Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ako dopadlo Sčítanie obyvateľov 2011 v okrese Stropkov

<h3>OBYVATEĽSTVO STARNE – DETÍ UBÚDA, STARÝCH ĽUDÍ PRIBÚDA

K 21. máju 2011 (rozhodujúcemu okamihu sčítania) mal okres Stropkov
20 931 trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 10 940 obyvateľov žilo
v meste Stropkov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo
v okrese k poklesu obyvateľov o 96 osôb, avšak v okresnom meste Stropkov
sa ich počet zvýšil o 66 osôb.
V okrese Stropkov pripadlo na 1 000 mužov 1 011 žien. Z pohľadu obcí
(okres Stropkov má 43 obcí), tak v 23 obciach okresu žilo viac žien ako
mužov, pričom v obci Bystrá ich žilo až 2× viac ako mužov. Naopak
najmenší podiel žien mala obec Vladiča (38,5 %). Rovnaký počet žien a
mužov mali tri obce okresu, a to Oľšavka, Potôčky a Potoky.
Z hľadiska vekovej štruktúry bolo 16 % obyvateľov v predproduktívnom
veku (0-14 rokov), najväčšiu skupinu (72,4 %) tvorili obyvatelia
v produktívnom veku (15-64 rokov) a najmenšiu skupinu (11,5 %) obyvatelia
v poproduktívnom veku (65+ rokov). Vplyvom úbytku detskej zložky a rastom
počtu osôb v poproduktívnom veku sa zvýšil index starnutia. V roku
2011 na 100 detí pripadlo 72 osôb v poproduktívnom veku, čo je oproti
roku 2001 o 21 osôb viac.

PODIEL VYDATÝCH resp. žENATÝCH KLESÁ, PODIEL ROZVEDENÝCH NARASTÁ

V okrese Stropkov došlo k poklesu podielu vydatých a ženatých
obyvateľov zo 45,8 % v roku 2001 na 43,3 % v roku 2011, naopak zvýšil sa
podiel rozvedených z 1,8 % na 5,1 %.

VYSOKOŠKOLÁKOV PRIBÚDA

V porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi sa zvyšuje
vzdelanostná úroveň obyvateľstva okresu, rastie podiel obyvateľov
s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním a klesá podiel osôb so
základným vzdelaním. Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na
celkovom počte obyvateľov okresu s trvalým pobytom sa zvýšil z 5 %
v roku 2001 na 10,6 % v roku 2011. Najvyššie podiely trvalo bývajúcich
obyvateľov s ukončeným prvým (bakalárskym) stupňom vysokoškolského
štúdia boli zaznamenané v obciach Korunková (9,1 %) a Tokajík (4,2 %).
Najvyššie podiely obyvateľov, ktorí ukončili vysokoškolské magisterské,
inžinierske a doktorské štúdium boli zistené v obci Lomné (13,4 %) a
v meste Stropkov (10,8 %).

NAJVIAC OBYVATEĽOV UBUDLO SO SLOVENSKOU NÁRODNOSŤOU

Najpočetnejšími národnosťami v okrese podľa sčítania 2011 boli
slovenská (79,9 %), rusínska (6,6 %) a rómska národnosť (5,9 %). Kým
podiel obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti v medzicenzálnom
období klesol (o 10,2 percentuálneho bodu), podiel obyvateľov hlásiacich
sa k rómskej národnosti sa zvýšil z 2,3 % v roku 2001 na 5,9 % v roku
2011 a u rusínskej národnosti, z 5,3 % v roku 2001 na 6,6 % v roku
2011. Svoju národnosť neuviedlo 6,5 % populácie okresu. Slovenská
národnosť mala najpočetnejšie zastúpenie v 38 obciach okresu. V troch
obciach (Malá Poľana, Potôčky, Bystrá) žilo k rozhodujúcemu okamihu
sčítania viac ako 50 % trvalo bývajúcich obyvateľov s rusínskou
národnosťou. K rómskej národnosti sa k rozhodujúcemu okamihu sčítania
najviac prihlásilo v obci Kolbovce.

KLESÁ POČET VERIACICH

Najpočetnejšími cirkvami v okrese Stropkov bola Rímskokatolícka a
Gréckokatolícka cirkev. Vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklarovalo
44,7 % obyvateľov a k gréckokatolíckej 38,4 %. Rímskokatolícka cirkev
mala v okamihu sčítania najsilnejšie zastúpenie v 10 obciach a
gréckokatolícka až v 30 obciach okresu. Podiel obyvateľov v okrese
Stropkov, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev ako aj Gréckokatolícku
cirkev, sa v porovnaní so sčítaním v roku 2001 znížil
o 5,4 percentuálneho bodu. Tento podiel však klesol aj na úkor rastu
podielu obyvateľov, ktorí si neuviedli náboženské vyznanie. Účasť na
náboženskom živote z rôznych príčin neuviedlo 7,5 % obyvateľov, kým
v roku 2001 to bolo 1,6 %.

VÄČŠINA VIE PRACOVAŤ S INTERNETOM

Na základe výsledkov sčítania pokračuje informatizácia spoločnosti,
pričom prácu s internetom ovláda 53,2 % (11 128) obyvateľov okresu
Stropkov, prácu s textom ovláda 47,4 % (9 925) a prácu s elektronickou
poštou ovláda 44,8 % (9 385). Najnižšie vedomosti obyvateľov okresu sú
v oblasti práce s tabuľkami, a to 35,8 % (7 490). Najvyšší podiel
obyvateľov ovládajúcich prácu s internetom (62,8 %) a prácu s tabuľkami
(41,8 %) bol v obci Miňovce. Prácu s textom (60 %) a prácu
s elektronickou poštou (53,3 %) najviac ovládajú v obci Mrázovce.
Najnižšie podiely obyvateľov, ktorí ovládajú všetky uvedené
počítačové znalostí boli zistené v obci Miková, kde prácu s internetom
a prácu s textom ovláda zhodne 24,2 %, prácu s elektronickou poštou
17,2 % a prácu s tabuľkami 15,9 %.
Ing. Zuzana Šoltisová
Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko ŠÚ SR
v Prešove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter