Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Africký mor ošípaných: Nariaďuje sa intenzívny lov diviačej zveri!

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území
Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri,
ktorý predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat, v súlade so
zákonom o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
v nadväznosti na zasadnutie Národnej expertnej skupiny pre africký mor
ošípaných za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej, hlavný veterinárny
lekár Slovenskej republiky vydáva nariadenie pre všetkých užívateľov
poľovných revírov na území SR.

Nariaďuje sa všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR
intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť zakázaný
spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a to použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju
vlastnú zámernú osnovu i použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadení
na osvetľovanie terčov;
nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č.
2742009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a to:
loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej
optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadenia na
osvetľovanie terčov; loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti
kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru, loviť diviačiu zver na
poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske
práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku; loviť
diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre
diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.
Cieľom tohto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii
afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje
na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a
potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.
Ministerstvo zároveň vyzýva všetkých poľovníkov, aby pri love zveri
dodržiavali maximálne možné opatrenia a spôsoby zabezpečenia bezpečnosti
pri love zveri a manipulácii so strelnými zbraňami a zvýšili
obozretnosť.
Agrorezort zároveň upozorňuje, že nahlásenie zvierat podozrivých
z nákazy štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je zákonnou
povinnosťou a je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do
ďalších oblastí Slovenska.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter