Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

22. ročník Chovateľskej prehliadky trofejí v okrese Stropkov

Prvá chovateľská
prehliadka trofejí za okres Stropkov sa konala v roku 1996. Predchádzalo jej
územno-správne členenie Slovenska a vznik okresu Stropkov. Predtým bol
Stropkov súčasťou okresu Svidník, preto sa pred rokom 1996 konali
chovateľské prehliadky pod hlavičkou okresu Svidník. Chovateľská
prehliadka je každoročne v našom okrese organizovaná Obvodnou poľovníckou
komorou v zmysle zákona č.274/2009 o poľovníctve a vykonávacej vyhlášky
MP SR č.344/2009.

„Návštevníci si mohli na chovateľskej prehliadke prezrieť
99 ks jeleních trofejí, 91 ks srnčích trofejí, 15 ks diviačích
trofejí z dospelých diviakov, 6 ks trofejí jazveca, 1 trofej psíka
medvedíkovitého a zlatou medailou ocenené jelenie zhody. U jelenej zveri
splnili podmienky na udelenie striebornej medaily dve trofeje a 7 trofejí
dosiahlo bodovú hodnotu na udelenie bronzovej medaily. U srnčej zveri to bola
1 strieborná a 3 bronzové medaily a u diviačej zveri to bola
1 strieborná a 2 bronzové medaily,“
uviedol predseda OPK
Stropkov Radoslav Smetanka a dodal, že zaujímavosťou je, že z piatich
predložených jazvecov dosiahla 1 trofej striebornú a 3 bronzovú medailu.
„Aj keď je početnosť voľne žijúcej zveri stále vyššia,
nedarí sa nám zatiaľ v rámci manažmentu zveri dosahovať u trofejových
jedincov najvyššie bodové hodnoty. Nedá sa teda povedať čo bolo naj
trofejou, lebo každá má pre lovca svoju neopísateľnú hodnotu, nakoľko je
spojená s nezabudnuteľným zážitkom a spomienkami, ktoré mu bude dlhé
roky pekne vypreparovaná pripomínať,“
povedal.
Aj tohtoročná chovateľská prehliadka mala okrem reprezentatívnej, aj
dôležitú poznávaciu, výchovnú a vzdelávaciu funkciu, najmä vo vzťahu
k deťom a mládeži. Veď práve z ich radu vyrastú nasledovníci členov
poľovníckych združení nášho regiónu a zapálení strážcovia
i ochrancovia poľovnej zveri a tunajšej prekrásnej prírody. Aj z tohto
dôvodu bola chovateľská prehliadka tradične spojená s výstavou trofejí
pre školy s prezentáciou detských výtvarných a priestorových prác
s tematikou poľovníctva a ochrany prírody. „Tohtoročnú
prehliadku sme pre školy obohatili o program, ktorý sa konal v piatok.
Zúčastnili sa na ňom stovky detí, ktoré boli milo prekvapené vystúpením
lesničiarov zo Strednej lesníckej školy v Prešove s prezentáciu
poľovníckych signálov. Nasledovala krátka, no pre deti pútavá prednáška
o poslaní poľovníctva a lesníctva, ktorú odprezentoval zástupca
štátnych lesov Ing. Ladislav Čečko,“
priblížil R.
Smetanka. Dodal ešte, že v kinosále si deti pozreli film Slovenskej
lesníckej komory o ochrane lesov s názvom „ Zomierajú postojačky“.
V kinosále boli potom za slávnostných zvukov lesných rohov ocenené za
svoje víťazne výtvarné a priestorové práce, ktoré si z rúk primátora
O. Brendzu a zástupcov OPK Stropkov prevzali vecné ceny. Kompletné výsledky
súťaže prinášame na strane 8.
Nasledovala samotná prehliadka trofejí spojená s výstavou preparátorských
a rezbárskych prác a v rámci kynológie sa predstavil klub chovateľov
duričov a naše národné plemeno Slovenský kopov.
V nedeľu, posledný deň chovateľskej prehliadky, za účasti plnej sály
poľovníkov nášho okresu sa po príhovore predsedu OPK Stropkov Mgr.
Radoslava Smetanku k prítomným prihovoril aj primátor mesta Stropkov.
Z odbornej stránky chovateľský rok a poľovnícku sezónu v okrese
zhodnotil predseda hodnotiteľskej komisie Ing. Marián Maliňák.
„Ako organizátori sme si nevedeli predstaviť vhodnejšiu
príležitosť, ako je chovateľská prehliadka, na ktorej sme za zvukov lesníc
poďakovali človeku, ktorí celý svoj život zasvätil poľovníctvu a ochrane
prírody. Takto slávnostne sme teda vyjadrili úctu pánovi Jurajovi Husárovi,
ktorý 51 rokov svojho života obetoval práci v organizačných štruktúrach
SPK a SPZ. Jeho rukami prešli asi všetky generácie poľovníkov v okrese
Stropkov a má veľkú zásluhu pri zveľaďovaní poľovníctva nielen na
okresnej, ale celoslovenskej úrovni,“
povedal predseda OPK.
Ako ďalej R. Smetanka uviedol, na pódiu tiež privítali vzácnu návštevu,
profesora Juraja Cibereja, predsedu Slovenskej hodnotiteľskej komisie, ktorý
túto chovateľskú prehliadku obohatil o zaujímavú odbornú prednášku a
praktické poznatky na základe dlhoročnej praxe a publikačnej činnosti.
„Každý účastník sa mohol presvedčiť, že tohtoročná
chovateľská prehliadka bola bohatšia, zaujímavejšia a pre mladú aj
staršiu generáciu pútavejšia. Na základe pozitívnej odozvy zo strany
poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti sme si dali predsavzatie, že
v budúcom roku ju urobíme ešte zaujímavejšou,“
dodal R.
Smetanka a aj touto cestou sa poďakoval členom obvodnej hodnotiteľskej
komisie, zamestnancom kancelárie OPK M. Sahajdovi a J. Husárovi a
v neposlednom rade primátorovi mesta Stropkov a zamestnancom OŠK pri MsÚ za
ich pomoc a ochotu pri organizovaní vrcholu chovateľskej a loveckej sezóny
2018/2019.
„Každý racionálne a triezvo zmýšľajúci človek si
o fungovaní prírody a človeka z dostupných relevantných informácií
urobí obraz sám. Nepotrebuje na to samozvaných vševedov spoza obrazoviek
počítačov, žijúcich svoj virtuálny život často bez akejkoľvek osobnej
skúsenosti s fungovaním zákonov prírody. Mnohí z nich, prikrytí
anonymitou elektronických médií, sú pripravení kedykoľvek, kdekoľvek a
akýmkoľvek spôsobom spochybniť historické, environmentálne a spoločenské
princípy moderného poľovníctva a lesníctva. Nastal akýsi fenomén
v podobe povyšovania vlastných názorov samozvaných odborníkov z radov
rôznych aktivistov nad objektívne skúsenosti z praxe a výsledky výskumu
generácií renomovaných autorít a odborníkov z oblasti poľovníctva a
lesníctva,“
odkázal v závere R. Smetanka všetkým, ktorí
poľovníctvo a lesníctvo vnímajú ako negatívny fenomén našej
spoločnosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter