ABC CVČ štedro vypláca dohodárov, kontrolórka hovorí o nehospodárnosti

<p>Poslanci mestského zastupiteľstva plánujú vykonať prieskum v ABC Centre
voľného času. Zámer prezentoval na poslednom rokovaní Ondrej Brendza
(SDKÚ-DS), keď reagoval na správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch
kontroly v tejto vzdelávacej inštitúcii.

<p>Jana Soóšová odhalila viacero nedostatkov a v správe predloženej
poslancom sa viackrát spomínalo nehospodárne nakladanie z verejnými zdrojmi
či prekročenie rozpočtu. Pripomeňme, že kontrola bola zameraná na obdobie
roka 2010.
Objemovo najvýraznejšie boli prekročené výdavky na dohody o prácach
vykonaných mimo pracovného pomeru, a to o 3729,77 eur. CVČ malo v roku
2010 uzatvorených spolu 188 dohôd. Väčšinu z nich tvorili jednorazové
činnosti pedagógov spojené s organizáciou školských olympiád a takisto
dohody spojené s vedením krúžkovej činnosti v centre. Na zabezpečenie
iných úloh bolo uzatvorených spolu 23 dohôd. Kontrolórka sa výberovým
spôsobom zamerala na niekoľko z nich, pričom vo všetkých prípadoch
poukázala na nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými
prostriedkami.
Na zabezpečenie Lektorskej a pedagogicko-vedeckej činnosti v oblasti
informačných a komunikačných technológií pre zamestnancov CVČ bola
s externým pracovníkom uzatvorená dohoda na 10 hodín týždenne. Odmena za
prácu mala pôvodne predstavovať 3,32 eur/hod., s účinnosťou od
1. februára 2010 bola táto odmena zvýšená na 7,63 eur/hod. Odmeny za rok
2010 boli vyplatené vo výške 2815,47 eur. Okrem toho mu bolo za posledné
štyri mesiace roka 2009 vyplatených aj ďalších 498 eur. Podľa zistenia
sa mali zamestnanci CVČ denne vzdelávať priemerne 1,5 hodiny počas celého
roka, navyše v ich hlavnej krúžkovej činnosti (od 14.00 do 18.00 hod.).
„Použitie spolu 3347,27 eur na takéto vzdelávanie považujem
za nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynaloženie finančných
prostriedkov. Zabezpečenie takejto vzdelávacej činnosti pre zamestnancov bolo
aj v rozpore so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, podľa ktorého sa verejné prostriedky môžu používať na krytie
nevyhnutých potrieb a opatrení,“
skonštatovala J. Soóšová.
Spomínaná dohoda bola navyše z vecného hľadiska chybne sformulovaná.
Námietku riaditeľa ABC CVČ Martina Blaška, že externý zamestnanec
zabezpečoval vzdelávaciu a vedeckú činnosť v oblasti IKT nielen pre
zamestnancov CVČ, ale aj pre deti a mládež v počítačových krúžkoch,
kontrolórka neakceptovala.
Ďalšiu zo sporných dohôd uzavrelo CVČ v júli minulého roka na
spravovanie, údržbu a aktualizáciu vlastnej web stránky. To všetko
v rozsahu 10 hodín týždenne s hodinovou odmenou 7,63 eur. Za túto
činnosť bola za pol roka vyplatená odmena vo výške 1640,45 eur. Už len
porovnaním výšky tejto odmeny s odmenou, ktorú by za rovnakú prácu dostal
zamestnanec v pracovnom pomere zaradený do príslušnej platovej triedy a
platového stupňa došlo podľa J. Soóšovej k nehospodárnemu nakladaniu
s prostriedkami. „Celkové náklady zamestnávateľa vrátane
povinných odvodov by pri zabezpečení tejto práce vlastným zamestnancom
činili 216 eur mesačne, čo by bolo menej ako boli náklady CVČ pri práci
na dohodu.“
Navyše, pri výpočte nákladov na vlastného
zamestnanca kontrolórka uviedla, že takáto činnosť by podľa katalógu
pracovných činností bola zaradená do 11. platovej triedy, kde aj pri
zaradení do najvyššieho platového stupňa (prax nad 32 rokov) by mesačný
tarifný plat bol vo výške 660 eur a hodinová sadzba by predstavovala len
4 eurá. M. Blaško argumentoval, že pri stanovení odmeny za túto činnosť
si overoval výšku odmeny za porovnateľné služby z iných zdrojov. Zistil
vraj, že odmena za takéto služby je vo viacerých prípadoch ešte vyššia
ako ním dojednaná dohoda. Kontrolórka ani túto pripomienku neakceptovala a
zdôraznila, že aj v tomto prípade došlo k nehospodárnosti. Pri pohľade
na aktuálnu webstránku CVČ je na zváženie, za čo vyplácalo CVČ jej
administrátorovi vyše dvesto bývalých korún na hodinu. Obsah
i aktuálnosť totiž sotva zodpovedá nadštandardnej odmene.
Z ďalších dohôd kontrolórka poukázala na nehospodárnosť, keď CVČ
vyplácalo v zmysle dohody o pracovnej činnosti 9 eur na hodinu za dozor
v počítačovej miestnosti. Ako nehospodárne boli vyhodnotené aj náklady na
reklamu v Slovenskom telefónnom zozname a Zlatých stránkach, spolu za vyše
560 eur alebo zakúpenie digitálneho necertifikovaného alkoholtestera za
32 eur, ktorý mal mať na zamestnancov CVČ preventívny účinok.
V závere správy J. Soóšová zhrnula, že CVČ uzatváralo dohody
o pracovnej činnosti s rozsahom 10 hodín týždenne, pričom niektoré
práce boli vykonávané aj v inom rozsahu, ako bolo dohodnuté, no odmeny boli
vyplácané podľa skutočného rozsahu prác. Takto dochádzalo k porušovaniu
konkrétnych dojednaní dohôd o pracovnej činnosti. Kontrolórka takisto
odporučila uzatvárať dohody v nevyhnutnom rozsahu na práce, ktoré nie je
možné zabezpečiť vlastnými zamestnancami, s presným vymedzením rozsahu
vykonávaných prác a časovým rozvrhnutím prác, aby bola zabezpečená
maximálna hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov.
Riaditeľ CVČ sa zaviazal zistené nedostatky odstrániť.
„Takisto prijmeme konkrétne opatrenia, aby sa v budúcnosti
neopakovali. Vytknuté dohody budú zrušené a takisto budeme prísnejšie
sledovať a dodržiavať rozpočet a jeho prípadné zmeny budú podmienené
rozpočtovými opatreniami v súlade s legislatívou,“
uviedol
M. Blaško. Vedenie mesta zatiaľ s konkrétnymi sankciami voči CVČ alebo
riaditeľovi neuvažuje. Slovami prednostu Ivana Klebana prezentovalo, že
zatiaľ nevidia dôvod na odvolávanie a všetko je v rovine napomenutia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter