Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čo bude so stropkovským múzeom

Mnohí občania sa ma pýtajú, aká je situácia so zriadením
stropkovského múzea, pretože v Spektre v minulom roku boli uverejnené
stručné informácie o uvedenej téme.
Ako zainteresovaný človek v tejto problematike na základe doterajších
skutočností z môjho pohľadu podávam vysvetlenie.

V polovici minulého roka z iniciatívy OP Matice slovenskej sa utvoril
kolektív ľudí, ktorí si dali za cieľ zriadiť stropkovské múzeum. Boli
to: Ján Cichý, Jozef Kiklica, PhDr. Mária Kotorová, Ing. architekt Marko
Vateha. Tento kolektív navštívil primátora mesta MUDr. Petra Obrimčáka a
oboznámil ho s vecou. Primátor prejavil plnú podporu a stal sa členom
spomínaného kolektívu. V nasledujúcich dňoch táto dezignovaná komisia
pod vedením M. Kotorovej spracovala dokument pod názvom Zámer vybudovania
múzejného zariadenia v Stropkove a poskytla ho vedeniu mesta. Dokument
obsahuje tieto body: Východiská (Súčasná situácia, Objekt, Zbierky),
Návrh realizácie (Zámer, Postup), Financovanie, Právne postavenie, Náčrt
obsahu expozície, Záver. Uvedené body podávajú konkrétne riešenia,
optimálne pre danú situáciu.
Premenené na drobné: Akí ľudia vytvorili spomínaný kolektív? PhDr. M.
Kotorová je riaditeľkou Vlastivedného múzea v Hanušovciach, erudovaná
výskumníčka, známa recitátorka staroslovienčiny, viacnásobná laureátka
celoslovenských recitátorských súťaží, odborná záruka a zapálená
iniciátorka myšlienky stropkovského múzea.
MUDr. P. Obrimčak ako primátor Stropkova, poslanec PSK a NR SR, má možnosti
vplývať na získanie prostriedkov a zabezpečenie zriadenia múzea.
Ing. arch. Marko Vateha je dlhoročným zberateľom artefaktov z histórie
Stropkova a zaslúžilým človekom pri ochrane stropkovských historických
objektov. Je jedným z iniciátorov a spoluautorov Monografie Stropkova.
Vlastní zbierku historických vecí z dejín mesta.
J. Kiklica je známym odborníkom v numizmatike, autorom prvej výstavky
platidiel a medailí v Stropkove, zapáleným zberateľom historických
artefaktov.
J. Cichý venuje vyše 40 rokov výskumu a propagácii stropkovskej histórie,
vlastní zbierku artefaktov, listín a literatúry z dejín Stropkova, je
spoluautorom Monografie Stropkova a autorom dvoch publikácií. Je autorom prvej
výstavky o dejinách Stropkova a zriadil pri mestskej knižnici malé múzeum,
kde nachádzajú študenti pomoc pri svojich diplomovkách. Končí rukopis
vlastivedy o meste a okrese s názvom Pod stropkovskou turňou.
Múzeum by malo byť zriadené na prvom poschodí a podkroví stropkovského
kaštieľa. Súčasťou múzea by mal byť archív, pracoviská, archeologická
a historická expozícia, expozícia Matice slovenskej, expozícia historických
platidiel, expozícia vyše 350 krojovaných bábok a galéria stropkovských
výtvarníkov.
Základom expozícií majú byť zbierky členov komisie, požičané artefakty
a zariadenia z hanušovského múzea, zo slovenských múzeí a daru bábkovej
zbierky Lýdie Pitrovej, rod. Vrábľovej, Američanky pôvodom zo Stropkova.
Postupne aj z darov obyvateľov Stropkova a okresu .
Financovanie múzea bude pozostávať z troch častí:
prevádzka objektu – zabezpečí mesto Stropkov
personálne zabezpečenie – Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom
Vlastivedného múzea v Hanušovciach (potreba zvýšiť stav pracovníkov
o jedno pracovné miesto),
činnosť – obidva predchádzajúce subjekty prostredníctvo grantov a
sponzoringu.
V súčasnosti je právne postavenie Stropkovského múzea z viacerých
objektívnych dôvodov definované ako STROPKOVSKÉ MÚZEUM ako organická
súčasť VM v Hanušovciach, ktoré zabezpečí všetky odborné funkcie
múzea vo vzťahu k platnej legislatíve SR.
Aspoň toľko stručných informácií.
Ako sa situácia vyvíjala ďalej?
K 4. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Stropkove dňa 9. 8. 2007
predložil vedúci odboru školstva a kultúry Mgr. Ľubomír Spišák
Informáciu o zriadení múzea a galérie v priestoroch kaštieľa na jeho
poschodí a v podkroví. Spracoval Ing. arch. Marko Vateha s návrhom na
uznesenie v prílohe. Dôvodová správa: Stropkov je okresným mestom so
zaujímavou históriou siahajúcou až do predhistórie. Napriek tomu doteraz
nemá zriadenú kultúrnu ustanovizeň fondového typu, ktorá by bola jeho
„pamäťou“, pracovisko, v ktorom by sa zhromažďovali, vedecky
spracovávali a vystavovali hmotné doklady dejín a prírodných pomerov mesta
a jeho okolia.
Mesto Stropkov s bohatým kultúrno-spoločenským potenciálom pociťuje
potrebu zriadiť ustanovizeň muzeálneho a galerijného charakteru, zvlášť
v dobe globalizácie a kultúrnej unifikácie ľudskej spoločnosti. Pre
zachovanie identity národa je nevyhnutné poznať vlastné dejiny a pestovať
kladný vzťah k vlastnej histórii. Múzeum a galéria sú v tomto smere
najvhodnejším sprostredkovateľským médiom medzi vedeckým bádaním a
širokou užívateľskou verejnosťou.
V prílohe: Zámer na vybudovanie múzea a galérie v Stropkove.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove po prerokovaní materiálu Informácia…
schvaľuje priestor kaštieľa na poschodí a v podkroví, ukladá komisii
zriadiť na poschodí a v podkroví kaštieľa múzeum a galériu pod názvom
Múzeum a galéria Stropkov.
Termín: priebežný
Zodpovední: Komisia v zložení: Ján Cichý – predseda, PHDr. Mária
Kotorová, MUDr. Peter Obrimčák, Jozef Kiklica, Ing. arch. Marko Vateha.
Tento dokument doteraz nebol na zasadnutí mestského zastupiteľstva
predložený… Prečo?
Múzeum podobného charakteru bolo zriadené vo Vranove a primátor Vranova si
ho nevie prenachváliť. Keby bol podobný problém nastolený vo Svidníku, bol
by možno vyriešený za mesiac…
Dávam niekoľko otázok: kde zamrzlo riešenie múzea? Kto je zodpovedný za
zloženie programu jednania mestských orgánov? Komu záleží na tom, aby
múzeum v Stropkove práve v kaštieli nebolo? Kedy sa spamätajú
„otcovia“ mesta?
Komisia teda nebola schválená, ani jej kompetencie, zainteresovaní nadšenci
pomaly strácajú chuť, majiteľka zbierky krojovaných bábok z celého sveta
už zvažuje darovanie unikátnej kolekcie, vzniká myšlienka súkromného
múzea (je to nie veľmi podarený nápad), počul som, že sa ide vybaviť
samostatné múzeum, čo je v súčasnosti dosť naivná myšlienka. Nikto
z ministerstva kultúry nám nepredloží na tácke hotové múzeum… A ešte
jedna otázka: prečo v tomto smere doteraz neprejavila iniciatívu Kultúrne
komisia mestského zastupiteľstva?
Nateraz toľko. Bol by som rád, keby vyjadrili svoj názor občania mesta a
najmä učitelia dejepisu, ktorí na zriadenie múzea netrpezlivo čakajú.
Ján Cichý, ved. Oblastného pracoviska Matice slovenskej
v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter