Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekvalifikačný kurz

Národný úrad práce v Stropkove v spolupráci so Strednou zdravotníckou
školou Milosrdného samaritána vo Svidníku realizoval v čase od
1. októbra do 30. novembra 2007 rekvalifikačný kurz „Domáca
opatrovateľská starostlivosť“ v rozsahu 270 hodín.

Kurz absolvovalo 20 nezamestnaných – 15 z okresu Stropkov a
5 z okresu Medzilaborce. Po organizačnej stránke bol kurz pripravený na
veľmi vysokej úrovni. Naučili sme sa rôzne postupy poskytovania zdravotnej
starostlivosti vo všetkých pre nás potrebných formách a druhoch. Možno že
toho písania, hlavne v začiatkoch, bolo trochu priveľa. Avšak, keď sme sa
pripravovali na záverečné skúšky, až vtedy sme pochopili, že každá
prebratá téma mala v sebe to, čo budeme vo svojej praxi potrebovať a
uplatňovať kdekoľvek a kedykoľvek.
Každý z prednášajúcich odviedol veľký kus svojej záslužnej práce. Je
vidieť, že svoju prácu vykonávajú s veľkou láskou a vkladajú do nej
svoje srdce. Naučili sme sa, ako postupovať pri podaní prvej pomoci pri
život ohrozujúcich stavoch, ako sa treba starať o zdravie, ako predchádzať
ochoreniam a ako postupovať pri liečbe pri rôznych ochoreniach. Vieme sa
postarať o chorého a poskytnúť mu pomoc pri každodenných potrebách –
kúpanie, kŕmenie, hygiena či úprava postele. Dostali sme dobrý výklad, čo
sa týka opatrovania starých a dlhodobo chorých ako v nemocničnom, tak aj
v domácom prostredí. Získali sme aj právne aspekty zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, vieme, aké sú ciele, „ zdravie pre všetkých ľudí
21 storočia“, kto je zodpovedný za Národný program podpory zdravia a aké
kompetencie majú VÚC, mestá či obce. Nikdy nezabudneme a dlho si uchováme
v pamäti praktickú časť, ktorú sme absolvovali v Domove dôchodcov vo
Svidníku a tiež v nemocnici na geriatrickom a internom oddelení. Možno
tých 5 dní praxe bolo dosť málo, avšak sme radi, že nám to bolo
umožnené. Dva dni praxe v Domove dôchodcov nás doviedli aj ku slzám. Aj
keď je o nich postarané, predsa im chýba láska svojich najbližších –
lásky rodiny. Chcú sa vyrozprávať a poplakať si. Už len ten dotyk ruky,
či nežné pohladenie pre nich má veľký osoh. Ako mi jedna pani povedala,
nemám už nikoho, načo žijem, som len na obťaž. Už roky si na mňa nikto
nespomenul. A preto, ďakovala celému personálu, že tu má svoju izbičku,
posteľ a celodennú opateru. Ukazovali nám fotografie, či sväté obrázky,
ktoré si z domu priniesli a tiež svoj vankúšik, ktorý je neraz mokrý od
sĺz. Veru, nie je ľahké nájsť odpoveď na ich otázky. Aj práca s takými
ľuďmi veru nie je ľahká. Každý z nich má iné zmýšľanie, neraz
nastanú i hádky a nadávky, avšak všetky tieto vzniknuté konflikty musí
riešiť personál. Ako postupovať aj v takých prípadoch, to všetko sme sa
naučili na kurze. Ďalšie dva dni našej praxe boli na geriatrickom oddelení.
Tu sme videli vážne stavy, ležiacich i nevládnych pacientov, ktorí si
vyžadujú sústavnú starostlivosť. Pod dohľadom sme vykonávali bandáž,
obväzovali rany, pomáhali pri rannej toalete počnúc umytím ležiaceho
pacienta na posteli cez výmenu posteľnej bielizne, výmenu plienky či
podkladanie podložnej misy a mnoho iných úkonov, ktoré nás čakajú pri
výkone práce ošetrovateľky. Z môjho pohľadu, títo chorí inak znášajú
svoje utrpenie a bolesť, keď majú pri sebe svojich blízkych, svoje rodiny,
ktoré ich navštevujú a dodávajú silu. Záverečné skúšky sa konali
28. novembra 2007.
Praktická časť bola realizovaná v domove dôchodcov vo Svidníku. Písomná
časť, ktorá pozostávala z testu a ústnej skúšky, bola vo veľkej
zasadačke SZŠ Milosrdného samaritána, ktoré sme úspešne zvládli.
Slávnostné odovzdanie „Osvedčenia o získanom vzdelaní s celoročnou
platnosťou“ bolo dňa 30. novembra vo veľkej zasadačke SZŠ. Toto
osvedčenie nás oprávňuje zamestnať sa ako kvalifikovaná opatrovateľka
nielen v zariadeniach na Slovensku, ale aj v zahraničí v štátoch EÚ. Sme
radi, že tento kurz NÚP v Stropkove realizoval v spolupráci so SZŠ
Milosrdného samaritána. Je to škola, ktorá pripravuje študentov
v kresťanskom duchu a ako ním povedal riaditeľ školy, Ing. Andrej Gima,
pred vyučovaním sa všetci študenti v kaplnke modlia za chorých 1 desiatok
sv. ruženca.
Položme si otázku: “Vieme, aká je najsilnejšia zbraň každého
kresťana?“ Odpoveď je jednoduchá, ale pochopiť ju môže iba ten, kto ju
drží v rukách každý deň. Tou zbraňou je „Svätý ruženec.“
A takým krásnym ružencom sú pre nás získané vedomosti, ktoré by sme
mali uplatňovať v praxi pri poskytovaní pomoci chorým. Náš kurz začínal
1. októbra modlitbou. A aby bola naša láska preukázaná, po prevzatí
osvedčenia sme sa všetci pomodlili Otče náš…, Zdravas Mária… a Sláva
Otcu… za všetkých chorých a trpiacich a za tých, ktorí sa o nich
starajú. Chcela by som v mene nás všetkých – absolventov kurzu
poďakovať sa všetkým tým, ktorí mali veľkú zásluhu na príprave a
realizácii kurzu: NÚP Stropkov, hlavne p. Lukačovi, ktorý má kurzy na
starosti, riaditeľovi SZŠ – Ing. Andrejovi Gimovi, MPH, zástup. riad. –
Mgr. Márii Kaliňakovej, ďalším prednášajúcim: p. Vasilíkovej a p.
Pichovej, učiteľke nemeckého jazyka, riad. a personálu NsP – Svidník,
taktiež za vykonávanie praxe, hlavne geriatrické a interné odd.) Len vďaka
Vám sme mohli získať tieto odborné vedomosti. Váš prístup ku nám
hodnotíme kladne a sľubujeme, že získané vedomosti budeme uplatňovať
v praxi a pri výkone budeme vkladať svoje srdce, lebo vieme, že pre starých
a chorých je niekedy aj ten pohľad či nežné pohladenie tým najlepším
liekom. „ Starý človek je ako starý strom, plný dobrého ovocia“ –
Ján Pavol II.
Za všetkých a za všetko ďakuje Anna Vladyková
(absolventka kurzu)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter