Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rusíni oceňovali osobnosti Radom Adolfa Dobrianskeho

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (Округлый стїл Русинїв Словенска) zriadil ocenenie Rad Adolfa Dobrianskeho (Орден Адолфа Добрянскёго). Insígnie radu boli odovzdané prvým oceneným aktivistom za prínos pre Rusínov v sobotu 22. februára 2020 na II. Reprezentačnom plese Rusínov (ІІ. Репрезентачнїм бали Русинїв) v Košiciach.

Rad Adolfa Dobrianskeho nesie podobu a meno významného rusínskeho národného buditeľa 19. storočia, ktorý bol poslancom Uhorského snemu a tiež spoluzakladateľom Matice slovenskej. Rad má 5 tried, z ktorých je najvyššia 1. trieda veľkokrížnik (великокрестник), ostatné triedy sú komandér s hviezdou (командор со звіздов), komandér (командор), dôstojník (офіцір) a rytier (рыцарь). Rad má aj jednu osobitnú triedu s kolanou (radovou reťazou). Okrúhly stôl Rusínov Slovenska zriadil toto ocenenie na svojom zasadaní 8. februára 2020 v Prešove. Za kancelára Radu Adolfa Dobrianskeho bol zvolený Milan Pilip.

Rad Adolfa Dobrianskeho sa prepožičiava fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj národnej identity, obhajobu práv Rusínov vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a zvyšovanie kvality života Rusínov na Slovensku aj v zahraničí. 

Predseda OSRS Peter Stefanak a ocenena Anna Kuzmiakova

Prvýkrát bolo toto vyznamenanie odovzdané oceneným z rúk predsedu Okrúhleho stola Rusínov Slovenska Petra Štefaňáka a kancelára radu Milana Pilipa dňa 22. februára 2020 na II. Reprezentačnom plese Rusínov v Košiciach. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska rozhodol o prepožičaní Radu Adolfa Dobrianskeho 4. triedy (dôstojník) Vasiľovi Jaburovi za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskeho jazyka a Anne Kuzmiakovej za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskej tlače a kultúry. Rad Adolfa Dobrianskeho 5. triedy (rytier) bol prepožičaný Bogdanovi Gambaľovi za významný prínos v oblasti rusínskych médií.

Vyznamenaní:

doc. PhDr. Vasiľ Jabur, CSc. – je jedným z kodifikátorov rusínskeho jazyka na Slovensku. Patrí k najvýznamnejším rusínskym jazykovedcom, bol riaditeľom Ústavu rusínskeho jazyka pri Rusínskej obrode na Slovensku, dodnes pôsobí na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom mnohých vedeckých prác z oblasti rusínskej jazykovedy. Rad Adolfa Dobrianskeho 4. triedy sa mu prepožičiava za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskeho jazyka.

Mgr. Anna Kuzmiaková – rusínska novinárka, prekladateľka a aktivistka. Bola členkou prvej redakcie rusínskej periodickej tlače po roku 1989, ktorá vznikla pri Rusínskej obrode na Slovensku. Neskôr zakladala periodikum Info Rusín. Taktiež sa podieľala na príprave kodifikácie rusínskeho jazyka. Pôsobila aj ako predsedníčka Rusínskej obrody na Slovensku, založila jedinú celoslovenskú súťaž v recitácii v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov (Духновічів Пряшів). Rad Adolfa Dobrianskeho 4. triedy sa jej prepožičiava za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskej tlače a kultúry.

Mgr. Bogdan Gambaľ – rusínsky aktivista z Poľska sa pohyboval v rusínskom hnutí od druhej polovice 80. rokov 20. storočia. Po roku 1989 bol jedným z tých, ktorí obnovili činnosť najstaršej rusínskej organizácie v Poľsku – Ruska Bursa v Gorliciach, je jej predsedom. V roku 2011 založil pri tejto organizácii prvé rusínske internetové rádio, ktoré vysielalo 24 hodín denne lem.fm. To sa medzičasom dostalo do terestriálneho vysielania. Popri rádiu vznikol aj spravodajský portál lem.fm. Radu Adolfa Dobrianskeho 5. triedy sa mu prepožičiava za významný prínos v oblasti rusínskych médií.

Milan Pilip

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter