Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oznámenie o výberovom konaní na funkčné miesto riaditeľa ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov

Mesto Stropkov

Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

primátor mesta

vyhlasuje podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta riaditeľa školy:

Základnej školy,  Mlynská 697/7, Stropkov

1. Uchádzač o obsadenie miesta riaditeľa školy musí ku dňu uskutočnenia výberového konania

a) byť bezúhonný

b) spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR          č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

d) mať najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

2. Uchádzač o obsadenie miesta riaditeľa školy musí včas predložiť tieto požadované doklady:

 • žiadosť o účasť  na  výberovom konaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nie staršie ako tri mesiace),
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu najviac na 10 normostrán formátu A4),
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • písomný súhlas na použitie osobných údajov pre vyžiadanie odpisu registra trestov,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti (lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie riaditeľa materskej školy),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

3.  Uchádzač o obsadenie miesta riaditeľa školy musí spĺňať aj nasledujúce požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • ovládanie práce s počítačom,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zapečatenej obálke s označením hesla: „riaditeľ ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov – výberové konanie“ osobne na sekretariát MsÚ alebo zašlite poštou na adresu Mesto Stropkov, Hlavná ulica č. 38/2, 091 01 Stropkov v termíne do    7.  6.  2022  do 15,00 h.. Žiadosti doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené. 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo, že školská rada nemusí vo výberovom konaní vybrať žiadneho z prihlásených uchádzačov z dôvodu, že žiaden uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo ak žiaden uchádzač nebude vyhovovať vo výberovom konaní, a vyhradzuje si právo vyhlásiť nové výberové konanie v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien.    

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky stanovené v bode 1. a 2. tohto oznámenia, alebo má ešte doručiť niektorý z požadovaných dokladov stanovených v bode 2. tohto oznámenia, najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

Ak uchádzač nesplní kvalifikačné predpoklady stanovené v bode 1., alebo nedoručí požadované doklady z bodu 2. najneskôr do začiatku výberového konania, nemôže sa zúčastniť výberového konania konaného podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

Bližšie informácie poskytne Mgr. Tibor Kubička, vedúci OŠK MsÚ v Stropkove,  tel. č. 054/4868861.

                                                                                     

JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter