ZMOS adresoval rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli pozemkom

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.

Nevidíme dôvod na skrátenie lehôt

Združenie miest a obcí Slovenska odmieta, aby návrh nariadenia vlády SR bol predkladaný v skrátenom legislatívnom konaní. Nesúhlasí s dôvodmi uvedenými predkladateľom o tom, že existuje hrozba značných hospodárskych škôd spočívajúcich v zaťažení nájomcov v prípade, ak by nájomné fond určoval podľa obvyklej výšky nájomného a naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu pripomienkového konania. Ide pritom upozorňuje, že sa jedná o nariadenie vlády SR,  nie zákon, predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády.

Podľa doložky vplyvov žiadne finančné dopady

Z pohľadu vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v predloženom materiáli pre rok 2021 predpokladá len s výpadkom nedaňových príjmov Slovenského pozemkového fondu v objeme 4 500 tis. eur. V doložke vplyvov na rozpočet obcí sa vykazuje nulový dopad.

Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že nové podmienky prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom bude mať pozitívny aj negatívny dopad na rozpočet miest a obcí. Táto skutočnosť závisí od toho, či sa náklady fyzickej osoby podnikateľa, ktorá má prenajatú pôdu od Slovenského pozemkového fondu podľa nových podmienok, zvýšia alebo znížia. Za predpokladu, že podiel zvýšených nákladov na nájomné podľa nových podmienok bude vyšší ako pri znížených nákladoch, táto skutočnosť sa prejaví v znížení zisku týchto fyzických osôb podnikateľov a v tejto súvislosti dôjde k výpadku dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná samosprávam na výkon ich

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať