Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 19/2010

Mal Byhos s.r.o. šancu získať finančné prostriedky z fondov EÚ?

Pri dnešných cenách energii každý premýšľa ako minúť čo najmenej
finančných prostriedkov za svetlo, vodu a hlavne teplo. Byhos s.r.o je 100%
mestská spoločnosť, ktorá malá a ma vo svojej činnosti hlavnú úlohu
vyrobiť a dodať do bytov teplo a teplu úžitkovú vodu. V prvom rade by
táto spoločnosť mala využívať všetky možnosti a finančné prostriedky
na udržanie prípadne zníženie cien, pri výrobe a dodávke tepla a teplej
úžitkovej vody.

Na poslednom MZ konateľ Byhosu na otázku poslanca: koľko Byhos podal
projektov a koľko získal finančných prostriedkov z fondov EÚ odpovedal,
že nebola vyhlásená výzva vhodná pre Byhos s.r.o. V dennej tlači som
však bežne čítal o peniazoch, ktoré získali iné podniky s podobným
zameraním ako Byhos. Ak má niekto záujem zveľaďovať, modernizovať a
inovovať technológiu v jemu zverenej firme, nemôže pred kolegami,
poslancami podať takú odpoveď. Nemôže poslancov , ktorí ho do funkcie
konateľa schválili takto zavádzať, alebo dokonca klamať. Poslanci majú
minimálne politickú zodpovednosť, nehovorím o valnej hromade a dozornej
rade. Orgány spoločnosti by mali konateľovi priamo ukladať úlohy na
zabezpečenie rastu a konkurencie schopnosti jemu zverenej firmy.
2. júna 2009 Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo
výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Operačný program životné prostredie prioritná os 3 Ochrana
Ovzdušia
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy Operačný
cieľ 3.2. Oprávneným subjektom na získanie finančných prostriedkov 95%
maximálnej výšky príspevkov zo zdrojov EU sú obce, alebo nimi zriadené
rozpočtové, alebo príspevkové organizácie. Minimálna výška
spolufinancovania z vlastných zdrojov je 5%.
Dňa 26. 10. 2009 Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila
Výzvu pre Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na
strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií
v energetike.

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane
výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike
priamou formou pomoci Výzva KaHR-21SP-0901. SIEA k tejto výzve
robila aj bezplatný informačný seminár. Táto výzva mala uzávierku až
v tomto roku dňa 22. 3. 2010.
Ja som v obidvoch výzvach našiel spojitosť a možnosť využitia
finančných prostriedkov pre Byhos s.r.o. To sú výzvy z roku 2009, iba na
ukážku pre pána konateľa, neviem koľko a aké výzvy boli vyhlásené
v ďalších rokoch jeho nekonania v spoločnosti Byhos s.r.o. Úloha
konateľa je, modernizovať, zavádzať nové technológie, to nie je úloha pre
poslancov ani orgány spoločnosti.
Bývalý konateľ Byhos s.r.o., Ing. Babjarčik Vít

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter