Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 03/2013

<h3>Poďakovanie

Hovorí sa, že radšej neskôr, ako nikdy. Preto aj ja, hoci neskôr, ale
predsa, vyjadrujem týmto spôsobom svoje úprimné a srdečné poďakovanie za
to, že zatiaľ mne neznáma osoba bola taká láskavá a vrátila mi moje
lekárske správy, ktoré som nechal na autobusovej stanici pri nástupišti č.
1. Ona ich našla a dokonca mi ich doniesla až do mojej poštovej schránky.
Už keď bola tak blízko, stačilo zazvoniť a ja by som mal možnosť osobne
tú osobu spoznať, osobne poďakovať a aj nejakou maličkosťou sa odmeniť.
Veľmi si to vážim, pretože v dnešnej dobe sa málo takých ochotných
ľudí nájde. Už som ani nedúfal, že ich niekedy ešte budem mať, tým
však väčšie a milšie bolo pre mňa prekvapenie po otvorení schránky.
Ešte raz Vám patrí moja úprimná a srdečná vďaka. Ospravedlňujem sa, že
neuvádzam svoje celé meno, pretože sa nerád zviditeľňujem. Neznáma osoba,
ktorej patria tieto riadky vie, o koho sa jedná. S úctou a vďakou
M. S.

Ako je to so zimnou údržbou ciest III. tried, používaním inertného
materiálu, chemického, resp. miešaného?

Pýtam sa to preto, že prejazdom po cestách III. tried v týchto zimných
dňoch sa stretávam s tým, že určité úseky cestných komunikácií,
napríklad úsek č.5759 Oľšavka razc. – Oľšavka je udržiavaný a
bezpečnosť je zabezpečovaná pluhovaním na odstránenie snehu s použitím
inertného materiálu (kamienky), výnimočné miešaný spôsob. Naproti tomu
cesta tiež III. triedy v úseku č.5753 Chotča – Vyškovce – Vislava
aj časť na svidníckej strane od smetiska Šemetkovce – Vagrinec –
Ladomirová je údržba zabezpečovaná bez inertného materiálu a výlučne
pluhovaním na odstránenie snehu a chemickým posypom. Je to
z environmentálnych – ekologických dôvodov, je to z dôvodoch, kto tento
úsek má v správe, t.j. stropkovská správa, resp. svidnícka správa ciest,
je to z dôvodov testovania životnosti motorových aut na inertný –
kamienkový resp. na chemický posyp predovšetkým osobných vozidiel (čo
v takom prípade, keď využívam obidva spomínane cestné úseky) , alebo
z dôvodu celkovej prejazdnosti cestných úsekov s pokračovaním ďalej, či
z dôvodu nadmorskej výšky cestných úsekom, čo si nemyslím, alebo je to
výsledok starostov jednotlivých spomínaných obci v starostlivosti o veci
verejné? Výsledkom však stavu ciest používania takýchto odlišných
spôsoboch zimnej údržby je, že na prvom uvedenom úseku je, že keď už
nesneží a povoľuje, cesta je buď v tom lepšom prípade s utlačeným
snehovej vrstvy s inertným materiálom v ňom, ale v tom horšom prípade je
inertný materiál – kamienky ostávajú na ceste až do ich vyjazdenia a pri
prejazde dostáva zabrať podvozok a ďalšie časti spodku auta, pritom
nehovorím o pocite vodiča na ohlušujúcu melódiu kamienkov.
Cesta pri druhom spôsobe údržby, čiže po chemickom posype je čistá a aj
suchá, ako na cestách II. tried. Nepochybujem, že SSC správu a údržbu aj
zimnu zabezpečované v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov, ale tie rozdielne spôsoby…
Ján Biroš

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter