Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

STROPKOV: ČO PRINIESOL ROK 2021?

Dianie vo svete i na Slovensku poznačila stále pretrvávajúca pandémia, Stropkov nie je výnimkou. Uplynulý rok 2021 však priniesol aj pozitívne správy i zaujímavé podujatia. Leto nám prialo a trocha sme si vydýchli. 

Dňa 12. januára 2021 cestoval riaditeľ Slovenského červeného kríža ÚzS Svidník S. Sakalík do Bratislavy, aby vyzdvihol dve sanitné vozidlá. SČK ÚzS Svidník tak po dlhých rokoch konečne získala sanitné vozidlá, ktoré slúžia tak v okrese Stropkov, ako aj v okrese Svidník, nielen ako mobilné odberné miesto na kolesách. Pomocnú ruku v tomto prípade podal prednosta Okresného úradu v Stropkove P. Harvan, ktorý vstúpil s vtedajším ministrom zdravotníctva M. Krajčím do rokovania.

Dňa 13. februára 2021 si členovia SZPB, OZ Beh vďaky, ale aj všetci priatelia a známi pripomenuli na cintoríne vo Vyšnej Olšave prvé smutné výročie úmrtia Petra Kasardu, ktorý bol aktívnym členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, bol predsedom SZPB ZO V. Olšava. Bol to v prvom rade človek s veľkým a čistým srdcom, ktorý odkaz boja za slobodu a proti fašizmu udržiaval a odovzdával mladej generácií. Bol tiež neúnavným organizátorom verejných podujatí, besied aj spomienkových stretnutí.

Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2021 sa poslanci zhodli na zrušení verejnej obchodnej súťaže na reštauráciu Delta a rozhodli, že vhodnejšou alternatívou bude nadstavba, kde vzniknú nové byty, ktoré Stropkovčania veľmi potrebujú. Myslíme si, že je to veľmi správny krok. Táto budova si určite vyžaduje svoju pozornosť. Mesto disponuje náhradnými priestormi pre Mestskú knižnicu, ktorá sa v tejto budove nachádza. Viac informácii sa určite dozvieme už čoskoro.

V marci 2021 pre stále nepriaznivú pandemickú situáciu sa mesto rozhodlo pomôcť najohrozenejšej skupine obyvateľstva – našim seniorom. Všetkým občanom mesta Stropkov, ktorí dovŕšili 65 rokov doručili balíčky s respirátormi a s vitamínmi, ktoré majú slúžiť k ochrane a prevencii pred ochorením Covid-19. „Záleží nám na vás, záleží nám na tom, aby ste toto obdobie prekonali bez újmy a jeseň svojho života prežívali v radosti, pokoji a bez strachu o seba, či svojich najbližších,“ napísal vtedy primátor mesta.

Celý pandemický rok sa darilo chrániť najzraniteľnejších klientov špecializovaného zariadenia od koronavírusu. Paradoxne, zákerné ochorenie si k nim napriek všetkým opatreniam našlo cestu až po prvej dávke očkovania. „Žiaľ 13 pacienti z celkového počtu 66 nakazených kombinácii primárnej diagnózy a koronavírusu podľahlo,“ informoval v marci 2021 hovorca Svet zdravia T. Kráľ, pričom dodal, že išlo prevažne o klientov starších ako 79 rokov, u väčšiny ktorých bola navyše sprievodnou diagnózou Alzheimerova choroba.

Od polovice marca je pri vstupe do kaštieľa inštalovaná vzácna renesančná tabuľa zobrazujúca niekdajšieho stropkovského panovníka Žigmunda Peteho. Tá sa po obnove konečne dostala na svoje čestné miesto. Vďaka spolupráci mesta Stropkov a rímskokatolíckej farnosti sa z Ministerstva kultúry SR podarilo získať 5-tisícovú dotáciu na zreštaurovanie vzácnej pamiatky zo 17. storočia.

V apríli 2021 sa v historických priestoroch stropkovského kaštieľa uskutočnilo pracovné stretnutie štátneho tajomníka ministerstva dopravy SR J. Kmeťa a primátora mesta Stropkov O. Brendzu. Hlavnou témou bola rokovania bola problematika výstavby preložky cesty I/15. J. Kmeť vtedy uviedol, že stropkovský obchvat je z hľadiska rozpracovanosti veľmi dobre pripravený a vyslovil optimistický predpoklad. Témou bolo aj budovanie cyklistických chodníkov v regióne.

Druhá publikácia z edície Mystéria viery nesie názov Hudobníci Bratstva sv. škapuliara v Stropkove. Mesto ju vydalo v apríli 2021 a jej autormi sú historik a kronikár mesta Stropkov Ľ. Šmajda a muzikologička Gabriela Foťková.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom dňa 28. apríla 2021 sa konala voľba hlavného kontrolóra mesta Stropkov. O pozíciu sa uchádzali bývalý hlavný kontrolór PSK Jozef Hudák, manažér Zdenko Valášek a súčasná kontrolórka Gabriela Maruščáková, ktorá pôsobila v rokoch 2010 – 2014 ako poslankyňa MsZ, do funkcie hlavnej kontrolórky bola prvýkrát zvolená v roku 2015. Zastupiteľstvo teda potvrdilo vo funkcii aj na najbližšie šesťročné funkčné obdobie kontrolórku práve Gabrielu Maruščákovú, ktorá získala 15 hlasov.

V stredu 12. mája 2021 sa na pôde Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove konalo pracovné stretnutie týkajúce sa súčinnosti a spolupráce subjektov štátnej správy pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Stretnutie sa z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 konalo po vyše roku. Pandémia priniesla pokles trestnej i priestupkovej činnosti, zvýšil sa však počet žiadostí o rozvod, dramatická je situácia i s maloletými bez sprievodu.

V obci Breznica bolo v máji usporiadané stretnutie starostov zo severovýchodného Slovenska s Michalom Kaliňákom zo ZMOS-u. Starostovia sú znepokojení, že ani zo svojej pozície už druhý rok nemajú odpoveď na veľmi jednoduchú otázku. Združenie miest a obcí vyjadrilo presvedčenie, že bez podpory regionálnej ekonomiky na Slovensku nebude možné naštartovať lokálnu ekonomiku, boj s chudobou, hospodársku stabilitu aj sociálny zmier.

V jarných mesiacoch začali v Stropkove záverečnú fázu prieskumu severnej časti zaniknutého hradu. Po dvoch etapách realizovaných v roku 2019 prišiel na rad technicky náročnejší výskum severozápadného bastiónu z obdobia 17. a 18. storočia. Nachádzal sa na mieste dvoch rodinných domov, ktoré mesto vykúpilo od pôvodných majiteľov a následne ich pred viac ako tromi rokmi asanovalo. Nedajú sa vylúčiť bohaté nálezy archeologického materiálu, ktorý znásobí hodnotu tejto zaniknutej národnej kultúrnej pamiatky.

Svojpomocne a vďaka milodarom sa podarilo rozsiahla rekonštrukcia interiéru šandalského kostolíka. Od marca 2021 prebiehala v rímskokatolíckom kostolíku v obci Šandal rozsiahla rekonštrukcia interiéru. Pandemická situácia so sebou priniesla mnoho opatrení, medziiným aj neverejné sväté omše, preto nebolo možné organizovať zbierku na opravu kostola. Napriek tomu sa našlo mnoho veriacich, ktorí pomohli zrealizovať túto rozsiahlu rekonštrukciu vďaka svojim milodarom.

Druhá etapa rekonštrukcie Hrnčiarskej sa začala 4. júna 2021. Zahŕňala pritom takmer 200-metorvý úsek od križovatky so Športovou ul. po ul. Poštovú. Odstránený bol starý asfaltový koberec, staré obrubníky i kanalizačné vpusty. Vyznačený bol aj pruh pre cyklistov.

V júni sa tiež začalo so skvelou iniciatívou na záchranu a obnovu petejovskej kaplnky. Petejovce boli obcou, ktorá padla za obeť pri výstavbe vodného diela Domaša. Na mieste, kde kedysi stál pôvodný drevený chrám, bola v rokoch 1965 – 1972 postavená kaplnka, ktorá bola v tom čase spolu s bratislavským krematóriom vyhlásená za jednu z dvoch najkrajších stavieb na Slovensku. Iniciatíva vznikla vďaka prednostovi Okresného úradu v Stropkove, starostky obce V. Hrabovec a mnohých ďalších dobrovoľníkov z okolia. Dnes je táto kaplnka aspoň pod strechou, s prácami sa pokračuje ďalej.

Mesto Stropkov malo v roku 2021 najkrajší kalendár na Slovensku. Uspelo v súťaží Najkrajší kalendár Slovenska za rok 2021, ktorú organizoval Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátnou vedeckou knižnicou v B. Bystrici. V kategórii Nástenných viaclistových kalendárov získalo mesto prvenstvo s kalendárom, ktorý niesol podnázov Veľké osobnosti malého mesta.

Dňa 2. júla 2021 bol do užívania odovzdaný kompletne zrekonštruovaný Šandalský most. V rámci opravy mosta, ktorý už bol v zlom technickom stave (5. stupeň STS), sa zrealizovala aj nová konštrukcia vozovky , chodník pre peších so zábradlím a po oboch stranách komunikácie sa osadili oceľové zvodidlá. Došlo tiež k úprave vodného toku Ondava, preložky telekomunikačného kábla, osadeniu osvetlenia, úprave nespevnenej krajnice a svahu, ale aj osadeniu trvalého dopravného značenia. Predseda M. Majerský povedal, že je to asi jeden z najdlhších mostov, ktorý v kraji máme. Investícia stála zhruba 850 tis. eur.

10. júla 2021 sa konal ďalší ročník Ondavského cyklomaratónu. Usporiadateľom tohto tradičného cyklistického podujatia, ktoré sa po ročnej prestávke vrátilo do Stropkova, je mesto Stropkov v spolupráci s NO-TAK bke team Stropkov. Organizovaný bol v rámci slovensko-poľského projektu Interreg pod názvom Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna – Stropkov.

Zrenovovaná kostolná veža bola sprístupnená verejnosti koncom júla 2021. Naozajstný slovenský unikát. Ide o 7 poschodovú hranolovú kostolnú vežu na južnej strane Kostola Najsvätejšieho Tela Pána, ktorá bola vybudovaná v roku 1593 v renesančnom štýle. Je vysoká 55 metrov, pričom výhľad z ochodze na široké okolie je vo výške takmer 30 metrov. Ako jediná veža na Slovensku má presklený strop, cez ktorý možno vidieť 20 metrový krov veže. Všetky pôvodné historické a umelecké prvky vo veži boli zachované a reštaurované.

Začiatkom augusta 2021 sa v Stropkove konal slovensko-poľský deň, ktorý naplnil očakávania. Vyvrcholením večera bolo vystúpenie rodáčky Beáty Dubasovej. V rámci spoločného slovensko-poľského projektu sa mestu Stropkov podarilo čiastočne zrekonštruovať turistickú ubytovňu Pod vlekom, postavila sa ďalšia vyhliadková veža na vrchu Ščob a vyznačil sa cykloturistický chodník smerom na poľskú hranicu. Tento projekt bol financovaný z programu Interreg Poľsko – Slovensko. Partnerstvo medzi Stropkov a Korczynou pokračuje.

V pondelok 13. septembra 2021 sa primátori a starostovia zišli pred nemocnicou gen. L. Svobodu vo Svidníku, aby spoločne deklarovali svoj postoj k zámeru preklasifikovať túto nemocnicu na komunitnú. Ľudia z okresov Stropkov, Svidník i Medzilaboriec by tak prišli o dostupnú zdravotnú starostlivosť. Na stretnutie prišli aj prednostovia, podpredseda PSK M. Jakubov, zamestnanci nemocnice aj obyčajní ľudia, ktorí nemocnicu potrebujú a nechcú o ňu prísť. Tak či tak bola poslancami NR SR reforma nemocníc schválená, na aplikovanie konkrétnych zmien i presný zoznam si musíme ešte počkať.

Vyvrcholenie jubilea 100 rokov príchodu redemptoristov na Slovensko: Provincia Bratislava-Praha a Michalovská viceprovincia redemptoristov spoločne oslávili jubileum 100 rokov príchodu redemptoristov na Slovensko. Slávnosť bola v Stropkove, mieste prvého kláštora redemptoristov na Slovensku. Sviatkovať sa začalo už v piatok večernou sv. liturgiou a chválami, v sobotu 18. 9. pokračovala slávnosť kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto rokov v Stropkove a na Slovensku.

Rusínsky ultramaratón úspešne zvládli aj siedmi Stropkovčania: prvé takéto podujatie svojho druhu v regióne pod Duklou – ultramaratón Rusínska stovka. Ide o 110 a 66 km beh, na štart ktorého sa postavilo 64 účastníkov. Pretekári absolvovali náročnú trať historickými územiami Horného Zemplína a Šariša až k poľskej hranici, lemovanú karpatskými drevenými chrámami, významnými bojiskami I. a II. svetovej vojny, vojnovými pamätníkmi i pietnymi miestami. Hlavným organizátorom podujatia bol stropkovský bežec Jozef Kimák.

Podnik Tesla Stropkov oslávil 60. výročie svojho založenia ešte v roku 2020. Pandemická situácia však nedovoľovala usporiadať žiadne hromadné podujatie a tak sa vernisáž skvelej výstavy mapujúcej najvýraznejšie okamihy Tesly Stropkov presunula až na rok 2021. Výstava pozostáva zo 107 exponátov. Bez úsilia mnohých by sa podujatie zorganizovať nepodarilo, no vyzdvihnúť je potrebné hlavne zanietenie a úsilie Antona Hričana. Základný kameň bol položený 25. septembra 1958, podnik slávnostne otvorili 9. mája 1960. Súbežne s výstavbou sa pripravovali technické kádre, z ktorých sa neskoršie sformoval prvý riadiaci aparát závodu.

Mesto ocenilo významné osobnosti a kolektívy: 15. októbra 2021sa v Stropkove uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s ocenením významných osobností a kolektívov, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili  o rozvoj a propagáciu mesta. V roku 2021 čestné občianstvo in memoriam získal bankár Michal Bosák za výrazný prínos pri obnove vojnou zničeného kostola v Stropkove. Cenu mesta Stropkov dostal podnik Tesla Stropkov pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku. Cenu mesta prevzal za Bratstvo sv. škapuliara, ktoré v roku 2020 oslávilo 350. výročie, dôstojný pán dekan, farár Ján Švec Babov. Ďakovným listom boli ocenení dlhoročný bežec a propagátor behu, otec Stropkovskej dvadsiatky Milan Fek, úspešný športovec Milan Pado, za dlhoročnú medzinárodnú spoluprácu ďakovný list dostala Grazyna Ostrowska, ale aj Stropkovský fotoklub a včelár Gabriel Foťko.

Úsek takmer vyradený z cestnej siete zachránila rekonštrukcia: Financie kraja umožnili modernizáciu úseky cesty medzi obcami Breznička a Chotča. Zmodernizoval sa takmer tri kilometre dlhý úsek. Cesta dlhé roky chátrala a stala sa ťažko prejazdnou. Asi málokto veril, že sa ešte niekedy dočká rekonštrukcie. Slúžiť bude nielen motorizovanej verejnosti, ale aj cyklistom, či poľnohospodárom. Slávnostne odovzdaná do užívania bola 27. októbra 2021.

Mesto Stropkov a matičiari si 8. novembra 2021 pripomenulo sto rokov od úmrtia nášho slovenského velikána. Spomienkové stretnutie sa konalo buste Pavla Országa Hviezdoslava, kde si jeho pamiatku uctili položením venca i kytice. Tento vždy upravený elegán s typickou mašľou zomrel vo veku 72 rokov v Dolnom Kubíne. Vo svojom príhovore jeho život a dielo pripomenula tajomníčka MO Matice slovenskej v Stropkove Eva Flešárová.

Príbeh schátranej budovy na Chotčanskej ulici končí: Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri 2021 primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza povedal: „Začína sa búrať, mesto podpísalo búracie povolenie.“ Mnohí Stropkovčania si vydýchli, iní túto schátranú budovu už prestali registrovať, no pravdou je, že majitelia pristúpili k tomu, že danú stavbu odstraňujú. Dodáme, že ešte v roku 2000, teda pred 21 rokmi, začala súkromná firma s výstavbou tohto polyfunkčného objektu. Stavbu sa však do dnešných dní nepodarilo dokončiť a špatila nielen pozemok vlastníkov, ale hlavne celú ulicu i mesto.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter