Čo bude so stropkovským múzeom

Mnohí občania sa ma pýtajú, aká je situácia so zriadením
stropkovského múzea, pretože v Spektre v minulom roku boli uverejnené
stručné informácie o uvedenej téme.
Ako zainteresovaný človek v tejto problematike na základe doterajších
skutočností z môjho pohľadu podávam vysvetlenie.

V polovici minulého roka z iniciatívy OP Matice slovenskej sa utvoril
kolektív ľudí, ktorí si dali za cieľ zriadiť stropkovské múzeum. Boli
to: Ján Cichý, Jozef Kiklica, PhDr. Mária Kotorová, Ing. architekt Marko
Vateha. Tento kolektív navštívil primátora mesta MUDr. Petra Obrimčáka a
oboznámil ho s vecou. Primátor prejavil plnú podporu a stal sa členom
spomínaného kolektívu. V nasledujúcich dňoch táto dezignovaná komisia
pod vedením M. Kotorovej spracovala dokument pod názvom Zámer vybudovania
múzejného zariadenia v Stropkove a poskytla ho vedeniu mesta. Dokument
obsahuje tieto body: Východiská (Súčasná situácia, Objekt, Zbierky),
Návrh realizácie (Zámer, Postup), Financovanie, Právne postavenie, Náčrt
obsahu expozície, Záver. Uvedené body podávajú konkrétne riešenia,
optimálne pre danú situáciu.
Premenené na drobné: Akí ľudia vytvorili spomínaný kolektív? PhDr. M.
Kotorová je riaditeľkou Vlastivedného múzea v Hanušovciach, erudovaná
výskumníčka, známa recitátorka staroslovienčiny, viacnásobná laureátka
celoslovenských recitátorských súťaží, odborná záruka a zapálená
iniciátorka myšlienky stropkovského múzea.
MUDr. P. Obrimčak ako primátor Stropkova, poslanec PSK a NR SR, má možnosti
vplývať na získanie prostriedkov a zabezpečenie zriadenia múzea.
Ing. arch. Marko Vateha je dlhoročným zberateľom artefaktov z histórie
Stropkova a zaslúžilým človekom pri ochrane stropkovských historických
objektov. Je jedným z iniciátorov a spoluautorov Monografie Stropkova.
Vlastní zbierku historických vecí z dejín mesta.
J. Kiklica je známym odborníkom v numizmatike, autorom prvej výstavky
platidiel a medailí v Stropkove, zapáleným zberateľom historických
artefaktov.
J. Cichý venuje vyše 40 rokov výskumu a propagácii stropkovskej histórie,
vlastní zbierku artefaktov, listín a literatúry z dejín Stropkova, je
spoluautorom Monografie Stropkova a autorom dvoch publikácií. Je autorom prvej
výstavky o dejinách Stropkova a zriadil pri mestskej knižnici malé múzeum,
kde nachádzajú študenti pomoc pri svojich diplomovkách. Končí rukopis
vlastivedy o meste a okrese s názvom Pod stropkovskou turňou.
Múzeum by malo byť zriadené na prvom poschodí a podkroví stropkovského
kaštieľa. Súčasťou múzea by mal byť archív, pracoviská, archeologická
a historická expozícia, expozícia Matice slovenskej, expozícia historických
platidiel, expozícia vyše 350 krojovaných bábok a galéria stropkovských
výtvarníkov.
Základom expozícií majú byť zbierky členov komisie, požičané artefakty
a zariadenia z hanušovského múzea, zo slovenských múzeí a daru bábkovej
zbierky Lýdie Pitrovej, rod. Vrábľovej, Američanky pôvodom zo Stropkova.
Postupne aj z darov obyvateľov Stropkova a okresu .
Financovanie múzea bude pozostávať z troch častí:
prevádzka objektu – zabezpečí mesto Stropkov
personálne zabezpečenie – Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom
Vlastivedného múzea v Hanušovciach (potreba zvýšiť stav pracovníkov
o jedno pracovné miesto),
činnosť – obidva predchádzajúce subjekty prostredníctvo grantov a
sponzoringu.
V súčasnosti je právne postavenie Stropkovského múzea z viacerých
objektívnych dôvodov definované ako STROPKOVSKÉ MÚZEUM ako organická
súčasť VM v Hanušovciach, ktoré zabezpečí všetky odborné funkcie
múzea vo vzťahu k platnej legislatíve SR.
Aspoň toľko stručných informácií.
Ako sa situácia vyvíjala ďalej?
K 4. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Stropkove dňa 9. 8. 2007
predložil vedúci odboru školstva a kultúry Mgr. Ľubomír Spišák
Informáciu o zriadení múzea a galérie v priestoroch kaštieľa na jeho
poschodí a v podkroví. Spracoval Ing. arch. Marko Vateha s návrhom na
uznesenie v prílohe. Dôvodová správa: Stropkov je okresným mestom so
zaujímavou históriou siahajúcou až do predhistórie. Napriek tomu doteraz
nemá zriadenú kultúrnu ustanovizeň fondového typu, ktorá by bola jeho
„pamäťou“, pracovisko, v ktorom by sa zhromažďovali, vedecky
spracovávali a vystavovali hmotné doklady dejín a prírodných pomerov mesta
a jeho okolia.
Mesto Stropkov s bohatým kultúrno-spoločenským potenciálom pociťuje
potrebu zriadiť ustanovizeň muzeálneho a galerijného charakteru, zvlášť
v dobe globalizácie a kultúrnej unifikácie ľudskej spoločnosti. Pre
zachovanie identity národa je nevyhnutné poznať vlastné dejiny a pestovať
kladný vzťah k vlastnej histórii. Múzeum a galéria sú v tomto smere
najvhodnejším sprostredkovateľským médiom medzi vedeckým bádaním a
širokou užívateľskou verejnosťou.
V prílohe: Zámer na vybudovanie múzea a galérie v Stropkove.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove po prerokovaní materiálu Informácia…
schvaľuje priestor kaštieľa na poschodí a v podkroví, ukladá komisii
zriadiť na poschodí a v podkroví kaštieľa múzeum a galériu pod názvom
Múzeum a galéria Stropkov.
Termín: priebežný
Zodpovední: Komisia v zložení: Ján Cichý – predseda, PHDr. Mária
Kotorová, MUDr. Peter Obrimčák, Jozef Kiklica, Ing. arch. Marko Vateha.
Tento dokument doteraz nebol na zasadnutí mestského zastupiteľstva
predložený… Prečo?
Múzeum podobného charakteru bolo zriadené vo Vranove a primátor Vranova si
ho nevie prenachváliť. Keby bol podobný problém nastolený vo Svidníku, bol
by možno vyriešený za mesiac…
Dávam niekoľko otázok: kde zamrzlo riešenie múzea? Kto je zodpovedný za
zloženie programu jednania mestských orgánov? Komu záleží na tom, aby
múzeum v Stropkove práve v kaštieli nebolo? Kedy sa spamätajú
„otcovia“ mesta?
Komisia teda nebola schválená, ani jej kompetencie, zainteresovaní nadšenci
pomaly strácajú chuť, majiteľka zbierky krojovaných bábok z celého sveta
už zvažuje darovanie unikátnej kolekcie, vzniká myšlienka súkromného
múzea (je to nie veľmi podarený nápad), počul som, že sa ide vybaviť
samostatné múzeum, čo je v súčasnosti dosť naivná myšlienka. Nikto
z ministerstva kultúry nám nepredloží na tácke hotové múzeum… A ešte
jedna otázka: prečo v tomto smere doteraz neprejavila iniciatívu Kultúrne
komisia mestského zastupiteľstva?
Nateraz toľko. Bol by som rád, keby vyjadrili svoj názor občania mesta a
najmä učitelia dejepisu, ktorí na zriadenie múzea netrpezlivo čakajú.
Ján Cichý, ved. Oblastného pracoviska Matice slovenskej
v Stropkove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter