Upozornenie MŽP: Za vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v národných parkoch hrozia pokuty

Vypaľovanie odpadu zo záhrad, ako aj trávnatých porastov a parkovej zelene, sa považuje za nezákonné konanie. V národných parkoch, kde platí 3. stupeň ochrany alebo vyšší, je zakázané zakladať oheň mimo uzavretých stavieb. Envirorezort preto apeluje na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli takejto činnosti, ktorá poškodzuje životné prostredie, ohrozuje ľudské životy, živočíchy a je nezákonné.

Zákaz spaľovať biologicky rozložiteľný odpad na voľnom priestranstve vyplýva zo zákona o odpadoch. Porušenie tohto zákona môže stáť občana až 1 500 eur, právnickú osobu od 4 000 eur až do 350 000 eur. Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom či súkromnom kompostovisku, alebo zber biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajneroch. Podrobnosti si upraví každá obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať