Našim čitateľom, ktorí nemajú možnosť kúpiť si Stropkovské Spektrum v novinových stánkoch a na poštách a majú záujem o predplatné oznamujeme, že jeho výška na jeden rok je 23,– €.

V súčastnosti pripravujeme pre záujemcov i možnosť predplatného digitálnej verzie týždenníka vo formáte PDF. Cena digitálneho predplatného a dátum spustenia služby bude oznámený na našich stránkach.

Objednávky prijímame v redakcii na adrese: Stropkovské Spektrum, Hviezdoslavova 7, Stropkov, na telefónnych číslach 0919 198 918 alebo 0944 685 264,
prípadne e-mailom na adrese redakcia@espektrum.sk.

Úhradu za predplatné je možné poukázať na číslo účtu

 Banka Prima banka, a. s.
 SWIFT/BIC GIBASKBX
 IBAN SK36 5600 0000 0023 8299 0001
 Číslo účtu/kód banky 2382990001/5600

potvrdený príkaz na úhradu prosíme poslať e-mailom na adresu: redakcia@espektrum.sk, prípadne osobne v redakcii.