Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove

Zrealizované
investície, úspory pri verejných obstarávaniach i hospodárne
správanie

Uplynulý týždeň sa v stropkovskom kaštieli konalo už 31. zasadnutie
MsZ v Stropkove, ktoré prinieslo informácie o záverečnom účte mesta
Stropkov za rok 2017, výsledky hospodárenia mestského podniku Služba,
Byhosu, s. r. o., MŠK Tesla Stropkov, letného kúpaliska, či informácie
o príprave 24. ročníka Stropkovského jarmoku, ktorého konanie bolo
schválené na 3. až 5. august. Budeme sa môcť tešiť na
kultúrno-spoločenské vystúpenia rôznych hudobných súborov a hudobných
telies a určite potešia aj nezmenené poplatky za predajné miesta.

Celkové príjmy mesta Stropkov boli dosiahnuté v sume 9 522 525 eur, čo
oproti ročnému rozpočtu 9 426 540 eur, predstavuje plnenie na 101,02%.
„Záverečný účet mesta Stropkov je výsledkom našej
spoločnej práce, našej súčinnosti MsZ i vedenia mesta. Môžeme
konštatovať, že výsledok je dobrý, pozitívny. Výsledok poukazuje na zhody
v MsZ, na súhru viacerých faktorov a činiteľov – nárast podielových
daní, zrealizovanie investícií, úspory dosiahnuté pri verejných
obstarávaniach, či hospodárne správanie,“
uviedol primátor
mesta O. Brendza.
Kapitálové výdavky boli realizované v sume 1 414 865 eur, čo oproti
rozpočtu 1 541 466 eur predstavuje plnenie na 91,79%.
Plnenie týchto kapitálových výdavkov sa týkalo aj oblasti plánovania,
manažmentu a kontroly, keďže bola potrebná aktualizácia smerného
územného plánu.
V rámci programu „bezpečnosť a poriadok“ bolo zakúpené motorové
vozidlo pre mestskú políciu, ako aj osadenie kamery k detskému ihrisku
Žihadielko.
Zakúpený bol kompaktor pre zhutňovanie odpadu na skládke TKO, nakúpené a
uložené boli rúry do rokliny na ul. Jarková, zrealizovaný bol projekt
„Biologický rozložiteľný odpad“ v rámci programu „odpadové
hospodárstvo“.
Rekonštruované a opravované boli miestne komunikácie. Pre mestský podnik
Služba bolo zakúpené multifunkčné (zametacie a polievacie) vozidlo. Na ul.
Ciolkovského sa investovalo do vybudovania stojiska kontajnerov. Prebehla
rekonštrukcia a vybudovanie nového oplotenia športovísk na ul. Matice
slovenskej, vybudované bolo parkovisko na ul. Akad. Pavlova pri bl. 314 a
315.
Ani program vzdelávanie neostal nepovšimnutý. V MŠ Matice slovenskej bol
vybudovaný kamerový systém, vybudovala sa kanalizačná prípojka a
zaústenie do verejnej kanalizácie elokovaného pracoviska MŠ na ul.
Bokšanskej.
V rámci projektu „rekonštrukcia MŠ ul. Matice slovenskej“ boli financie
použité na stavebné práce i stavebný dozor. Z účelových finančných
prostriedkov mesta sa zrealizovala výstavba detského ihriska pri ZŠ
Konštantinova.
V rámci krytej plavárne bola zrealizovaná rekonštrukcia bazénu
i suterénu pod bazénom i rekonštrukcia pochôdzkových plôch pri
bazéne.
V rámci CVČ Fauna bolo zrealizované zakúpenie kontajnerových WC a ich
napojenie na kanalizačnú a elektrickú sieť. Pre ŠJ pri MŠ na ul. Matice
slovenskej bol zrealizovaný nákup elektrického sporáka s teplovzdušnou
rúrou a pre ŠJ pri II. ZŠ bol zakúpený elektrický robot so 60 l
nádobou.
Zrealizovaná bola tiež oprava elokovaného pracoviska pri MŠ A. Hlinku na ul.
Vranovská a taktiež pri MŠ Matice Slovenskej zrealizovaná oprava na ul.
Bokšanská. Pri ZUŠ bola zrealizovaná oprava koncertnej sály.
Upravila sa vzduchotechnika a ústredné kúrenie v budove MsKS, zakúpil sa
Betlehem, zabezpečia sa licencia pre obstaranie formy na odlievanie predmetov
pri príležitosti oceňovania osobností mesta.
Za povšimnutie určite stojí kaštieľ Stropkov, ktorý má nové mreže.
Potrebné bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre zhotovenie mreží do
múzea v kaštieli a samotné zhotovenie mreží.
Rekonštrukciou prešiel lyžiarsky vlek, elektrický rozvádzač, zrealizovala
sa prípojka submerania lyžiarskeho vleku v areáli.
V rámci projektu Karpatské výhľady na cykloturistickom chodníku
Stropkov – Korczyna boli vynaložené finančné prostriedky na projektové
dokumentácie. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer m. p. Služba na
výstavbu bunkoviska v rámci zimného štadióna, uskutočnená bola dotácia
pre firmu KM Systém Prešov s. r. o. na rekonštrukciu letného kúpaliska.
Posilnila sa cezhraničná spolupráca v oblasti kultúrneho a prírodného
dedičstva. Boli vynaložené finančné prostriedky na projektové
dokumentácie v rámci projektu Seková, Stropkov, Bobowá, Nižná
Polianka.
Finančné prostriedky boli použité aj na obnovu vojnového cintorína z I.
svetovej vojny.
Financovalo sa doplnenie verejného osvetlenia na ul. Matice slovenskej F4, F5,
F6, taktiež výmena svietidiel verejného osvetlenia pri chodníku
Stropkov – Sitník a nasvetlenie prechodu pre chodcov. Nové je aj verejné
osvetlenie na ul. Zámocká, Cintorínska, Mládeže a Mlynská.
V rámci cintorínskych služieb sa investovalo do vybudovania komunikácie,
prípojky na vodu a elektrickú energiu a parkoviska pre Nový cintorín.
Mesto financovalo zriadenie detského ihriska, projektovú dokumentáciu na
plynofikáciu ul. Zámockej, nákup spevnenej plochy letiska, projektovú
dokumentáciu na asanáciu rodinných domov na Nám. SNP a výkup pozemkov na
Nám. SNP. Uhradená je výstavba garáží za MsÚ.
Sociálne zariadenia v Dennom centre prešli rekonštrukciou, keďže mesto má
na zreteli aj oblasť sociálnych služieb.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter