Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Odklad splatnosti preddavkov

Ilustračný obrázok VšZP

V rámci vládnych opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov súvisiacich so šírením ochorenia COVID 19 bola schválená legislatívna úprava, ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie.

Vláda SR vydala nariadenie vlády, ktorým sa ustanovil spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu a príjmov z podnikania a  inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Upozorňujeme, že zamestnávateľ je naďalej povinný odvádzať poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho za neho zamestnávateľ, v pôvodných termínoch splatnosti.

Čistý obrat je na tieto účely definovaný v § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zahŕňa výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa započítavajú aj iné výnosy po odrátaní zliav účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Príjmy z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti sú na tieto účely definované v  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ide napr. o príjmy zo živnosti,  z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, z  činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním a z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou. 

Obdobie preddavku, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje

Zmena sa týka preddavku na poistné za marec 2020, ktorý je splatný v termíne do 31. júla 2020. Povinnosť vykazovať preddavok na zdravotné poistenie sa nemení a zamestnávatelia musia predložiť výkaz preddavkov v pôvodných termínoch. Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých bude odložená splatnosť preddavkov. Odklad splatnosti sa vzťahuje aj na preddavky, ktoré už boli zaslané zdravotnej poisťovni, ak platitelia spĺňajú podmienky na uplatnenie odkladu splatnosti.

Zároveň má vláda SR možnosť vydaním nariadenia vlády zmeniť splatnosť aj ďalších preddavkov na poistné. V prípade, že sa tak stane, informáciu zverejníme.

Spôsob výpočtu poklesu čistého obratu, resp. príjmov z podnikania

Vláda SR svojím nariadením ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.

Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania zdravotnej poisťovni

VšZP pre vás pripravila elektronický formulár, pomocou ktorého môžete novú skutočnosť oznámiť, a zároveň požiadať o odklad splatnosti preddavku na poistné. Dá sa to aj priamo z vášho konta v ePobočke.

Urobiť tak môžete aj prostredníctvom listinnej žiadosti, ktorú je podpísanú potrebné doručiť do VšZP, prípadne priložiť naskenovanú do mailu a zaslať na infolinka@vszp.sk.

VšZP ubezpečuje, že všetky žiadosti o odklad splátok spracuje bez ohľadu na termín ich doručenia. Zamestnávatelia a SZČO sa teda nemusia obávať, že zmeškajú lehotu na podanie oznámenia o uplatnení odkladu splatnosti preddavkov na poistné.

-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter