Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

3. ročník Stropkovských pivných slávností

Vermex Catering – Erik Ducár ako hlavný organizátor spoločne s mestom
Stropkov a OZ Sparta pripravili ďalší v poradí už tretí ročník
Stropkovských pivných slávností a Stropkovský juniáles, ktoré sa
začínajú už tento piatok 22. júna a pokračovať budú až do nedele
24. júna. Skutočne je sa na čo tešiť!

„Pripravené sú nové pivá, nové značky, úplne iné ako
doteraz. Predzvesťou konca školského roka a začiatku letných prázdnin, na
ktoré deti tak netrpezlivo čakajú bude aj juniáles s množstvom
zaujímavých atrakcií a podujatí pre deti,“
priblížil
Slavomír Rapáč.
Novinkou tohtoročného juniálesu budú súťaže žiakov základných škôl
v meste pod názvom „Máš na to?“, ktorú organizuje odbor školstva a
kultúry mesta Stropkov. Vedomostnou témou bude „Naše mesto – história a
súčasnosť“. Súťažiť sa bude v piatich kolách a to vedomostné
súťaže a súťaže zručnosti, resp. športové.
Celkovým víťazom súťaže sa stane to družstvo, ktoré získa najväčší
počet bodov. Bojovať sa bude o putovný pohár mesta Stropkov, súťažiaci
získajú tiež diplomy a ceny v podobe upomienkových predmetov. Piatkové
popoludnie bude teda venované deťom.
O šiestej hodine večer sa nám predstavia stropkovskí siláci, predvedú sa
v nosení závaží, či ťahaní auta a v mnohých iných silových
disciplínach.
O ôsmej hodine večer sa spoločne s primátorom mesta slávnostne narazí
pivový sud a tak budú Stropkovské pivné slávnosti oficiálne otvorené.
Sprievodnou akciou a neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia je súťaž
o najlepší stropkovský „naľešník“. Päť družstiev je pripravených
upiecť ten najlepší stropkovský naľešnik“ a bojovať o putovný pohár.
Pred ôsmou hodinou večer sa uskutoční vyhodnotenie tejto súťaže.
Vychutnať si budete môcť nielen rôzne druhy piva, ale tiež veľké
množstvo gurmánskych špecialít a organizátori tiež nezabudli ani na
bohatý hudobný program. Predstavia sa nám hudobná skupina Piňazi de,
Olympic Revival, Big Apple Band, Bonanza, či DJ Paulm Laser Show.
Konať sa budú veselé pivné súťaže, bude sa piť pivo na čas a hlavne
ochutnávať veľké množstvo kvalitného zlatistého moku.
„Veľmi sa tešíme! Dúfame, že počasie nám bude priať a že
si každý zgustne na veľmi dobrom kvalitnom pive, ktoré sa pivovary snažia
počas celého roka naselektovať presne na toto letné obdobie. Pivo by malo
prinášať správnu chuť, osvieženie a ľuďom náladu,“

uzavrel S. Rapáč.

História piva v Stropkove

Prvá zmienka o pive pochádza z roku 4000 pred Kristom zo starovekej
Mezopotámie. Južní obyvatelia Mezopotámie Sumerovia (Sumeri) nazývali tento
nápoj „Kaš“.
Ide o najstarší ľuďmi vyrobený kvasený nápoj. Pivo sa začalo objavovať
aj v Egypte, predkolumbovskej Amerike, Indii, Číne, Palestíne, Grécku a
Ríme. Samozrejme sa objavilo aj u našich predkov, Slovanov a na našom
území aj u starých Germánov.
Prvé písomné správy o existencii pivovarov v Uhorsku pochádzajú
z 13. storočia. Hovoria napríklad o tom, že pivo boli povinní dodávať
poddaní kláštora v Hronskom Beňadiku. Neskôr sa výroba piva
sústreďovala do vznikajúcich miest, právo na jeho varenie sa stalo jedným
zo základných práv mešťanov.
Pivovarníctvo na Slovensku dosiahlo najväčší rozmach v rokoch 1620 až
1650. Najväčší úpadok nastal od roku 1850, keď sa zaviedli vysoké dane
za varenie piva. V druhej polovici 19. storočia u nás postupne vznikal
pivovarský priemysel.
V stredovekých dejinách Stropkova sa zmienka o pivovare alebo výrobe piva
nenachádza. Za zmienku stojí listina, v ktorej Ján Biely zo Sroczkowa
26. októbra 1472 žiadal Bardejovčanov o 8 sudov piva, pravdepodobne pre
svojich poľských vojakov.
Od roku 1569 vlastnil Stropkov a jeho panstvo rod Peteovcov z Gerše. Počas
ich vlastníctva sa nám zachovalo niekoľko zmienok o pive a pivovaroch. Ešte
pred rokom 1578 Ján Pete (zomrel 22. januára 1578) daroval zemiansku kúriu
a majer Mikulášovi Orlemu. Kúria stála na námestí a spolu s Mikulášom
ju mal aj Martin Izdenci. Donácia Jána Peteho na majetok v Stropkove, dedinu
Petejovce, slobodnícku kúriu vo Veľkrope, dva domy, dedičného richtára a
pivovar v Brusnici bola Mikulášovi potvrdená až v roku 1595 kráľom
Rudolfom Habsburským.
Aj na základe tejto donácie vznikali medzi Peteovcami a Mikulášom Orlem
spory. Ďalšia zmienka o pive, teraz už v Stropkove, pochádza z 3. marca
1643. V tejto neoverenej listine bez pečate sa píše o určení podmienok
pre výčap vína a piva pre mešťanov v Stropkove. Tí majú právo výčapu
od Michala do Vianoc.
Ďalej sa v listine uvádza, že každý remeselník musel raz do roka uvariť
pivo pre zemepána z jeho, ale aj svojho obilia. Určilo sa, že nikto iný
okrem zemepána nemôže čapovať pivo alebo že nikto cudzí nesmie predávať
pivo v Stropkove, inak by zaplatil pokutu 12 zlatých. Takéto povinnosti sa
nachádzajú aj v urbári z roku 1651. Štefan a Žigmund Pete dovolili
listinou z 28. júna 1650 mestečku Stropkov variť pivo a páliť lieh.
Táto listina je originálom a nachádzajú sa na nej 2 pritlačené pečate
týchto šľachticov.
Z tohto dňa pochádzajú ešte dve listiny. V jednej z nich sa určili
podmienky k udelenému právu variť pivo a páliť lieh a v druhej sa píše,
že Stropkovčania prijali udelené právo a zaviazali sa dodržiavať podmienky
určené zemepánom. O viac ako 100 rokov, teda 12. júna 1753 šľachtic
Žigmund Pete potvrdil, že dal do užívania Štefanovi Gyorfimu krčmu a
pivovar v Stropkove.
Z 20. apríla 1768 sa nám zachoval súpis rôznych výdavkov v stropkovskom
pivovare. Z 31. marca 1790 sa nám zachovali potvrdenky o vyplatení a
prevzatí peňazí alebo naturálií hostinským, pivovarníkom, mýtnikom,
obchodníkom, mlynárom. Ide 20 originálnych písomností.
V roku 1790 činil príjem z panského pivovaru sumu 323,91 zlatých.
Príjem krčmára Michala Kontulisa činil 377,05 a Jána Rudyho
184,51 zlatých.
V Stropkove bolo v tom čase 5 krčmárov, z toho boli dvaja Židia.
Aj takéto zaujímavé dejiny prináša naše mestečko do konca
18. storočia.
ZDROJE:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN
80-901392-5-6.
IVÁNYI, Béla (ed.): Bártfa szabad királyi város levéltára. I. kötet.
1319-tól 1501-ig. Budapest: Kiadja a Magyar történelmi társulat, 1910, s.
528.
PELLOVÁ, Daniela: Inventár rodu Petö zo Stropkova (1527 – 1839). Prešov:
Štátny oblastný archív v Prešove, 1999 – 2000, inv. č. 204, 225 –
227, 761, 942.
MsÚ v Stropkove
Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter