Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Obec Miňovce: Oznámenie

Obec Miňovce zastúpená starostom obce Miroslavom Mojsejom, na základe    § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2022 zo dňa 03.03.2022

týmto oznamuje, že ponúka na predaj nehnuteľnosť:

  • parcelné číslo 93/8   – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 593 m2,
  • parcelné číslo 93/14 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 594 m2,
  • parcelné číslo 93/15 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 594 m2,
  • parcelné číslo 93/16 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 594 m2

 ako parcely registra C, zapísané na LV č. 1, obec Miňovce, katastrálne územie Miňovce, okres Stropkov,

 formou priameho predaja

 – najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov, t.j. znaleckého posudku č. 33/2022 zo dňa 05.05.2022.

Podmienky priameho predaja sú zverejnené na internetovej stránke obce: www.minovce.dcom.sk

Miroslav Mojsej, starosta obce

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter