Na území mesta Stropkov sa nachádza deväť národných kultúrnych pamiatok

Poslanci mestského zastupiteľstva sa na poslednom septembrovom zasadnutí zaoberali aj otázkou evidencie pamätihodností mesta Stropkov, v ktorom sa nachádza 9 hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Ochranu národných kultúrnych pamiatok upravuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Tieto pamiatky sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu a ich ochranu zabezpečuje štát prostredníctvom príslušného krajského pamiatkového úradu.

V každej obci sú okrem národných kultúrnych pamiatok ďalšie hnuteľné a nehnuteľné objekty, udalosti a názvy, tzv. pamätihodnosti. Tie nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ale majú pre obec kultúrno-historickú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a súvisia s históriou a životom obce. Predstavujú preto pre každú obec osobitnú a špecifickú hodnotu. Obec môže v rámci zákona rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností. Do evidencie pamätihodností možno zaradiť hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, umeleckú alebo umelecko-remeselnú hodnotu.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať