Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

OP HZDS vyzýva mesto, aby zabojovalo za modrý variant trasy R 4

Kde je cesta, tam je život!

Milí obyvatelia mesta a okolia, po niekoľkomesačnej odmlke sa ĽS –
HZDS v Stropkove vracia k tradícii verejnej prezentácie svojich názorov na
najpálčivejšie témy na stránkach týždenníka Spektrum. Ako dlhoročná
politická strana chceme čo najviac prispieť k riešeniu problémov mesta a
okresu. V prvom našom vyjadrení sa chceme zamerať na problém rýchlostnej
komunikácie R 4. Plánujeme sa vyjadriť aj k ďalším problémom:
Nemocnica, Služba m.p., Byhos spol. s r.o., vytváranie podmienok pre
zlepšenie pracovných príležitostí, šport – futbal atď.

Názory členov ĽS – HZDS prezentuje okresný predseda Ing. Pavol
Kačic.

Možno občania zaregistrovali v poslednom čísle týždenníka Spektrum
článok , ktorý sa venoval nedávnemu stretnutiu občanov, zamestnancov
štátnej správy a samosprávy s pracovníkmi Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s. (NDS). Cieľom stretnutia malo byť verejné pripomienkovanie
dvoch variantov riešenia trasy rýchlostnej komunikácie R 4. V ťahu
Stročín – Stropkov – Hanušovce nad Topľou – Lipníky : tzv. modrý
variant, alebo v ťahu Stročín – Šarišský Štiavnik –
Giraltovce – Lipníky: tzv. červený variant. Aj keď Mesto Stropkov zaujalo
stanovisko, že podstatnejší je obchvat mesta ako R 4, náš názor je iný.
Platí totiž v súčasnosti minimálne dvojnásobne, že tam kde je cesta, tam
je aj život. R 4 v prípade modrého variantu by podľa nás pomohla riešiť
dopravu nielen v meste Stropkov, ale aj v obciach pri ceste I. triedy, ktoré
enormne doplácajú na obrovský ruch na tejto ceste. V prospech úseku R
4 v smere cez Stropkov (popri Ondave) hovorí skutočnosť, že je ekonomicky
menej nákladný ako červený variant cez Šarišský Štiavnik. Modrý variant
predpokladá aj rýchlejšiu návratnosť vložených investícií a obslúži
podstatne väčšie územie s viac obyvateľmi ako by to bolo na červenej
trase. V tomto smere je z posledného merania počtu prejazdov áut za jeden
deň nameraných 4 500 vozidiel (meranie sa konalo v roku 2005). V trase cez
Šarišský Štiavnik bolo v ten istý deň nameraných iba 2 200 vozidiel za
deň. Samozrejme, že dnešné čísla po takmer troch rokoch sú násobkami
týchto hodnôt, ale vzájomný pomer je zhruba zachovaný. To sú argumenty,
ktoré hovoria v prospech modrého variantu cez Stropkov. Myslíme si, že na
spomínanom verejnom stretnutí bolo dané dostatočne najavo, že hodnotenie
modrej trasy z pohľadu vplyvu na životné prostredie nie je úplne
v poriadku. Na jednej strane sa v hodnotení vplyvov výstavby na životné
prostredie argumentuje vodnými zdrojmi, ktoré sú vlastne dočasné.
Vodohospodári do týchto zdrojov už nehodlajú investovať ani korunu,
pretože plánujú napojenie na vodovod zo Stariny. Tiež sa argumentuje
stavebným zásahom do tzv. brehových porastov Ondavy. Myslíme si, že je to
technicky riešiteľné. Na druhej strane je veľmi zaujímavé, že hodnota
brehových porastov nie je vždy rovnaká. Narážame na fakt, že hodnota
týchto porastov sa zrazu stráca, keď je potrebné vyrúbať ich na drevnú
štiepku a predávať. Na jednej strane nemôžu rybári nahadzovať
z brehových porastov (pri ústí Ondavy do Domaše) ani háčiky- lebo toto
územie je chránené. Na druhej strane sa tie isté brehové porasty ťažia a
robí sa z nich drevná štiepka. Ale vráťme opäť k samotnej rýchlostnej
ceste. V prospech červenej trasy cez Š. Štiavnik bolo na stretnutí
uvedené, že tento variant vyrieši aj bodovú závadu Šar. Štiavnik, ale
nič sa nehovorí, že trasa modrá by riešila bodovú závadu pri Miňovciach
a tiež bodovú závadu na kopci Petič. V tomto ponímaní to je teda dosť
zavádzajúce. Porovnávali sa tiež celkové náklady na dva varianty,
neporovnávali sa ale podľa nás dôležitejšie investičné náklady na
1 km, ktoré jednoznačne vychádzajú v prospech modrého variantu (303 mil.
Sk n/ 1 km oproti 313 mil. Sk/ 1 km). Z tohto pohľadu nás veľmi mrzí,
že mesto neobhajuje trasu R 4- v modrom variante. Mesto to odôvodňuje
tým, že lobuje za obchvat. Ale jedno nevylučuje druhé. Obchvat je
jednoznačne potrebný, treba ho však riešiť ako polovičný profil budúcej
R 4-ky. Samostatný obchvat iba mesta Stropkov nerieši problém dopravy
v obciach nášho okresu. Sme presvedčení o tom, že starostovia dotknutých
obcí sú za modrý variant a treba za to aj spoločne zabojovať. Už len
optický kontakt cestujúcich z R 4- ky s okolím Stropkova a Domaše
dokáže pomôcť napr. cestovnému ruchu, pretože u nás je dosť dôvodov na
to, aby sa tu turista zastavil. „Kde je cesta, tam je život.“, odznelo na
stretnutí s pracovníkmi NDS. Pre ilustráciu dôležitosti rozhodnutia,
ktoré má padnúť do konca tohto roka uvedieme jeden fakt z histórie, ktorý
by nás mal varovať, aby sme daný stav nepodcenili. Keď sa pred
desaťročiami rozhodovalo o budovaní železnice na Spiši, Levoču
z rôznych dôvodov veľká železnica minula, išla napokon cez Spišskú
Novú Ves. V súčasnosti je Spišská Nová Ves priemyselným centrom Spiša a
kráľovské mesto Levoča je dnes oproti Spišskej Novej Vsi provinčným
mestečkom. Bolo by potrebné, aby to malo na zreteli aj mesto Stropkov. Modrý
variant R 4 podporujú tiež ďalšie okresy: Vranov nad Topľou, Humenné a
Medzilaborce. Všetci majú záujem na tom, aby bola trasa R 4 vedená podľa
modrého variantu. Sme presvedčení, že široká verejnosť očakáva, že
mesto Stropkov resp. mestské zastupiteľstvo sa jasne a zreteľne vyjadria za
modrý variant. Je na škodu veci, že v čase, keď sa verejné
pripomienkovanie za nízkej účasti občanov a poslancov zastupiteľstva
konalo, nebol primátor v Stropkove (bol na zasadnutí NR SR v Bratislave).
Zástupcovia mesta podľa nás neprikladali tomuto stretnutiu asi veľkú váhu,
pretože verejné zhromaždenie nebolo dostatočne spropagované. Asi aj preto
na stretnutí s NDS nebola zastúpená napr. podnikateľská vrstva. Občania,
posúďte naše argumenty a vyjadrite tiež svoj názor!
OP ĽS – HZDS v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter