Vaše ohlasy 47/2011

<h3>Vývoj personálnej politiky na ÚPSVaR Stropkov

V poslednom vydaní Stropkovského spektra sa vo svojom článku p. Marián
Lipka v predposlednom odseku dotkol organizačných zmien ÚPSVaR Stropkov.
Keďže tieto informácie sú nepravdivé, informujeme čitateľov vášho
týždenníka o objektívnych skutočnostiach od vzniku organizácie až po
súčasnosť.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov od roku 2004 prešiel
niekoľkými organizačnými zmenami. Úrad začal výkon štátnej správy
klientovo orientovaných služieb od 1.1.2004 s počtom 108 zamestnancov.
Vytvoril sa čiastočnou delimitáciou 4 úradov: Okresného úradu Stropkov,
Okresného úradu Medzilaborce, Úradu práce Stropkov a Úradu práce
Medzilaborce s počtom 108 zamestnancov.
Z celkového delimitovaného počtu 108 zamestnancov, 22 z nich nespĺňalo
kvalifikáciu na základe prvej schválenej systemizácie k 1.2.2004.
V dôsledku delimitačného procesu došlo k prvým organizačným zmenám,
ktoré v značnej miere vyvolali aj prepúšťanie zamestnancov.
Ku dňu 1.2.2004 v súlade so systemizáciou schválenou zákonom č. 598/2003
Z.z. o štátnom rozpočte došlo za vedenia Ing. Petra Lofaja k zníženiu
15-tich funkčných miest na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Stropkove a Detašovanom pracovisku Medzilaborce, avšak toto zníženie sa
týkalo predovšetkým zamestnancov Detašovaného pracoviska Medzilaborce.
Dôvod – organizačné zmeny – zákon č. 598/2003 -Z.z. nadbytočnosť
štátnych zamestnancov – v súlade so schváleným štátnym rozpočtom a
schválenou systemizáciou a rozpisom funkčných miest pre ÚPSVaR Stropkov.
Od 1.7.2004 za vedenia Ing. Metoda Buráka došlo k delimitácii niektorých
činnosti z iných oblasti štátnej správy a taktiež k zmene systemizácie
úradu, kde bolo potrebné obsadiť štátnozamestnanecké miesta zamestnancami
s vysokoškolským vzdelaním, čím sa počet zamestnancov na základe
výberových konaní navýšil na 132 funkčných miest.
Doplnenie zamestnancov do systemizovaného stavu bolo realizované výberovými
konaniami s požiadavkou na vysokoškolské vzdelanie.
Obdobie od 1.7.2004 do 1.3.2005 bolo jediným obdobím, kedy bolo možné
navýšiť počet štátnych zamestnancov na ÚPSVaR Stropkov.
Ďalšie obdobia sa niesli v znamení organizačných zmien na základe
zákonov, nariadení a uznesení vlády v súlade s úspornými opatreniami,
v dôsledku ktorých dochádzalo už len k znižovaniu stavu zamestnancov na
spomínanom úrade.
V roku 2007 na základe plnenia Programového vyhlásenia vlády SR, Uznesenia
vlády SR č. 856/2006 a Uznesenia vlády č. 414/2007, v súlade s Príkazom
generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave č. 6/2007 a Listom generálneho riaditeľa Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave č. AA/2007/032885, za vedenia Mgr.
Ivana Klebana došlo k zníženiu 35 – tich zamestnancov –
optimalizáciou zamestnancov úradov
Dôvod – organizačné zmeny – optimalizácia zamestnancov v štátnej
správe, programové vyhlásenie vlády, uznesenie vlády a príkaz generálneho
riaditeľa Ústredia PSVaR.
Po ukončení optimalizácie – znížení počtu zamestnancov ÚPSVaR
Stropkov mal k 1.1.2008 v štátnej službe – 81 zamestnancov /
zníženie o 30 zamestnancov/ a vo verejnom záujme 16 zamestnancov /
zníženie o 5 zamestnancov/.Celkom za úrad: 97 zamestnancov.
S účinnosťou od 25.10.2010 bola generálnym riaditeľom Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave schválená nová organizačná
štruktúra a s ňou súvisiace rozpisy funkčných miest zamestnancov Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove.
Taktiež na základe Uznesenia vlády SR č. 491/2010 bod A.4 – na
predloženie návrhov úsporných opatrení v rezorte, Uznesenia vlády SR č.
667/2010 bod A.4 – schválenie limitu počtu zamestnancov a platov, na
základe listu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, č.
AA/2010/32368 zo dňa 11. 08. 2010 – v súvislosti s návrhom rozpočtu
na rok 2011 až 2013, listu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave č. AA/2010/037973 zo dňa 30. 09. 2010 – bol úrad povinný
predložiť kvantitatívne vyjadrenie úsporných opatrení a to formou
zníženia počtu zamestnancov, zmenou organizačnej štruktúry a znížením
platov zamestnancov.
V súvislosti s týmito úspornými opatreniami úrad prikročil ku
kombinácii úsporných opatrení a v čase od 20. októbra 2010 do
31. decembra 2010 za vedenia Ing. Víta Babjarčika pristúpil
k zefektívneniu činnosti organizácie, kde rozhodujúcim ukazovateľom
zrealizovaných zmien bol schválený rozpočet na rok 2011.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov riešil organizačné zmeny
formou:
zníženia 8-ich zamestnancov,
znížením platových tried a formou zníženia osobných príplatkov
zamestnancom úradu.
Dôvod – organizačné zmeny a úsporné opatrenia – uznesenie vlády,
úsporné opatrenia v rezorte, návrh štátneho rozpočtu na rok 2011 až
2013, príkaz generálneho riaditeľa Ústredia PSVaR.
Na základe uznesenia vlády č. 458 bod B.1, zo dňa 17. 06. 2009 boli
úradu dočasne schválené 6 štátnozamestnanecké miesta z kapitoly
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na dobu
určitú, s platnosťou do 31. 12. 2010 a dňom 31.12.2010 bol aj s týmito
6-timi zamestnancami vymenovanými do štátnozamestnaneckého pomeru na dobu
určitú ukončený štátnozamestnanecký pomer.
Po ukončení úsporných opatrení – znižovaní počtu zamestnancov ÚPSVaR
Stropkov má tohto času 89 zamestnancov.
PaedDr. Jaroslav Maruščák, hovorca úradu

Potravinová pomoc už v rukách Krušinčanov

Do programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby sa zapojila aj
obec Krušinec. Podľa informácií zo Stropkovského Spektra zo dňa
14. novembra 2011 môžeme usúdiť, že sme pravdepodobne jedinou obcou
v okrese Stropkov, ktorá sa tejto pomoci dočkala, a to ešte 18. –
19. 10. 2011. Po mnohých urgenciách a telefonátoch do potravinových
skladov sa nám podarilo dohodnúť v Spišskej Novej Vsi výdaj 640 kg múky
a 640 kg cestovín pre 32 občanov našej obce. Touto cestou chcem poďakovať
za ústretovosť a korektné jednanie p. Klementovi Buňovi zo Sp. N. Vsi a
Ľubovi Koradymu, ktorý bol ochotný vo svojom voľnom čase doviezť
spomínaných 1,28 tony potravín na vlastnom aute. Poďakovanie patrí
v neposlednom rade aj starostovi Krušinca Viktorovi Bochinovi, ktorý svojou
aktivitou prispel k zabezpečeniu pomoci pre svojich občanov.
ĽR

Naše dynamicky sa „rozvíjajúce“ mesto

Nikdy som si nemyslela, že budem mať potrebu vyjadrovať sa k niečomu,
čo sa deje v našom meste, no predsa, stalo sa. Ja naozaj neviem, čo je medzi
Vami a pánom Novákom, no to neidem riešiť. Je jasné, že minuloročný
staronový primátor bude mať v meste svojich verníkov, no aj protivníkov.
O post primátora sa uchádzali až šiesti či siedmi kandidáti. Prečo?
Možno naše mesto potrebovalo zmenu. Keď som pred rokom dostala volebné
právo, nevedela som, koho budem voliť, no vedela som, koho rozhodne voliť
nebudem. Je zrejmé, že najľahšie je na naše mesto kydať a kritizovať, čo
je tu všetko zlé a podobne, no niektoré Vaše fakty ma prinútili zobrať
papier a pero do ruky. Z pohľadu laika, bez ohľadu na to, čo sa deje vo
vnútri Vašej politiky ma zarazilo, že pán primátor preinvestoval do mesta
cez 500 mil. korún. No márne hľadám, kde sú. Myslím, že nové námestie
ľudí z biedy nevytiahne. O „množstve“ pracovných miest sa nebudem
vyjadrovať, o tom vie každý svoje, kto pracuje v tomto meste za 300 eur
mesačne (keď vôbec pracuje). Ale čo mi vyvolalo úsmev na tvári je, že
človek má v meste tie najlepšie predpoklady na strávenie voľného času na
nových a moderných športoviskách. To nemyslíte vážne. A na ktorých? Na
x rokov starom klzisku, či „zmodernizovanom“ kúpalisku, zbúranom skate
parku, „obnovenom“ lyžiarskom vleku či v mestskej hale, ktorá je na
spadnutie? A o stave v stropkovskom futbale sú zbytočné slová. To, že
hráči nenastúpia na zápas, pretože nedostali polroka zaplatené, to je
výhra? Letmo som si prešla diskusie a názory ľudí vo facebookovej skupine
Chcem nové a mladšie tváre vo vedení mesta Stropkov, je dosť zaujímavé,
čo si ľudia o tomto „dynamicky sa rozvíjajúcom“ meste myslia. To, že
píšem anonymne, je z dôvodu, že nemienim vyvolávať nejaké konflikty, ja
len konštatujem situáciu z pohľadu mladého občana nášho mesta.
L. B.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter