Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MOTORISTI, POZOR! Začína oprava Š. Štiavnika, dopravu presmerujú cez Stropkov

Slovenská správa ciest oznamuje, že od pondelka 4. októbra začína očakávanú opravu cesty v lokalite Šarišský Štiavnik. Veľkoplošná vysprávka, čiže stavebné úpravy a sanácia kritického úseku, zabezpečí zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych úprav na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík.

Oprava si v čase od nedele 3. októbra 22:00 do nedele 24. októbra 22:00 vyžiada úplnú uzáveru úseku.

Od rekonštrukcie na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík v roku 2015 došlo pre výrazné zvýšenie nárastu intenzity dopravy k zmenám v území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky. Viedlo to k zhoršeniu stabilitných pomerov horninového prostredia, nadmernej deformácii základovej pôdy, k zmene hydrologických (odtokových) a hydrogeologických pomerov (zmeny režimu podzemných vôd). Ide o charakteristické vlastnosti flyšu.

Pre zložité inžiniersko-geologické a hydrogeologické podmienky daného územia prichádza do úvahy ako dlhodobé riešenie len komplexná sanácia úseku cesty I/21 v dĺžke približne 2 km. Aktuálnu, dočasnú sanáciu, realizuje zhotoviteľ Kaping s.r.o. a Správa a údržba ciest PSK (zmluvný partner na údržbu ciest I. triedy) v cene 173 700 eur.

Komplexná oprava úseku pri Šarišskom Štiavniku sa urobí po inžiniersko-geologicko a hydrogeologickom prieskume, výsledky ktorého budú podkladom pre zabezpečenie projektovej dokumentácie sanácie cesty a prípadného geotechnického monitoringu.

Martin Guzi
z komunikačného odboru Slovenská správa ciest.
Foto: Pavol Sivák

Obchádzková trasa, ktorú vyznačí zhotoviteľ stavby dňa 03. 10. 2021 o 22:00:
tranzitná doprava Vyšný Komárnik – Košice, Prešov bude vedená po cestách: I/21 Vyšný Komárnik – obchvat Svidníka R4 – križovatka ciest I/21 a I/15 Stročín – I/15 Stropkov – I/18 Vranov nad Topľou – I/79 Hriadky – I/79 Bidovce – D1 Košice – Prešov tranzitná doprava Prešov – Vyšný Komárnik bude vedená po cestách: križovatka ciest I/18 a I/68 (ul. Obrancov mieru) – D1 Prešov – Košice – I/79 Bidovce – I/79 Hriadky – I/18 Vranov nad Topľou – I/15 Stropkov – križovatka ciest I/15 a I/21 Stročín – obchvat Svidníka R4 – I/21 Vyšný Komárnik
V prípade vytvárania kongescií na danej trase bude cestná premávka operatívne riadená príslušníkmi PZ.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter