V Solníku urobili malý park

Vďaka tridsaťtisícovému príspevku z Nadácie Slovenskej sporiteľne a
aktivistom Východoslovenského ochranárskeho združenia sa v Solníku
podarilo oživiť verejné priestranstvo v centrálnej časti obce.

„Ešte v októbri sme plochu pri autobusovej zastávke trochu
skultúrnili a vytvorili malý parčík. Osadili sme lavičky a odpadkové koše
a vytvorili jednoduchú skalku s cibuľovinami a skalničkami. Popri hlavnej
ceste boli vysadené lipy a okrasné kríky. Myslím si, že u občanov obce to
vyvolalo pozitívnu odozvu a aj v budúcnosti chceme pokračovať v podobných
projektoch,“
informoval starosta Ľubomír Karaman. Keďže
táto malá obec hospodári s minimálnym rozpočtom, plány na najbližšie
obdobie zahŕňajú len najpotrebnejšie investície. V Solníku by chceli
zrekultivovať a upraviť brehy miestneho potoka a vyčistiť odtokové priekopy
popri ceste. Potrebné by bolo zrekonštruovať aj budovu obecného úradu.

obrazek