Vaše ohlasy 30-31/2012

<h3>Na škôlku nikdy nezabudnem…

Slová mojej dcérky Lauriky „Na škôlku nezabudnem nikdy,“ ma pohli
k tomu, aby som sa takto verejne poďakovala pani učiteľke Milke a pani
učiteľke Ivetke z MŠ na ulici A. Hlinku z triedy „Lienok“. Sú dôkazom
toho, ako hlboko vie preniknúť pochopenie a láska do malej, ale pritom veľmi
vnímavej a citlivej dušičky. Preto prajem všetkým učiteľkám, aby cez
prázdniny načerpali veľa tepla, pokoja a sily na ďalší školský rok.
Pekné leto.
Zuzana

Odpredaj pozemkov za rybníkom časť Kúty

Neviem, prečo ide mesto predať pozemky na Kútoch, keďže tieto pozemky
boli preťaté z pôvodných pozemkov. Keď ich predá, č. parcely 325,
57/197, 198, terajšie parcely 32, 11, 12, 13, tak kupujúci sa nich do dvoch
rokov postavia záhradné domčeky a zabránia prístupu 50 majiteľom ceste na
pozemky na Kútoch a Dolných honoch. Mali by si radní páni, poslanci ako aj
vedenie mesta sadnúť za stôl a zhodnotiť situáciu, že tak 6 až 7 rokmi
tieto pozemky boli v chotári Stropkov. V roku 1996 ale záhadne zmizli
posunutím hranice katastra a tak 5 ha z pôdy na Kútoch a Dolných honoch
prešlo pod obec Tisinec. Lenže páni na MsÚ to nevedia pochopiť, preto nech
im vysvetlí vedúci poslanec katastra, ako je možné, že pôda zmizla
záhadne do Tisinca a daň sa platí pre Tisinec. Na odbore výstavy ako aj na
finančnom a správe majetku žiaľ o tom nič nevedia. že mesto nevie, čo sa
stalo s majetkom pôvodných vlastníkov a nie je o tom doklad, kto bol
realizátor toho prevodu. V roku 1991 tieto celé pozemky prešli
v reštitúcii od JRD do súkromného vlastníctva a časť konca od vody
Chotčanky už geodézia nezakreslila na pôvodné parcely. V starej mape
Tilervinklerovej z r. 1893 – 6 je zakreslené, že pozemky si každý
majiteľ kúpil v celku od cesty Chotčanky až do vody Chotčanky. V 60-tych
rokoch platil zákon, že 50 m od brehu bol správca pozemkov Povodie Košice a
tak sa nezakreslili do mapy. Ale tieto pozemky boli v súkromnom vlastníctve.
Čo by sa stalo, keby od cesty rybníka až po jeho koniec od vody Chotčanky na
svojich koncoch pozemkov pôvodní majitelia postavili chatky? Teraz platí
nový zákon o správe vodných tokov z roku 2002, ten upravuje, že od brehu
spravuje povodie iba 10 metrov. To znamená, že od začiatku až po koniec si
môžu postaviť záhradné chatky pôvodní vlastníci, lebo na rybníku neboli
vykúpené konce pozemkov, iba 4 metre pri konci hrádzi a to preto, aby sa tam
povodie dostalo, keď sa poškodí hrádza. Inak, prístupová cesta bola
plánovaná po hrádzi. Nech si na MsÚ sadnú a zhodnotia, že za 5 ha pôdy a
8 chatiek Tisinec inkasuje zhruba 500 eur a len sa smejú. To nie je možné,
aby len tak pôdu a pozemky niekto prepísal a zmenil katastrálne hranice, to
nie je báza. V kúpnych zmluvách pôvodní vlastníci majú napísané, že
kupujú pozemky v časti Stropkov a nie v časti Tisinec a to v celosti. Je
teraz možnosť, aby všetky tieto pozemky boli vysporiadané a pričlenené
naspäť k stropkovskému katastru, pretože tieto nikdy neboli tisinské.
Teraz prebieha vysporiadanie pozemkov v Tisinci a bezplatne môžu tieto
odovzdať stropkovskému katastru. Keď sa pozemky brali, v rámci
reštitúcie, nikde tam nefigurovala obec Tisinec, ale bolo to v katastri
časť Kúty a Dolné hony. MsÚ by mal stopnúť predaj pozemkov, mal by ich
dať do prenájmu, lebo je to pre mesto výhodnejšie. Tým by sa vyriešil
problém prístupu k horným pozemkom. Na cestu tam nie sú vykúpené pozemky,
len dohodou každý s každým vypustil 2 až 3 metre na prejazd a nie na
cestu. Nech vysvetlí hovorca MsÚ a správca majetku MsÚ a poslanec, čo
spravuje kataster, ako je to možné, čo sa stalo s pozemkami a bezplatne to
dať na pôvodný stav aby konce pozemkov a hranica katastra išli vo vode
Chotčanky tak, ako to bolo v mape až po posledný dom na Chotčanke išla
hranica v jednej polovici toku rieky.
čitateľ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter