Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 04/2010

Vážení spoluobčania.
Udeľovanie ocenení mesta Stropkov od roku 2004 nevyvolalo toľko rozruchu ako
ocenenie za rok 2009. Po prečítaní nesúhlasných názorov na ocenenie pána
PaedDr. Michala Lipinského sme sa rozhodli zaujať stanovisko k jeho oceneniu,
nakoľko menovaný je jedným zo zakladajúcich členov Telovýchovnej jednoty
Slávia Stropkov v roku 1966 a aktívne sa podieľal a do dnešných dní aj
podieľa na práci TJ podľa svojich možností. Pýtame sa autorov, ktorí
vyjadrujú svoj nesúhlas, ako poznáte prácu p. Lipinského, ako viete, že sa
sám navrhol, sám sa schválil a že si to aj sám odovzdá. Je nedôstojné
prepierať meno p. Lipinského takým spôsobom, ako to autori nesúhlasných
článkov robili. Hodnotiť prácu môžu iba tí, čo ju poznajú, ktorí spolu
pracovali, tvorili a podieľali sa na tejto práci. Musíme však konštatovať,
že nám nie sú známe kritériá na udelenie toho ktorého ocenenia. Tie by
mali byť spracované a zverejnené, aby verejnosť bola s nimi oboznámená a
potom by sa nemohli stať pochybnosti, či navrhovaný občan si ocenenie
zaslúži alebo nie. Od založenia TJ Slávia pán Lipinský sa zapájal veľmi
aktívne do práce TJ. Bol pri kolíske založenia oddielu hádzanej mužov,
činný ako rozhodca a prepracoval sa až na rozhodcu ligových súťaží.
V rokoch 1975 – 1981 sa z hádzanárskeho krúžku stáva oddiel hádzanej
dorasteniek TJ Slávia, ktorý organizačne a trénersky viedol. Tento oddiel
postupne pod jeho vedením dosiahol výborné výsledky a v súťažnom
ročníku 1980 – 1981 len gól ich delil od postupu do druhej ligy na
Slovensku. Od roku 1992 počas pôsobenia na Gymnáziu v Stropkove, sa
aktívne venoval mimo vyučovania vo svojom voľnom čase príprave študentiek
vo volejbale, s ktorými v rámci stredoškolských hier mládeže dosiahol
také výsledky, ktoré vyústili do usporiadania celoštátnych majstrovstiev
Slovenska. Mnohé z nich následne reprezentovali a našli uplatnenie
v družstvách hrajúcich celoštátnu ligu. Nemalou mierou sa podieľal na
výstavbe objektov lyžiarskeho vleku, pri budovaní turistickej ubytovne a aj
súčasne spolupracuje v snahe pri zriadení prímestskej rekreačnej zóny.
Jeho činnosť v TJ Slávia, to sú stovky hodín dobrovoľnej práce, bez
akéhokoľvek nároku na odmenu, na úkor svojho voľna a rodiny. To čo urobil
ako člen našej TJ, pre rozvoj športu medzi mládežou, to bola aj práca,
ktorá urobila dobré meno mestu a celému regiónu. Nám neprislúcha robiť
rebríčky zásluhovosti, či si niekto viac alebo menej z doterajších
vyznamenaných zaslúžil alebo nie vyznamenanie. Návrhy predkladá komisia a
schvaľujú to poslanci MsZ. Porovnávať menovite zásluhy pána Lipinského
s doteraz ocenenými titulom Čestný občan mesta Stropkov a tvrdiť, že
zásluhy pána Lipinského nie sú porovnateľné ani s jedným nositeľom
čestného občianstva je veľmi odvážne, pretože autor tejto myšlienky
nepovedal prečo. Pán PaedDr. Lipinský si za svoju prácu zaslúži ocenenie
už aj preto, že mimo telovýchovy a športu sa dlhodobo zapájal a zapája aj
do iných aktivít občiansko-spoločenského života nášho mesta, nie len ako
poslanec, ale ako aj občan mesta.
Ing. Korády Pavol, predseda TJ Slávia
Mgr. Smolko Valentín, hospodár TJ Slávia

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter