Vaše ohlasy 07/2013

<h3>Môj názor

V Spektre č. 6 má upútal titulok článku pod názvom
„O financiách pre centrá rozhodnú starostovia“. Autor
článku podpísaný ako -np- tu okrem iného uvádza: „Peniaze na každé
dieťa totiž prichádzajú do obecných rozpočtov a je na starostoch či ich
následne presunu pre konkrétne CVČ.“
S týmto názorom ako aj s názvom článku ktorý je zavádzajúci, rozhodne
nemožno súhlasiť. Takáto interpretácia totiž neprávom starostu dáva do
polohy, že je nositeľom absolútnej moci ktorý sám o všetkom rozhoduje a
za všetko zodpovedá.
Autorovi článku aj v mene svojich kolegov starostov odporúčam aby predtým
než niečo také napíše si overil aké sú kompetencie starostu obce a
poslancov obecného zastupiteľstva podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo vzťahu k rozpočtom
respektíve k správe finančných prostriedkov na obciach.
Starosta obce v zmysle uvedeného zákona je predstaviteľom obce a jej
najvyšším výkonným i štatutárnym orgánom. Jeho práva i povinnosti
taxatívne stanovuje citovaný zákon tak ako určuje aj práva a povinnosti
obecnému zastupiteľstvu, ktoré okrem iného rozhoduje o základných
otázkach života obce a je mu vyhradené najmä určovať zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.
Obecnému zastupiteľstvu je určené tiež schvaľovať rozpočet obce a jeho
zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.
Mimochodom, starosta obce o týchto zásadných veciach nemá právo hlasovať
aj keď návrh rozpočtu predkladá.
Teda nie starosta rozhodne aký finančný príspevok CVČ obec poskytne ale jej
najvyšší, demokratický zvolený samosprávny orgán ktorým je obecné
zastupiteľstvo. Preto nemožno s názvom článku súhlasiť.
Stretnutie starostov obci so zástupcami Mesta Stropkov bolo zvolané preto aby
sme spoločne hľadali spravodlivý, objektívny a opodstatnený spôsob presunu
časti finančných prostriedkov z rozpočtov obci na krúžkovú činnosť
v CVČ pre naše deti a nie kvôli tomu aby sme „strašili“ rodičov, že
krúžková činnosť v CVČ v ďalšom období bude stať či padať na
svojvôli starostov jednotlivých obci.
PhDr. Štefan Radačovský, predseda reg. združenia ZMOS a starosta
obce Chotča

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter