Redakcia

Týždenník Stropkovské Spektrum vychádza v okresoch Stropkov a Svidník od roku 1991. Úvodné číslo sa do predaja dostalo 21. júna 1991 ako občasník vydávaný Mestským úradom v Stropkove. Od januára 1994 už Spektrum vychádza každý týždeň. Po dvanástich rokoch od vzniku novín dochádza k zmene vydavateľa. V septembri 2003 sa vydavateľom Spektra stala spoločnosť Spektrum Stropkov, s.r.o.

Tlačená forma vychádza každý pondelok. Náklad týždenníka rozširujú súkromní predajcovia, Kapa – DAB, s.r.o., Prešov a v rámci okolitých obcí Slovenská pošta. Uzávierka vydania je každý piatok o 14.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu o 18.00 hod. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Registrácia vykonaná na MK SR pod číslom EV 3741/09. Tlač zabezpečuje tlačiareň Rotaprint s.r.o. Košice. Redakcia týždenníka Spektrum je členom Asociácie vydavateľov regionálnej tlače. Nedostáva žiadne dotácie, „žije“ len z inzercie a príjmov vydavateľskej činnosti.

Vydavateľ: Bc. Andrea Fecková – VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM

Adresa: Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
IČO: 40357457
E-mail: redakcia@espektrum.sk

REDAKCIA A PRÍJEM INZERCIE:
Bc. Andrea Fecková
Tel.: 0919 198 918
E-mail: andrea.feckova@espektrum.sk