Rybárske okienko

***** Predaj povolení na rybolov na rok 2020 *****

Povolenia na rybolov na rok 2020 sa budú predávať v kancelárii pri VN Stropkov (rybník Ondava) v  termíne:

2. 5. 2020 od 9.00 do 10.00 hod.

Posledný termín na zaplatenie členského príspevku je posunutý z dôvodu koronavírusovej epidémie na 2. 5. 2020. V prípade nezaplatenia v danom termíne členstvo zaniká. Opätovné obnovenie je možné len po zaplatení zápisného.

Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).

Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena SRZ.

***** Žiadosť o udržiavanie poriadku *****

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Stropkov touto cestou žiada návštevníkov okolia Vodnej nádrže Stropkov o udržiavanie poriadku o okolí vodnej plochy a priľahlých pobrežných pozemkov.

Rovnako žiadame návštevníkov, aby kameninové koše na hrádzi nádrže používali na vyprodukovaný odpad len v nevyhnutnom prípade z dôvodu ich malého objemu.

Za pochopenie ďakujeme.
www.mosrzstropkov.sk
Výbor MO SRZ


Úradné hodiny na daňových úradoch sú skrátené

Klientské zóny Podateľne

Pondelok 08:00 – 11:00 08:00 – 11:00 hod
Utorok —– 08:00 – 11:00 hod
Streda 13:00 – 16:00 hod 13:00 – 16:00 hod
Štvrtok —– 08:00 – 11:00 hod
Piatok 08:00 – 11:00 hod 08:00 – 11:00 hod

Na vybraných daňových úradoch môžete daňové priznanie (prípadne iné podanie) vhodiť aj do pripravených zberných boxov. Nemusíte tak vôbec navštíviť podateľne či klientske zóny. Spolu s podaním stačí, aby ste na seba nechali kontakt (telefón, e-mail) a potvrdenie o podaní vám doručíme – buď telefonicky, alebo e-mailom.

Presné informácie o úradných hodinách konkrétneho pracoviska colného úradu sú zverejnené v časti „Kontakty na úrady„, kde si z ponuky vyberte príslušný región a zvoľte typ úradu.

-r-


Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

-r-


Podnikatelia: Čestné vyhlásenia na odpustenie poistného za apríl 2020 ešte neposielajte!

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že čestné vyhlásenia na účely odpustenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020 zatiaľ nemôže prijímať, pretože návrh novely zákona ešte neprešiel potrebným legislatívnym procesom. V súčasnosti je schválený vládou SR a aby ho mohla Sociálna poisťovňa aplikovať v praxi, musí ho schváliť parlament, podpísať prezidentka SR a uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie všetkých týchto náležitostí je možné očakávať najskôr na budúci týždeň kedy zasadne NRSR a až po splnení týchto náležitostí zákon nadobudne platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna poisťovňa oznámi odvádzateľom poistného všetky potrebné skutočnosti a spôsob, akým bude potrebné dokumenty prijímať.

Sociálna poisťovňa


Od 9. apríla zmeny v zákone o cestnej premávke a ďalšej legislatíve

V reakcii na niektoré špecifické situácie, kedy je činnosť štátnych orgánov a úradov ovplyvnená opatreniami súvisiacimi s nákazou COVID-19 vstúpili 9. apríla do platnosti zmeny v šestnástich zákonoch. Veľká časť opatrení sa týka úpravy v lehotách týkajúcich sa platnosť povolení či vybavovania rôznych žiadostí.

Dôležitou úpravou bol doplnený Zákon o živnostenskom podnikaní, v ktorom sa minimálna lehota pozastavenia živnosti mení z doterajších šiestich mesiacov na akúkoľvek dobu, najviac však tri roky.
V Zákone o cestnej premávke pribudlo predĺženie platnosti dokladov zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Ďalšie zmeny sa týkajú evidencie vozidiel, možnosti dočasného vyradenia prostredníctvom internetového formulára, prerušenia plynutia niektorých lehôt súvisiacich so skúškami z odbornej spôsobilosti atp.

Základný prehľad zmien nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

-redakcia-


Zmena v cestovaní do Rakúska a Českej republiky

S platnosťou od 14. apríla 00.00 hod budú mať vstup na územie Rakúska povolené osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku, ktoré nebude staršie ako 4 dni. Podrobnosti nájdete na webe ministerstva zahraničných vecí, rovnako ako informácie o podmienkach vstupu a výstupu tzv. pendlerov na a z územie Českej republiky platné taktiež od 14. apríla 2020 od 00.00 hod.

-Tlačová správa PZSR-


Obmedzenia na hraniciach potrvajú do 7. mája

Vládny kabinet rozhodol 14. apríla 220 na návrh ministra vnútra Romana Mikulca, že kontroly na vnútorných hraniciach krajiny (pri ceste zo Slovenska von) a taktiež na medzinárodných letiskách potrvajú do 7. mája. Tieto hranice bude teda naďalej možné prekračovať len na vybraných hraničných priechodoch.

Minister vnútra zároveň zhodnotil situáciu počas veľkonočných sviatkov, kedy platili na území SR sprísnené opatrenia zamerané na voľný pohyb osôb. „V konečnom dôsledku to bolo pokojné, návrat ľudí nebol už taký hektický ako odlev. Hliadky riešili vyše 3000 porušení stavu, respektíve obmedzenia voľného pohybu,“ priblížil minister.

Polícia SR zároveň na svojom facebookovom profile zverejnila prehľad činnosti hliadok počas sviatkov. Z celkového počtu vyše 150 tisíc skontrolovaných osôb vrámci celého Slovenska udelili príslušníci PZ len tri pokuty za neuposlúchnutie nariadenia. V Prešovskom kraji hliadky skontrolovali 25 681 osôb z ktorých 605 vyhodnotili ako neopodstatnené prekročenie hraníc okresu a poslali späť domov.

Ani zvýšená prítomnosť hliadok na cestách a dopredu ohlásené kontroly nezabránili niektorým šoférom aby sa na cesty vydali pod vplyvom alkoholu. Nasledujúci výber zahŕňa niektoré porušenia, ktoré museli policajti na cestách riešiť:

  •  ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (nafúkali)
  •  zadržaný vodičský preukaz za alkohol
  •  odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške
  •  neoprávnené prechovávanie omamných látok
  •  marenie výkonu úradného rozhodnutia
  •  pokuta vo výške 1 500 eur za nerešpetkovanie zákazu pohybu
  •  umiestnenie osoby do štátnej karantény
  •  krádež dreva

-redakcia-


Nákladné vozidlá môžu jazdiť aj cez veľkonočné sviatky

Polícia povolila na dni 10., 12. a 13. apríla všeobecnú výnimku pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenska. Cieľom je  znížiť koncentráciu vodičov nákladných vozidiel na odpočívadlách alebo odstavných plochách a zabezpečiť plynulý tranzit cez územie krajiny.

Upozorňujeme vodičov, že oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky vyžiada, naďalej zostáva.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlo

-Tlačová správa PZ-


Polícia upozorňuje na podomových podvodníkov

Vážení spoluobčania – seniori!

Policajti v niektorých okresoch zaznamenali v posledných týždňoch niekoľko pokusov podvodníkov vyťažiť z mimoriadnej situácie a „hyenisticky“ sa priživiť na dôchodcoch. Podvodníci kontaktujú seniorov a chcú im napríklad merať teplotu, ponúkajú pochybné lieky, dezinfekcie či rúška. Seniorov dokonca oslovujú, že im spravia nákup a žiadajú peniaze vopred. Polícia preto upozorňuje hlavne starších ľudí, aby nikomu nedávali peniaze vopred a v prípade potreby v prvom rade oslovili rodinných príslušníkov, susedov či ľudí, ktorých poznajú. Policajti zároveň pripomínajú, že žiaden zdravotník nechodí domov merať teploty. Zdravotnícky a dezinfekčný materiál je najlepšie kupovať len v lekárni či v drogérii.Polícia taktiež žiada občanov, aby nevpúšťali do svojich príbytkov neznámych ľudí, ktorí sa pokúšajú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V tejto mimoriadnej situácií s cieľom znížiť riziko infekcie polícia odporúča riadiť sa štátom prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia vírusu COVID-19, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie.

V prípade podozrenia na akékoľvek podvodné konanie kontaktujte políciu na tel. č. 158.

Zároveň polícia prosí všetkých spoluobčanov o mimoriadnu disciplinovanosť, tolerantnosť a ľudskosť.

Tlačová správa KRPZ Prešov


Polícia hlási – Zníženie rozsahu stránkových hodín na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a prijatých opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a znižovanie rizík prenosného ochorenia COVID-19 Okresné riaditeľstvo Policajného boru vo Svidníku oznamuje, že dňom 01.04.2020 došlo k zníženiu rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne na oddeleniach dokladov odboru poriadkovej polície a na okresných dopravných inšpektorátoch nasledovne:

Deň Čas
pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
streda od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Tlačová správa ORPZ Svidník