Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 38/2012

<h3>Poďakovanie poslancovi Ing. M. Bzdilovi

Obyvatelia V. Olšavy ďakujú poslancovi VÚC Ing. M. Bzdilovi za finančnú
pomoc vo výške 900,- € na Športový deň v našej obci. Poďakovanie mu
patrí aj za aktívnu pomoc pri dobudovaní cesty Ferdaska z prostriedkov
PSK.
Obyvatelia Vyšnej Olšavy

Reakcia Mgr. Štefana Peráta na článok: Poľovníci stavajú v revíroch
stále nové posedy. Zisťovali sme, na čo slúžia.

Na úvod svojej reakcie by som chcel poznamenať, že na otázku redaktorky,
načo slúžia posedy mi nebolo známe, že ma bude konfrontovať lesoochranár
p. Kamil Soóš. Určite by som mu odpovedal na jeho názory inak ako to odo
mňa žiadala pre týždenník Spektrum p. redaktorka. Keďže p. Soóš svoj
názor už prezentoval, rád by som vyjadril svoj názor na danú tému aj
ja.
Ak verejnosť zaujíma, načo slúžia posedy, je potrebné ozrejmiť, že posed
patrí medzi poľovnícke zariadenia, ktoré si poľovníci budujú za účelom,
aby dosiahli lepší prístup k lesnej zveri. Postriežka na posede je spôsob
lovu, pri ktorom si poľovník vyhľadáva vhodné miesto, kde striehne na zver.
Snažíme sa na základe povolenia na lov uloviť zver v momente prekvapenia,
aby lov bol úspešný a nedochádzalo k poraneniu zveri a prípadnému
odbehnutiu do lesa, nakoľko dohľadávka je vždy veľmi náročná a niekedy
trvá aj niekoľko hodín. My poľovníci lovíme zver na základe ročného
plánu lovu schváleného lesným úradom, čo znamená, že sme pod prísnym
dohľadom štátnej správy. Lesný úrad rozhodne o návrhu združenia, aké
druhy zveri a počet kusov môže byť jedným poľovníckym združením
odlovený v poľovníckom roku. Poľovnícke združenia zostavujú plán lovu
tak, že musia mať celoročný prehľad o pohybe zveri, koľko zveri sa
v revíri nachádza, a preto členovia poľovníckeho združenia navštevujú
revír čo najčastejšie a navzájom sa o výskyte zveri informujú.
Z celkového počtu kusov zveri musia byť zachované normované kmeňové
stavy, ktoré určuje pre každé združenie lesný úrad a po zohľadnení
každoročného prírastku (mláďat) každoročne navrhuje poľovnícke
združenie plán lovu podľa druhu, koľko kusov zveri je potrebné odloviť,
aby boli zachované optimálne stavy zveri a združenia sa vyhli premnožovaniu
zveri, čo spôsobuje veľké škody nielen v poľnohospodárstve a lesníctve,
ale aj súkromným pestovateľom. Potom nasleduje v čase lovu zveri –
podľa druhu zveri, lov zveri tak, že poľovníci robia pri love zveri selekciu
a zachovávajú jedince, ktoré majú znaky chovnosti. Genetický nevhodné
jedince na chov sa môžu odloviť v súlade so zákonom o poľovníctve.
Každá trofej z ulovenej zveri v poľovníckom roku musí byť predložená
na okresnú chovateľskú prehliadku, kde odborná hodnotiteľská komisia
trofej premerá a zhodnotí, či lov zveri bol vykonaný v súlade so zákonom
alebo nie. Ak poľovník ulovil zver v rozpore so zákonom, hodnotiteľská
komisia vec posunie na disciplinárnu komisiu obvodnej poľovníckej komory,
ktorá poľovníka rieši na základe disciplinárneho poriadku. Lov holej zveri
(samičej zveri) vykonávame na základe povolenia tak, že sa snažíme
regulovať tiež stavy holej zveri na požadovanú úroveň a uprednostňujeme
lov prestarlých či poranených samíc alebo ak má zver genetickú poruchu,
príp. nejakú anomáliu. Spomedzi mláďat lovíme len slabšie jedince,
u ktorých je predpoklad, že neprežijú zimu, a to najmä vtedy, ak má
samica napr. dve alebo viac mláďat. Vtedy je skoro vždy jedno mláďa
slabšie, lebo sa mu nedostalo dostatočné množstvo materinského mlieka,
keďže samica ho nemá pre obidve mláďatá dostatok. Diviačia zver sa
rozmnožuje najrýchlejšie, lebo má najviac mláďat, a preto sa snažíme
zachovať v revíri normované kmeňové stavy, no najmä diviačice matky.
Taký je postup pri love zveri. Čiže nie je pravda, ako uviedol lesoochranár
p. Soóš, že poľovníci túžia po zabíjaní alebo že z nervov lovia
vtákov. A už vôbec nie, že strieľajú v revíri hlava-nehlava. Sú to
úbohé výmysly p. ochranára, nakoľko každý vstup každého poľovníka do
revíru je evidovaný v knihe návštev revíru, kde sa do knihy pri návrate
z revíru vyžaduje uviesť aj výstrely. Kontrolu nad členmi združenia
v revíri vykonáva poľovnícka stráž ustanovená lesným úradom v pomere
na každých začatých 500 ha jeden člen poľovníckej stráže. Ak sa možno
niekedy stalo p. Soóšovi niečo nepríjemné, o čom pochybujem, nakoľko si
myslím, že so strelnou zbraňou narába každý veľmi opatrne, nemôžeme
ojedinelý prípad spájať so všetkými poľovníkmi a ich činnosťou;
navyše celú vec bolo treba ohlásiť polícii.
Rovnako je pre mňa zarážajúce, že vám prekáža selektívny lov zveri a
spôsob, ako to v súlade so zákonom robíme, ale že jeden rys strhne ročne
približne 60 ks srnčej zveri, to vám neprekáža a dosiahli ste ako
ochranári zákaz lovu rysa. Kde ho naozaj niet, tak prosím, ale celoplošný
zákaz lovu rysa podľa mňa nebol veľmi šťastný a správny krok. Nehovorím
už o vlkovi a medveďovi.
Čo sa týka počtu posedov, žiadny zákon neurčuje maximálny počet posedov,
resp. poľovníckych zariadení v združení, ale minimálny áno. Každé
poľovnícke združenie každoročne okrem iného odovzdáva plán
starostlivosti o zver, ktorý schvaľuje lesný úrad, kde sú uvedené nielen
posedy, ale aj krmoviská, kŕmne zariadenia, ostatné zariadenia na
prikrmovanie zveri, políčka, remízky, soľníky, atď. Toto pán
lesoochranár nespomenul. Lesný úrad kontroluje starostlivosť o zver a
v prípade, že zistí, že poľovnícke združenie sa o zver nestará a zver
trpí hladom, môže takému poľovníckemu združeniu zakázať činnosť a na
náklady združenia zabezpečiť starostlivosť o zver. Čo keby sa prišiel p.
ochranár pozrieť, ako sa poľovníci starajú o zver v zime, koľko liečiv
i krmiva musia vyniesť do revíru, akú ochranu zveri v revíri vykonávajú
pred predátormi, koľko brigádnických hodín odpracovali v revíri zadarmo.
Ja som v revíri ešte nepostrehol, aby ochranári niečo urobili pre našu
zver v ktoromkoľvek ročnom období. Práca poľovníkov je vykonávaná
v skrytosti, verejnosť ani médiá to nevidia, ale najväčšou odmenou pre
nás je dobre zazverený revír, kde sa rada zdržiava zdravá zver v dobrej
kondícii počas celého roka.
Prosím vás, pán lesoochranár, nedehonestujte prácu poľovníkov, keď
neviete o ich aktivitách a výsledkoch. Ak máte záujem, môžem vás
zoznámiť s každoročnými výsledkami členov nášho poľovníckeho
združenia a uvidíte, čo je našou náplňou. Mám pocit, že vaša
organizácia hľadá len chyby, aby sa mohla prezentovať v médiách, ale
Vysoké Tatry sú tou vašou najlepšou vizitkou. My poľovníci nekritizujeme
vašu prácu, ba som presvedčený, že aj lesoochranári sú pre spoločnosť
potrební, ale pracujte systematicky, aby bolo za vami vidieť aj nejaké
prospešné výsledky.
Mgr. Štefan Perát, tajomník PZ Ondava

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter