Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 41/2012

<h3>Klub dôchodcov čaká!

Mesiac október bol označený za Mesiac úcty k starším. Nepochybne ide
o dobrý počin, ktorý je prejavom úcty a vďaky tej časti populácie,
ktorá na svojej životnej ceste má svoj činorodý úsek za sebou a ktorá
právom očakáva prejav zadosťučinenia od mladšej generácie. Všetci sme
presvedčení, že si to aj právom zaslúži. V dôsledku zmeny životného
štýlu, zvyšujúcej sa úrovne zdravotnej starostlivosti, ale aj
individuálnej starostlivosti o svoje zdravie sa priemerná dĺžka života
predlžuje a počet členov spoločnosti v odpočinkovom t. j. dôchodkovom
veku narastá. Starší ľudia všemožne hľadajú možnosti ako potlačiť
prejavujúci sa pocit nepotrebnosti a rôznymi aktivitami spestrovať svoj
život a pokiaľ možno, rozvíjať také aktivity, ktoré okrem toho by boli
užitočné aj pre spoločnosť. O takej činnosti prinášajú bohatý obraz
prostriedky masovej informácie. Seniorské spoločenstvá naozaj rozvíjajú
mnohotvárnu činnosť tak v mestách, ako aj na dedinách. Rád by som
obrátil pozornosť k takej činnosti aj seniorov v našom meste Stropkov. Pre
rozvíjanie záujmovej činnosti majú seniori k dispozícii priestory Klubu
dôchodcov. Okrem toho, že tieto priestory slúžia na poskytovanie sociálnych
služieb, v podstate na stravovacie služby, sú aj na rozvíjanie záujmovej
činnosti pre dôchodcov využívané nedostatočne. Relatívne
najintenzívnejšie priestory využíva skupina žien na pravidelné telesné
cvičenia. Začala aj činnosť speváckeho súboru, avšak už nepokračuje.
Nechce sa veriť, žeby v Stropkove nežili seniori, ktorí by radi realizovali
svoje záujmy a schopnosti. Zveme ich do nášho spoločenstva. V Klube
dôchodcov sú vítaní.
Predseda výboru Rady SP
Ing. Michal Gnap

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter