Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Akčný plán pre okres Stropkov uzrel svetlo sveta

Jeho cieľom je
vytvoriť 262 nových pracovných miest do roku 2023

Minulý pondelok, 11. marca, sa konala prezentácia akčného plánu, ktorý
bol vypracovaný pre okres Stropkov z dôvodu jeho zaradenia do zoznamu
najmenej rozvinutých okresov (NRO) v októbri minulého roka. Dôvodom
zaradenia bolo, že okres dlhodobo vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti.

Do šiestich mesiacov od spomínaného zápisu do zoznamu NRO bolo potrebné
predložiť úradu podpredsedu vlády návrh akčného plánu (AP), ktorý sa
vypracováva spravidla na obdobie 5 rokov a realizuje sa prostredníctvom
ročných priorít.
„Tento dokument považujem za čosi, čo by už malo ísť do
medzirezortného pripomienkového konania s tým, že určite padnú nejaké
pripomienky, ktoré budú tento dokument meniť, no predpokladám, že
k zásadným zmenám už nedôjde. AP obsahuje všetko, čo by sme
v budúcnosti v období piatich rokov chceli vykonať,“

uviedol prednosta Okresného úradu Stropkov A. Veselý a poďakoval všetkým,
ktorí sa na tvorbe AP podieľali.
„Náš okres bol zaradený do zoznamu NRO. V kútiku duše sme na
túto chvíľu čakali, je to paradoxné, že sa chceme radiť medzi tých,
ktorí sú na zozname NRO, ale vidíme to ako šancu zlepšiť situáciu
v meste i okrese hlavne čo sa týka zamestnanosti, podmienok pre
spoločenský, kultúrny i športový život, pre rozvoj
turizmu,“
povedal primátor mesta Stropkov O. Brendza a ocenil
spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá bola na vysokej
odbornej úrovni. „Viac ráz sme sa stretli so starostami obcí,
predstaviteľmi podnikateľskej oblasti zo všetkých sfér. Boli sme
v kontakte aj mimo plánovaných stretnutí, spracovali sme podnety,
požiadavky i návrhy z pohľadu každej jednej obce, z pohľadu
jednotlivých častí nášho okresu,“
uviedol O. Brendza.
Vysoko tiež ocenil spoluprácu s A. Marcičinom, ktorý je poradcom ministra
financií a dodal, že aj jeho podiel pre tento región je vidieť v AP.
„Verím, že každý z nás sa v dokumente nájde . Je
prirodzené, že lídrom tohto AP je okresné mesto, jediné mesto v našom
okrese. Verím preto, že si navzájom dokážeme pomôcť, či už v oblasti
rozvoja zamestnanosti, sociálnej politiky, v rozvoji i podpore turizmu, ale
aj v rozvoji podnikateľského prostredia,“
povedal
primátor.
AP je rozvojový dokument okresu, ktorý hovorí o smerovaní na základe
podnetov od všetkých subjektov, ktoré sa v okrese nachádzajú a ukazuje
opatrenia, ktorými chceme riešiť otázku v oblasti zamestnanosti a ekonomiky
a ktorými sa chceme posunúť ako okres. Cieľ vyplývajúci z AP je vytvoriť
do roku 2023 zhruba 262 nových pracovných miest. „Zhodli sme
sa na tom, že skúsime ísť zlatou strednou cestou a ponúknuť také
riešenie, ktoré by sme boli schopní aj reálne naplniť. Opatrenia, ktoré
boli formulované spoločne v posledných týždňoch a mesiacoch, máme
rozdelené do 4 častí,“
uviedla K. Smatanová zo Slovenskej
technickej univerzity a dodala, že ide o opatrenia a aktivity, ktoré sa
týkajú starostov, subjektov okresu, Prešovského samosprávneho kraja, vlády
SR a jednotlivých štátnych inštitúcií, aby podporovali tie opatrenia,
ktoré sa v okrese budú realizovať.
„Cieľom je, aby sme sa sústredili na obsah AP a na návrh
opatrení, aby boli zrozumiteľné, aby mali konkrétnych realizátorov a aby
sme si vedeli povedať, kde sa chceme ocitnúť v priebehu piatich rokov.
O dôležitosti tohto dokumentu hovorí aj to, že ho schvaľuje vláda SR.
Dokument teda bude podpisovať vláda, ktorá príde na výjazdové rokovanie do
Stropkova,“
priblížila K. Smatanová. Uviedla tiež, že
štruktúra AP má sedem častí. Od analýzy po zhodnotenie potenciálu, cez
východiská, ktoré sú zamerané na strategický cieľ a návrhy opatrení
i zdroje financovania, tiež proces monitorovania a hodnotenia.
„Veľkým obohatením boli pre nás nielen naše individuálne
stretnutia, ale aj stretnutia za účasti expertov. Niektoré oblasti boli
podporené aj priamo v teréne splnomocnencom vlády pre rómske komunity,
ktorý sám prišiel dohliadnuť na aktivity a smerovanie opatrení v rámci
rómskych komunít,“
uviedla K. Smatanová.
Desaťpercentné zastúpenie Rómov v okrese a ešte vyššie v kraji je
dobrým predpokladom pre zmierňovanie negatívnych dopadov demografického
vývoja. Jeho podmienkou však je cielená investícia do zvýšenia
kvalifikácie a zamestnanosti Rómov. Pri tom je potrebné využívať možnosti
koordinované ÚSVRK, jednotlivých ministerstiev a samosprávneho kraja.
Súčasťou opatrení je zvýšenie zaškolenosti už v materských školách a
vzdelávanie dospelých v praktických profesiách, či pilotné projekty
zamestnávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
v pomocných sociálnych profesiách.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter