Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 28/2012

<h3>Ad.: Pri výrube na Domaši došlo k porušeniu zákona

Dlhší čas som zvažoval, či reagovať na toľko medializovaný výrub na
Domaši len vyjadreniami za Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove
(ďalej len žP), alebo tento problém občanom tohto regiónu vysvetliť aj
v širšom kontexte ako osoba, ktorá v tom období tento úrad riadila.

<p>Na základe medializovaných informácii v celoslovenských médiách,
z ktorých som sa dozvedel, ako tunajší úrad žP nevyužil možnosť
určenia podrobnejších podmienok, obmedzenia, zakázania, poprípade
pozastavenia tohto výrubu, ako aj možností zvolenia iných postupov úradu
pri tomto výrube, či akéhosi poučenia sa z tohto výrubu, som sa rozhodol
reagovať takto. V televíznych reportážach dostanete na zaujatie stanoviska
cca 20 sekúnd, to jest 1 až 2 vety, ale dúfam, že uznáte, že postup
úradu sa nedá vyjadriť dvoma vetami, preto využívam túto možnosť a
dopredu sa ospravedlňujem, že bude to dlhšie čítanie.
Na úrad žP Stropkove bolo na prelome rokov 2011-2012 doručené oznámenie
Slovenského vodohospodárskeho podniku (ďalej správca) o vykonaní výrubu
počas vegetačného pokoja na parcelách v k. ú. Lomné a Turany nad Ondavou
z dôvodu protipovodňovej ochrany a zlepšenia vodohospodárskej prevádzky,
ktorá mu vyplýva zo zákona, odvolávajúc sa aj na dopadovú štúdiu vo
vzťahu ku kvalite vody vypracovanú prof. RNDr. Terekom, CSc. z roku 2003,
v ktorej sa uvádza, že zloženie a hustota tohto porastu je nevhodná,
zhoršuje odtokové pomery v lokalite a môže spôsobiť zhoršenie kvality
vody vo VN Domaša organickými látkami, čo môže mať za následok vznik
vodného kvetu, preto je potrebné tieto dreviny z vodnej plochy odstrániť
výrubom. Uvedené parcely sú vedené na liste vlastníctva ako vodná plocha.
Keďže správca má výnimku zo zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj
zo zákona o vodách, nepotrebuje na uskutočnenie výrubu povolenie od úradu
žP a stačí mu realizáciu výrubu oznámiť 15 dní pred jeho začatím.
Následne úrad žP toto oznámenie preverí a keď zistí, že sa v danej
lokalite nachádzajú nejaké dôvody ochrany tejto lokality
môže úrad žP tento výrub obmedziť, zakázať, pozastaviť
alebo určiť podrobnejšie podmienky výrubu. K tomu, či je táto lokalita
z hľadiska ochrany prírody zaujímavá si môže vyžiadať
odborné stanovisko štátnej ochrany prírody v Prešove (ďalej len ŠOP).
Úrad žP si takéto stanovisko nevyžiadal z dôvodu, že v rokoch
2007-2008 vydával na tých istých parcelách v k. ú. Lomné a k. ú.
Turany nad Ondavou povolenia na výrub pre jednu súkromnú firmu a obec
Holčíkovce a tu boli v rámci konania o povolení výrubu okrem iných
doložené aj stanoviská ŠOP Prešov . V týchto stanoviskách sa
uvádza, že ŠOP v Prešove výrub v tejto lokalite doporučuje a to
z dôvodu, že s ústupom vodnej hladiny narástol pás lužného lesa a tým
zanikli vhodné podmienky pre viaceré druhy vtáctva a biodiverzity, pretože
tento les je vhodný len pre užšiu skupinu živočíchov. Pre vtáky je táto
lokalita nezaujímavá a z hľadiska obsadenosti viac menej sterilná.
Z dnešného pohľadu teda stratil na hodnotách, ktoré ho predurčovali na
vyhlásenie za chránené územie (Koncepcia územnej ochrany prírody a krajiny
SR, 1998).
Dostali sme odporúčanie ponechať iba solitéry na parcele
v k. ú. Turany nad Ondavou, aby mali kde sadať dravce. Takže tie toľko
komentované ponechané solitéry nie sú výmysel úradu žP, ale odporúčanie
ŠOP v Prešove. Na základe týchto skutočností, ako aj súhlasných
stanovísk ostaných účastníkov konania bolo v rokoch 2007 –
2008 v súlade so zákonom o ochrane prírody a o vodách vydané povolenie
na výrub na spomínaných parcelách, ktorý sa realizoval v dvoch etapách a
v tomto období bolo vyrúbaných cca 50 ha lesa, v druhej etape v roku
2008 bol tento výrub zo strany žiadateľa prerušený. SVP sa na prelome
rokov 2011 a 2012 k výrubu vrátilo, čiže jedná sa iba o pokračovanie
výrubu, ktorý bol v roku 2008 prerušený v k. ú. Turany nad Ondavou.
A tu sa už dostávame k teraz medializovaným výrubom. Takže ako iste
uznáte, vychádzajúc z uvedených skutočností nemal úrad žP dôvod výrub
zakazovať alebo obmedzovať, keďže podľa stanoviska odbornej organizácie
ŠOP Prešov z rokov 2007 – 2008 je táto lokalita z hľadiska ochrany
prírody nezaujímavá.
Dňa 19. 3. 2012 dochádza k podnetu na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia (ďalej len SIžP) zo stany lesoochranárov, kde sa uvádza, že sa
tu koná výrub v rozpore so záujmami ochrany prírody, nakoľko tu
hniezdia významné vtáčie druhy.
SIžP požiadala k prešetreniu
podnetu o odborné stanovisko ŠOP Prešov dňa 10. 4. 2012, kde sa zrazu
uvádza, že sa tu jedná o územie, ktoré bolo 35 rokov bez zásahu
o výmere cca 170 ha, ktoré bolo zaradené do zoznamu území v kategórii
chránený areál Domaša v rámci Koncepcie územnej ochrany prírody a
krajiny schválenej v roku 1998 a patrí do paneurópskej migračnej trasy
vtákov.

A teraz budem trochu osobný. Aj vy máte z toho zmiešané pocity? Neviem,
čo sa za tie 4 roky stalo, keď sa z bezvýznamnej lokality z hľadiska
ochrany prírody stala významná a ako ten čas letí, keď v roku 2008 sa
vyrúbe vyše 50 ha lesa a v stanovisku ŠOP a vyjadreniach lesoochranárov sa
konštatuje, že lokalita je 35 rokov bez zásahu (v niektorých médiách sa
uvádzalo, že je to až 60 ročný porast). To už všetci zabudli na tie kopy
štiepky okolo cesty za Lomnianskym mostom v smere do Prešova? Aj vy máte,
pocit, že keď ŠOP v Prešove požiadate o stanovisko k výrubu pre
súkromnú firmu, tak v danej lokalite nie je chránené nič a výrub sa
môže realizovať, a keď o stanovisko požiadajú ochranári, tak je tam
chránené všetko? Na tieto otázky bude možno najlepšie vedieť odpoveď
pani inšpektorka SIžP, ktorá sa v závere svojho protokolu horlivo venuje
ochrane rúbanej lokality a obviňuje úrad žP v Stropkove, že nevyužil
všetky zákonné možnosti. Paradoxom však je, že spomínané stanoviská pre
úrad žP v Stropkove o bezvýznamnosti rúbaných lokalít vypracoval
bývalý riaditeľ ŠOP v Prešove, ktorý je jej manžel. Takže na
základe uvedených skutočností si dovolím konštatovať, že úrad žP
v Stropkove dodržal všetky zákonné postupy, ktoré mu vyplývajú zo
zákona o ochrane prírody.
Ďakujem, že ste to vydržali čítať
až do konca a na záver si dovolím ešte jedno
P. S. našim regionálnym lesoochranárom: Vždy som si vašu činnosť vážil,
rešpektoval a aj naďalej vážim, len sa čudujem, že ste takí aktívni
v záujme ochrany tohto územia neboli v období rokov 2007 – 2008, keď sa
tu realizoval výrub na cca 50 ha. Možno by sme sa dnes ešte mohli baviť
o 170 ha 35-ročných porastov lužného lesa a ešte ma mrzí, že
komunikujeme iba cez médiá, keďže ste nás za celý čas nekontaktovali
v záujme zistenia stanoviska, alebo postupu úradu žP v Stropkove, ktorý sa
týka predmetného výrubu. Len pre vašu informáciu, Obvodný úrad žP
v Stropkove sídli na Šarišskej 148 v Stropkove (bývalá budova družstva
známa ako Biely Dom), č. tel. 742 3414, sme tam každý pracovný deň od
7.30 – 15.30 a rád sa od Vás dozviem zaujímavé podnety ako skvalitniť
životné prostredie v našom regióne
Ing. Dušan Lukáč, bývalý prednosta žP v Stropkove
(titulok: redakcia)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter