Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Aké sú výsledky separovania odpadu v meste?

<p>Za posledné obdobie sa na separovaný zber odpadu z domácností kladie
väčší dôraz ako v minulosti. Z legislatívneho hľadiska je za odpad
považovaná hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo sa v súlade so zákonom alebo osobitnými právnymi predpismi je
povinný zbaviť.</p>

<p>Jednoducho povedané, za odpad sa považuje akákoľvek vec, ktorú
nepotrebujeme, nepoužívame a nemá pre nás ďalší význam. životné
prostredie v triedení čoraz viac vyzýva a apeluje na verejnosť
s myšlienkou podpory a zefektívnenia triedenia materiálov. Odpad sa v meste
Stropkov separuje už niekoľko rokov. Najzákladnejšie a najviac triedené
materiály sú plasty, sklo a papier. O triedení spomínaných materiálov a
výsledkoch separovania v meste, sme sa porozprávali s Dušanom Lukáčom zo
Služby, m. p. Stropkov. <strong><em>„Čo sa týka separovania odpadov v roku
2015, boli odpady separované podľa platného kalendára separovaného zberu na
aktuálny rok tak, ako to bolo aj v predošlých rokoch. Zmena nastala len vo
veľkosti vriec určených pre rodinné domy, ktoré majú v súčasnosti
väčší objem.“</em></strong> Zelené vrecia určené na sklo a kovy cca
100 litrov, žlté vrecia na plasty cca 120 litrov a modré vrecia na papier
približne 150 litrov. <strong><em>„Z dôvodu ukončenia projektu
Separovaného zberu odpadov pre mesto Stropkov a 24 obcí okresu Stropkov,
ktoré sa doň zapojili boli v meste a obciach nášho okresu doplnené aj
stojiská na zvony,“</em></strong> doplnil D. Lukáč. Množstvá odpadov,
ktoré boli vyseparované za rok 2015 sú uvedené v tabuľke. Tieto údaje
zahŕňajú odpady, odpredané v roku 2015, rovnako sú v nej zahrnuté a
započítané aj odpady z koncoročnej inventúry roka 2015, ktoré ešte
neboli odpredané a momentálne sa nachádzajú v priestoroch haly
separovaného zberu. Na porovnanie nám mestský podnik v tabuľke poskytol aj
údaju vyseparovaného odpadu za minulé roky. <strong><em>„Údaje sme
získali z hlásení, ktoré som našiel po predchádzajúcom vedení.
Napríklad za roky 2012 a 2013 nevieme, koľko ton jednotlivých komodít sa
prenášalo z roka do ďalšieho roka. Detailnejšie som našiel rozpracovaný
len rok 2014.“</em></strong> dodal D. Lukáč. Na základe podnetov od
občanov mestský podnik na rok 2016 pristúpili k navýšeniu termínov
vývozu separovaných odpadov. V komodite plasty z deviatich vývozov v roku
2015 ich počet navýšili na jedenásť vývozov. <strong><em>„Uvidíme ako
sa to osvedčí v praxi a či sa to odzrkadlí aj na kvalite a kvantite
separovania. Týmto by som chcel apelovať na občanov ,aby dodržiavali pokyny
uvedené na kalendároch separovaného zberu na rok 2016, ktoré im boli
doručené. Okrem iného sa na nich presne uvádza, ktoré druhy odpadov sa
zbierajú, ale aj to, ktoré z týchto odpadov do separovaného zberu
nepatria.“</em></strong> Mestský podnik následne tento odpad triedi a ten,
ktorý nepodlieha separovaniu a je vyhodnotený ako nie nebezpečný končí na
skládke odpadov v Chotči. <strong><em>„Taktiež upozorňujeme, aby
domácnosti vykladali iba plné vrecia, keďže termínov vývozu je v roku
2016 viac, pretože poloprázdne vrecia len zbytočne zvyšujú náklady na
separovaný zber,“</em></strong> dodal na záver.</p>

<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>

<td>Rok</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>Komodita v tonách</td>

<td> </td>

<td>2012</td>

<td> </td>

<td>2013</td>

<td> </td>

<td>2014</td>

<td> </td>

<td>2015</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>Papier</td>

<td> </td>

<td>104,8</td>

<td> </td>

<td>101,2</td>

<td> </td>

<td>46,05</td>

<td> </td>

<td>97,9</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>Sklo</td>

<td> </td>

<td>124,5</td>

<td> </td>

<td>140</td>

<td> </td>

<td>181,72</td>

<td> </td>

<td>159,6</td>
</tr>

<tr>
<td> </td>

<td>Plast</td>

<td> </td>

<td>49,9</td>

<td> </td>

<td>80</td>

<td> </td>

<td>68,44</td>

<td> </td>

<td>67,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter