Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pôvodná kronika mesta Stropkov sa stratila, novú Kroniku mesta 2019 schválili poslanci MsZ

Z úvodu Kroniky mesta Stropkov:

Pôvodná kronika mesta je stratená od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Podľa dostupných informácií Michala Bujdoša, bývalého výtvarníka a pamätníka mesta, bola kronika oficiálne vedená do roku 1968. Nevedno, od akého obdobia bola vedená, ale zápisy robili Ján Cichý a Daniel Soóš. Podľa slov Michala Bujdoša, ktorý v roku 1972 urobil pár zápisov do kroniky, sa kronika stratila. Išlo pravdepodobne o nevyhovujúce zápisy vtedajšej doby.

Mesto tak nedisponuje žiadnou kronikou, ktorá by bola vzorom pre pokračovanie súčasnej kroniky. Zachovali sa len pamätné knihy. Najstarší zápis v týchto knihách je z roku 1969, pri príležitosti 25. výročia SNP a je jediný v tejto knihe. Nasledujúci zväzok v ďalšej knihe sa začína rokom 1973 a zápisy pokračujú v jednotlivých zväzkoch až do súčasnosti. Tieto zápisy sa začali viesť práve od roku 1973. Išlo o jubileá, narodenia detí, oslavy a výročia. Život v meste v nich nie je zachytený. Jediné kroniky zachované v meste Stropkov sú kroniky škôl, organizácií, klubov, zväzov či súborov…

Ilustračné foto: www.piqsels.com/

Kronika je naratívny historiografický prameň, ktorý zachycuje udalosti a ich vzájomné pôsobenie odohrávajúce sa na určitom území. Dôvodom potreby zavedenia a vedenia obecnej, mestskej kroniky je zákonná povinnosť. Potreba vedenia obecnej, mestskej kroniky vyplýva aj zo zachovania všetkých dôležitých udalostí, ktoré sa v konkrétnej obci alebo meste udiali a udejú. Potreba zachovania historických a súčasných udalostí pre budúce generácie je z hľadiska miestneho povedomia veľmi dôležitá.

„Vedenie kroniky mesta vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Mesto Stropkov kroniku v minulosti viedlo, známe sú informácie, že kronika sa stratila niekedy v sedemdesiatych rokoch. V roku 2019 mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o kronike mesta Stropkov, kde bol popísaný celý proces zostavovania kroniky, aké oblasti bude kronika zachytávať, kto kroniku zostaví, aký je poradný orgán a pod. Na základe tohto VZN historik mesta Stropkov Ľuboslav Šmajda zostavil návrh kroniky za rok 2019. Nadišla historická chvíľa, kedy bol poslancom MsZ takmer po 50 rokoch predložený návrh kroniky mesta Stropkov. Všetky údaje, ktoré sú v tomto návrhu kroniky takmer na 130 stranách kopírujú postup písania kroniky podľa prijatého VZN z roku 2019,“ priblížil vedúci odboru školstva a kultúry pri MsÚ T. Kubička.

Primator O. Brendza poďakoval všetkým, ktorí majú podiel na návrhu tohto rozsiahleho materiálu, kde sú popísané a zadokumentované všetky významné udalosti od roku 2019 a všeobecne tým, ktorí majú podiel na tomto významnom diele na čele s kronikárom Ľ. Šmajdom, ale aj členom komisie, ktorí k tomu pristúpili veľmi zodpovedne. „Je to významný a výnimočný rok, pretože začíname to, čo je zákonnou povinnosťou pre každú samosprávu. Doteraz boli robené zápisy do pamätnej knihy, ktoré nemôžu nahradiť kroniku v pravom slova zmysle. Teším sa z toho a verím, že tento úmysel pretavíme spolu s našim kronikárom a poslaneckým zborom aj členmi komisie a pustíme sa do zdokumentovania jednotlivých rokov. Myslím si, že naše mesto je živé, dejú sa udalosti v oblasti kultúrneho, spoločenského, športového aj duchovného života a života v meste ako takého. Práve kronika je na to, aby podľa prísnych pravidiel zadefinovaných v zákone aj vo VZN mesta Stropkov sme zanechali niečo pre generácie, ktoré prídu po nás,“ povedal O. Brendza a dodal:

„Pandémia veci trocha oddialila, mali sme to v pláne oveľa skôr. Je to kvalitný a objektívny materiál s reálnym prehľadom, je to rozsiahly materiál čo sa obsahu a počtu strán týka. Možnože iné roky budú obsahovať menej strán, ale je to na kronikárovi a komisii a na celom schvaľovacom procese, čo v tej kronike bude.“

Zväzok elektronickej kroniky mesta Stropkov, ktorý je v poradí druhým zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 129 číslovaných strán. „Celý obsah týchto takmer 130 strán bude prepísaný do kroniky, ktorá bola na tento účel kúpená, teda kronika bude v písanej forme,“ doplnil T. Kubička.

„Je to dobré spoločné rozhodnutie a spoločné dielo,“ dodal primátor v závere.

Do funkcie kronikára podľa uvedeného VZN bol menovaný primátorom mesta Mgr. Ľuboslav Šmajda. Kronikár vypracoval návrh textu pre zápis do Kroniky mesta Stropkov za rok 2019, ktorý je súčasťou  schváleného materiálu.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter