Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 10/2013

<h3>Združenie Senior party „na prechode“

Dňa 16. 2. 2013 sa konalo výročné zhromaždenie spoločenstva so
začiatkom o 15.00 hod. Nedá mi, aby som nenapísal niekoľko zaujímavých
poznatkov o tom malom nenasmerovanom bojisku.
Schôdza, ktorá sa začala, nemala nadpolovičnú väčšinu, ako to prikazuje
čl. 6 zhromaždenie bod 3, ktorý hovorí: Zhromaždenie je uznášania
schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasovacích členov.
Napriek tomu, predseda s Radou dali hlasovať, aby schôdza pokračovala,
pričom členovia netušili čo ich ešte čaká. Priebeh schôdze ukázal, že
to bol úmysel, aby mohli odsúhlasiť prechod združenia Senior Party, znovu sa
vnútorný poriadok klubu, ktorý bol z roku 2005 a nemohol byť
použiteľný, lebo na združenie senior party, nedostali sponzorské dary
2%.
Automaticky sa dala voliť pripravená rada členov ktorú tvorili: Ing. Gnap,
Jurečko, Kobaková, Němcová, Vítová, Šimoničová, Banduričová. Pani
Kobaková bola neprítomná. Zhromaždenie, ktoré nemalo nadpolovičnú
väčšinu odsúhlasilo prechod na Vnútorný poriadok Klubu dôchodcov, lebo je
jednoduchšie a dá sa s ním manipulovať nič neupresňuje. Účet senior
party už bol zrušený pred schôdzou 11. 1. 2013 s čím si boli istí, že
schôdza musí byť, pričom chýbal nový vnútorný poriadok Klubu dôchodcov,
kde musí byť zriaďovateľ, ktorý prevádzkuje Klub dôchodcov v súlade s
$4 ods.3 písmeno zákona č. 369 1999 zb…§ 18 ods. 4 písm. b zákona
č. 195/1998 z. Soc. Pomoci… nový vnútorný poriadok s prezentáciou Mesta
Stropkov a podnikateľov, týmto sa vytvára široká myšlienka. Minimálne
s 8 bodmi vnútorného poriadku Internetová stránka Klubu dôchodcov? Dobre,
že je tam ešte adresa. Členovia strácajú záujem o tento klub, lebo dlho
neprichádza zmena, pričom môžu rozhodnúť sami o tejto zmene, pričom sú
aj zavadzaní a manipulovaní, aj v roku 2012 schôdza nebola uznášania
schopná, ale za tým sú iné veci. Nebolo by zlé, ak by zriaďovateľ, ktorý
do klubu dôchodcov dáva finančné prostriedky, mal by tam svojich
pracovníkov na poste predsedu, hospodára, správcu, samozrejme hĺbkovou
kontrolou hospodárenia a inventúra. Tento článok je na posúdenie každého
jednotlivca, niektorí budú spokojní, druhých sa to dotkne. Ešte je veľa
vecí, ktoré môžeme otvoriť, ale stále ide o dobrú vec. Klub dôchodcov
potrebuje novú dynamiku. Veľa úspechov.
Člen KD
(meno pisateľa je redakcii známe)

Prvé kroky s technikou sú už na základnej škole!

Tento príspevok je reakciou na ohlas Ing. Petra Kuľbagu, riaditeľa SOŠ
elektrotechnickej v Stropkove. Z väčšej časti ide o súhlas nad jeho
tvrdeniami, ale aj o doplnenie faktov, ktoré odzneli. Situácia na Slovensku
je fakt alarmujúca, o čom svedčia aj čísla, ktoré boli uvedené. Treba si
uvedomiť, že prvé kroky s technikou dostávajú žiaci už na prvom stupni
základného vzdelania v treťom a štvrtom ročníku v predmete pracovné
vyučovanie (kedysi pod názvom prvouka pozn. autora). Hoci nejde o techniku
v prvom slova zmysle, už v tomto veku je potrebné rozvíjať technickú
predstavivosť ako aj vzťah k technike. Podľa ISCED 1 je vzdelávací obsah
tohto predmetu je rozdelený do 5 tematických celkov:
1. Tvorivé využitie technických materiálov
2. Základy konštruovania
3. Starostlivosť o životné prostredie
4. Stravovanie a príprava jedál
5. Ľudové tradície a remeslá
Ďalším dôležitým krokom k vytvoreniu si vzťahu k technike a rozvinutiu
si psycho-motorických schopností sú predmety na druhom stupni základných
škôl, ktoré poznáme pod pojmom technika, niekedy to bola technická
výchova. Stav súčasného štátneho vzdelávacieho programu, je v tomto
smere dosť kritický na školách sa zvyčajne vyučuje jedna hodina do
týždňa, čo je v smerovaní mladého človeka dosť málo, hlavne ak
dnešná spoločnosť, potrebuje mladých a aktívnych ľudí. Je preto
potrebné aby učitelia Technickej výchovy, pristupovali k predmetu zodpovedne
a vtlačili do detí základy technického myslenia. Treba si uvedomiť, že
v tomto veku sa mladý človek rozhoduje nad výberom povolania, preto je aj
vzdelávací program koncipovaný tak, aby človek mal predstavu o tom, čo sa
vo svete deje. Podľa ISCED2 je vzdelávací obsah je rozdelený do
3 tematických celkov:
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia
3. Materiály a technológie
K ním sú pridružené ešte 2 tematické okruhy:
1. Elektrická energia
2. Technika – domácnosť – bezpečnosť
Sú tvorene presne pre potreby ľudského myslenia a poznania. Treba
podotknúť, že ani jednej problematike netreba venovať, málo pozornosti.
(Pokračovanie v nasledujúcom čísle)
Patrik Halaj
Prešovská univerzita v Prešove, FHPV
Katedra fyziky, matematiky a techniky

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter