Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ábel Ravasz predstavil nový Atlas rómskych komunít – trendy sú pozitívne

Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity predstavil tretie vydanie Atlasu rómskych
komunít. Vďaka ním poznáme najpresnejšie údaje o koncentrácii rómskeho
obyvateľstva v rámci Slovenska a základné údaje o kvalite ich
života.

Atlas rómskych komunít vznikol v roku 2004, a bol aktualizovaný v roku
2013. Ako jediný zachytáva reálny stav infraštruktúry obcí
s prítomnosťou rómskych komunít. V uplynulom období sa stal užitočným
najmä v súvislosti so zacielením štátnych integračných politík a
podpory z fondov EÚ.
„Atlas obsahuje nielen informácie o tom, kde a v akom type
koncentrácií rómske komunity na Slovensku žijú, ale aj o tom, aké sú ich
životné podmienky a v ktorých lokalitách majú napríklad prístup
k pitnej vode, plynu či elektrine. Keďže sa nám podarilo sformalizovať a
„prekopať“ systém zbierania dát, dovolím si tvrdiť, že momentálne na
Slovensku nie sú lokality, v ktorých by Rómovia žili koncentrovane a
nevedeli by sme o nich,“
hovorí splnomocnenec pre rómske
komunity Ábel Ravasz.
Podľa najnovších dát žije početnejšia rómska komunita v 804 obciach a
mestách po celom Slovensku, prieskum pritom zachytil aj menšie skupiny
v 373 ďalších obciach. Celkový počet Rómov sa pritom odhaduje na
440 tisíc.
„Do Atlasu pribudlo v porovnaní s rokom 2013 19 obcí, ktoré
predtým nikdy neboli zachytené v predošlých Atlasoch. Zároveň však iné
vypadli, keďže nespĺňali podmienku prítomnosti aspoň jednej koncentrácie
s minimálne 30 obyvateľmi alebo 30% podielu Rómov na obyvateľstve obce.
Z dát vidíme, že populačný rast Rómov na Slovensku na postupne
spomaľuje, a že väčšia a väčšia časť z nich žije v normálnych
podmienkach. Jeden z príkladov je prístup k pitnej vode, v stovke
najväčších komunít na Slovensku má vodovod 61 % obyvateľov. V 2013 to
bolo 48 %, a v 2004 iba okolo 36 %. Výrazný posun vidíme aj v iných
oblastiach,“
vysvetľuje Ravasz.
Zber dát v regiónoch prebiehal od decembra 2018 do marca 2019. Na ich zbere
v rámci národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík
úrad splnomocnenca spolupracoval s Inštitútom pre výskum práce a
rodiny.
„Samotný zber prebiehal vo viacerých fázach – v prvom kole
boli oslovené všetky obce na Slovensku s otázkou, či na svojom území
evidujú prítomnosť koncentrovane žijúcich rómskych komunít. Neskôr boli
zozbierané údaje o obydliach, infraštruktúre a občianskej vybavenosti
v týchto obciach od samospráv pomocou dotazníkov. Po prvotnom zmapovaní
prišli do obcí terénni spolupracovníci Inštitútu pre výskum práce a
rodiny, ktorí získané informácie na mieste overovali a dopĺňali. Následne
sme získané informácie verifikovali na základe údajov z regionálnych
kancelárií úradu splnomocnenca. Pred vydaním Atlasu náš úrad ponúkol
odbornej verejnosti priestor na pripomienkovanie údajov a spoločne sme sa tak
postarali o ich doplnenie a odstránenie možných
nepresností,“
ozrejmuje proces zberu dát Ľuboš Kovács,
analytik národného projektu Monitorovanie a hodnotenie.
V priebehu septembra sa dáta budú ešte finalizovať tak, aby mohli byť
jednoducho prístupné aj verejnosti. Už dnes sa však s nimi dá
pracovať.
„Atlas chceme využiť na podporu projektov v lokalitách, kde je
potrebné situáciu zlepšiť a vyrovnávať tak rozdiely v životnej úrovni
na Slovensku. Dáta však využijú aj vedci pri vedeckých výskumoch,
neziskové organizácie i samotné obce. Spoločne tak chceme naďalej
pracovať na tom, aby sa kvalita života Rómov na Slovensku zvyšovala a tým
sa stierali rozdiely medzi minoritou a majoritou a v konečnom dôsledku
zlepšovalo ich súžitie,“
dodal Ravasz.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter