Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 26/2009

Reakcia vedenia Mesta Stropkov na články uverejnené v týždenníku
Spektrum v súvislosti s výstavbou plota na Námestí SNP

V 25. čísle týždenníka Spektrum boli uverejnené dva články
súvisiace s oplotením na Námestí SNP, ktoré „postavilo“ Mesto Stropkov
na súkromnom pozemku p. Jána, Tomáša a Matúša Paraničových.

Keďže názor v novinách vyznel veľmi jednostranne a nezainteresovanému
čitateľovi vykresľuje zástupcov mesta ako skupinu ľudí, ktorá vyhadzuje
spoločné peniaze na súkromné účely súkromných osôb, dovolíme si
prezentovať verejnosti aj iný pohľad na túto skutočnosť.
Pozemok pred predajňami CBA, JODO, T-MOBILE a Antéria je vo vlastníctve
bratov Paraničovcov. V skutočnosti plocha pred predajňami slúži ako
verejné priestranstvo a veríme, že nikto nemá pocit, že chodí po
súkromnom pozemku. Oporný múr tvorí hranicu medzi mestským chodníkom a
týmto pozemkom. Bývalé betónové kvetináče, ktoré tvorili prirodzenú
bariéru na ochranu chodcov pred pádom na chodník, boli vo vlastníctve
mesta.
Všeobecne oplotenie na hranici pozemkov nie je upravené žiadnym zákonom, no
občiansky zákonník uvádza, že oplotenie môže zrealizovať jeden
z vlastníkov susediacich pozemkov alebo spoločne. V našom prípade bolo
najjednoduchšie vyzvať vlastníkov pozemku, aby okamžite zabezpečili
bariéru chrániacu chodcov pred pádom na chodník. Predpísať o aké
oplotenie musí ísť mesto nemôže a teda je predpoklad, že majitelia by
najlacnejším spôsobom, možno aj pletivom splnili túto podmienku. Nájsť
riešenie, aby oplotenie plnilo ochrannú funkciu, bolo aplikovateľne
technologicky a tiež aby bolo esteticky vhodné, vôbec nebolo jednoduché.
Z uvedeného dôvodu hneď na druhý deň po tom, ako v nočných hodinách
chodci pri chôdzi po „súkromnom pozemku“ prevrátili a poškodili
betónové kvetináče, mesto pristúpilo s vlastníkmi pozemku k okamžitému
rokovaniu ako riešiť vzniknutú situáciu. V záujme ochrany verejnosti, a
tiež v záujme splnenia estetických podmienok mesta bolo dohodnuté, že
oplotenie bude realizované spoločne a teda, že architekt mesta navrhne druh
oplotenia, vlastníci pozemku darujú mestu materiál na jeho výrobu a osadenie
zabezpečí mesto. Toto riešenie vôbec nie je ústupkom mesta voči fyzickým
osobám, ale je kompromisom, ktorým pružne zareagovalo na vzniknutú situáciu
v záujme ochrany verejnosti.
Mesto riešilo spoločne s fyzickými osobami vlastniacimi pozemok situáciu
ochrany verejnosti po poškodení predchádzajúcej bariéry, ktorú tvorili
betónové kvetináče. Oplotenie sa nachádza na hranici pozemkov a je vo
vlastníctve mesta Stropkov.
Tvrdenie, že opäť majú fyzické osoby pri rokovaniach týkajúcich sa
nakladania s mestským majetkom navrch alebo že mesto stavia oplotenie
súkromným osobám neobstojí. Pri tomto riešení muselo dôjsť ku kompromisu
z oboch strán, len a len v záujme bezpečného užívania tohto
„súkromného pozemku“ (plochy pred predajňami) verejnosťou .
Je smutné, že z oboch článkov cítiť snahu o vykreslenie vedenia mesta
v negatívnom svetle pred verejnosťou, pričom vedeniu mesta išlo a ide
o bezpečnosť a estetický vzhľad mesta.
Imrich Makó, hovorca MsÚ Stropkov

Na záver

Co je psáno, to je dáno…, aspoň tak sa javí reakcia MsÚ na
články v minulotýždňovom vydaní Spektra. Ich motívom však nebolo
posudzovať, či nové oplotenie malo alebo nemalo byť postavené, ani to, či
bude nové zábradlie estetickejšie a bezpečnejšie ako staré neudržiavané
kvetináče. Poukázali sme na fakt, že trom súkromným osobám sa na
stavebné práce zložili všetci Stropkovčania. Mesto si v tomto konkrétnom
prípade muselo doslova vykúpiť bezpečnosť chodcov, pretože ako hovorca
v reakcii pripustil, v samom centre Stropkova sme mohli mať aj pletivo (a
tomuto tvrdeniu sa vzhľadom na miestne pomery dá veriť).

Súčasná legislatíva je totiž stále natoľko deravá, že samospráva
či stavebný úrad môže nedisciplinovaným vlastníkom či stavebníkom pri
nedodržiavaní povinností vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľností
akurát rozosielať listy, pričom zbehlejší podnikatelia, či skôr
podnikavci, dokážu obísť všetko. A v rámci objektivity treba
pripomenúť, že v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou námestia má
odbor výstavby omnoho viac dôležitejšej práce ako sa donekonečna
handrkovať s majiteľmi blízkych pozemkov, aby dbali o svoj majetok.

Pravdivé je aj tvrdenie, že nikto neskúma, či chodí po súkromnom alebo
mestskom pozemku. Ako však spomínaný „kompromis“ samosprávy budú
vnímať vlastníci polyfunkčných domov na Cintorínskej ulici? Aj tí majú
vo svojich priestoroch zriadené rôzne prevádzky, pričom vstupy do nich vedú
takisto ako v prípade Paraničovcov cez ich súkromné pozemky. Oni sa však
o svoj majetok a pohodlie zákazníkov na vlastné náklady vzorne starajú a
nečakajú, že im ktosi pomôže vybudovať chodník, oplotenie či nebodaj
pokosí trávnik.

Ale možno stačí málo a aj im by sa mohlo niečo z mestského rozpočtu
ujsť. Zrejme len trocha arogancie a nezáujmu konštruktívne rokovať
s najvyšším vedením mesta a výsledok sa dostaví hneď. Napríklad
v podobe zafinancovania stavebných prác za 3666 eur.

Peter Novák

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter