bývajúcich
obyvateľov s ukončeným prvým (bakalárskym) stupňom vysokoškolského
štúdia boli zaznamenané v obciach Korunková (9,1 %) a Tokajík (4,2 %).
Najvyššie podiely obyvateľov, ktorí ukončili vysokoškolské magisterské,
inžinierske a doktorské štúdium boli zistené v obci Lomné (13,4 %) a
v meste Stropkov (10,8 %).

NAJVIAC OBYVATEĽOV UBUDLO SO SLOVENSKOU NÁRODNOSŤOU

Najpočetnejšími národnosťami v okrese podľa sčítania 2011 boli
slovenská (79,9 %), rusínska (6,6 %) a rómska národnosť (5,9 %). Kým
podiel obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti v medzicenzálnom
období klesol (o 10,2 percentuálneho bodu), podiel obyvateľov hlásiacich
sa k rómskej národnosti sa zvýšil z 2,3 % v roku 2001 na 5,9 % v roku
2011 a u rusínskej národnosti, z 5,3 % v roku 2001 na 6,6 % v roku
2011. Svoju národnosť neuviedlo 6,5 % populácie okresu. Slovenská
národnosť mala najpočetnejšie zastúpenie v 38 obciach okresu. V troch
obciach (Malá Poľana, Potôčky, Bystrá) žilo k rozhodujúcemu okamihu
sčítania viac ako 50 % trvalo bývajúcich obyvateľov s rusínskou
národnosťou. K rómskej národnosti sa k rozhodujúcemu okamihu sčítania
najviac prihlásilo v obci Kolbovce.

KLESÁ POČET VERIACICH

Najpočetnejšími cirkvami v okrese Stropkov bola Rímskokatolícka a
Gréckokatolícka cirkev. Vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklarovalo
44,7 % obyvateľov a k gréckokatolíckej 38,4 %. Rímskokatolícka cirkev
mala v okamihu sčítania najsilnejšie zastúpenie v 10 obciach a
gréckokatolícka až v 30 obciach okresu. Podiel obyvateľov v okrese
Stropkov, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev ako aj Gréckokatolícku
cirkev, sa v porovnaní so sčítaním v roku 2001 znížil
o 5,4 percentuálneho bodu. Tento podiel však klesol aj na úkor rastu
podielu obyvateľov, ktorí si neuviedli náboženské vyznanie. Účasť na
náboženskom živote z rôznych príčin neuviedlo 7,5 % obyvateľov, kým
v roku 2001 to bolo 1,6 %.

VÄČŠINA VIE PRACOVAŤ S INTERNETOM

Na základe výsledkov sčítania pokračuje informatizácia spoločnosti,
pričom prácu s internetom ovláda 53,2 % (11 128) obyvateľov okresu
Stropkov, prácu s textom ovláda 47,4 % (9 925) a prácu s elektronickou
poštou ovláda 44,8 % (9 385). Najnižšie vedomosti obyvateľov okresu sú
v oblasti práce s tabuľkami, a to 35,8 % (7 490). Najvyšší podiel
obyvateľov ovládajúcich prácu s internetom (62,8 %) a prácu s tabuľkami
(41,8 %) bol v obci Miňovce. Prácu s textom (60 %) a prácu
s elektronickou poštou (53,3 %) najviac ovládajú v obci Mrázovce.
Najnižšie podiely obyvateľov, ktorí ovládajú všetky uvedené
počítačové znalostí boli zistené v obci Miková, kde prácu s internetom
a prácu s textom ovláda zhodne 24,2 %, prácu s elektronickou poštou
17,2 % a prácu s tabuľkami 15,9 %.
Ing. Zuzana Šoltisová
Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko ŠÚ SR
v Prešove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter