Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

33. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva prinieslo zaujímavé témy

Minulú stredu sa v kaštieli Stropkov konalo 33. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva. Prerokovaný bol návrh zmeny rozpočtu mesta Stropkov pre rok
2018, ktorý predložil J. Polák. Zmeny boli navrhnuté na základe
skutočnosti, ktoré nastali v priebehu roka. Hlavným dôvodom je zosúladenie
očakávaných príjmov a s tým súvisiacich výdavkov rozpočtu.

Prerokovaná bola aj informatívna správa o pridelení ratingového
hodnotenia mesta Stropkov za rok 2017. Má podstatný význam pre hodnotený
subjekt, v tomto prípade, pre mesto Stropkov, keďže mu poskytuje
informácie, kde sa nachádza v porovnaní s ostatnými mestami.
V rámci tohto hodnotenia bolo mestu Stropkov pridelené dlhodobé ratingové
hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A- (stabilný výhľad) a
krátkodobé hodnotenie zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému
hodnoteniu S2.
Pre porovnanie mesto Stropkov získalo prvé ratingové hodnotenie v roku 2005,
kedy mu bolo pridelené ratingové hodnotenie BB- (stabilný výhľad) a
krátkodobé S3. Znamená to teda, že mestu Stropkov sa darí dobre.
„Pri hodnotení sa vychádzalo zo záverečného účtu mesta
Stropkov 2014 až 2017, z účtovnej závierky, zo správ nezávislého
auditora, stanoviska hlavného kontrolóra atď. Je to výsledok našej práce,
je to zrkadlo nášho pôsobenia z finančného hľadiska. Je to náš
spoločný úspech, ktorý sme dosiahli za práve končiace sa volebné
obdobie,“
uviedol primátor mesta.
V rámci interpelácii boli pripomienkované poslankyňou J. Slivkovou schody
medzi obchodným domom Mier a Domom služieb, ktoré sú v nevyhovujúcom
stave.
Predniesla tiež stabilnú požiadavku občanov na dokončenie chodníkov
v lokalitách ulice Záhradnej, Kvetnej, Ružovej. Poukázala tiež na lokalitu
Za dubmi.
„Je to neustály problém. Minulý rok sa menili tieto schody, no
sú neustále poškodzované. Celú lokalitu plánujeme riešiť
komplexne,“
povedal O. Brendza a ako ďalej uvádza, v tomto
roku, či do konca tohto volebného obdobia sa s najväčšou
pravdepodobnosťou chodníkom v spomínaných lokalitách nestihne venovať
pozornosť, rovnako tak lokalite Za dubmi. „Uvidíme, kde nás
pustí rozpočet,“
dodal.
Vyjadrila tiež poďakovanie v mene občanov za projekt polopodzemných
kontajnerových stojísk a ich očakávanie v pokračovaní projektu aj
v ďalších lokalitách mesta Stropkov.
Apelovalo sa tiež na niektoré nevykosené lokality v meste Stropkov.
„Momentálne sa začalo s kosením na ul. Šarišskej a
pokračuje sa ďalej podľa presne stanoveného harmonogramu. V určitých
lokalitách kosenie nebolo možné z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác,
kde koseniu bránilo napr. stavebné lešenie,“
uviedol D.
Lukáč.
Ďalším bodom zasadnutia MsZ bola nizisková organizácia Park zvierat,
konkrétne rozšírenie počtu členov správnej rady.
Na aprílovom zasadnutí MsZ bol prerokovaný návrh na vznik neziskovej
organizácie Park zvierat, ktorý poslanci prerokovali a schválili.
Pripomienkovaný bol len počet členov správnej rady, ktorý navrhovali
zvýšiť o dvoch členov. Požiadavkou bolo tiež, aby členovia disponovali
znalosťami a skúsenosťami v oblasti zoológie.
Júnové zasadnutie prinieslo návrh na rozšírenie počtu členov správnej
rady neziskovej organizácie Park zvierat o dvoch členov, ktorý bol
prerokovaný a schválený. Do správnej rady pribudli noví členovia MVDr.
Michal Smaržík a MVDr. Martin Ilečko.
Mesto Stropkov ako zriaďovateľ Fauny CVČ zriadením neziskovej organizácie
Park zvierat chce vypomôcť tomuto školskému zariadeniu pri získavaní
finančných prostriedkov z projektov a grantov a 2% daní z príjmu
fyzických a právnických osôb.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter