Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

ZŠ Hrnčiarska: Život v škole pokračuje aj napriek pandémii svojim vlastným tempom

Úspešné projekty v ZŠ Hrnčiarska

Pandémia COVID – 19 zasiahla všetky oblasti každodenného života, samozrejme aj život škôl a školákov. Denne počúvame o covide, omikrone, testoch, očkovaní, karanténe, opatreniach, … Napriek tomu život v škole pokračuje svojim vlastným tempom a my sa snažíme, aby bol čo najlepší, najkvalitnejší, najzaujímavejší. Naša škola ZŠ Hrnčiarska Stropkov sa zapája do rôznych projektových výziev, vďaka ktorým sa zlepšujú materiálne podmienky pre skvalitňovanie vzdelávania, pre zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a kultivuje sa vzdelávacie prostredie školy.

V tomto školskom roku sme začali s výučbou jazyka národnostnej menšiny (rómsky jazyk) v prvom ročníku, využili sme výzvu MŠVVaŠ SR a boli sme úspešní v dvoch projektoch zameraných na národnostné menšiny: „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“.

Cieľom prvého projektu „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“ bolo vytvorenie rozprávkovej knižky v materinskom jazyku žiakov prvého ročníka. V prvých etapách projektu sme sa zamerali na úzku spoluprácu vedenia školy,  vyučujúcej učiteľky, prváčikov a ich rodičov. Počas niekoľkých stretnutí pani riaditeľky s rodičmi najmladších školákov sa všetci oboznámili o pláne realizácie projektu, ako aj o výslednom produkte projektu. Rodičia spolu s deťmi a učiteľkou postupne zapísali osem rozprávok v rómskom jazyku. Za jazykovú korektúru vďačíme stropkovskému rodákovi Bc. Michalovi Sivákovi. Žiaci namaľovali krásne ilustrácie. Tie tvoria neoddeliteľnú súčasť knihy pri každej rozprávočke a výsledok bol naozaj prekvapivý. Podľa najkrajšej rozprávočky a vydarenej kresby deti pomenovali celú knižku – „Osa Cukronosa“. Naša knižka je určená všetkým deťom a ich rodičom, ktorí chcú okúsiť pestrosť a bohatosť oboch jazykov, vžiť sa do veselých i smutných príbehov, počuť na vlastné uši, ako znejú rovnaké slová v rozličných jazykoch, trocha sa zasmiať a trocha sa aj báť. A ak to súčasná situácia dovolí, plánujeme v najbližšom čase zrealizovať v našej školskej knižnici rozprávkové popoludnie, kde by sa s našou knižkou oboznámili aj ostatní žiaci našej školy.

Cieľom druhého projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“ bolo sprostredkovať rómsku kultúru, umenie, tradície, nadanie a dejiny Rómov formou detského divadelného predstavenia. Tak ako v predchádzajúcom prípade, aj v tomto projekte bolo v počiatočných etapách najdôležitejšie plánovanie a príprava. Realizačný tím zložený z rodičov, učiteľov a žiakov z viacerých historických udalostí o živote Rómov nakoniec vybral jednu – Ukončenie kočovania Rómov na Slovensku. Nasledovalo spracovanie historickej udalosti do scenára a príprava dramatizácie. Bolože to radosti medzi žiakmi, keď sa dozvedeli, že z nich budú malí herci. Celému procesu prípravy divadielka však predchádzala náročná príprava a výroba kulís, na ktorej sa spolu s učiteľmi podieľali žiaci, od tých najmladších až po deviatakov. Dúfame, že vynaložené úsilie prinesie krásny umelecký zážitok malým aj veľkým divákom. Dej hry ich prenesie do obdobia, keď do slovenských miest často zavítali Lovári a ponúkali miestnym svoje tradičné kováčske majstrovstvo. Tradičný život kočovnej rómskej rodinky je popretkávaný ich starosťami, prácou, tancom, piesňami aj tradičnou svadbou. Viac neprezradíme a ak to situácia v najbližších týždňoch dovolí, určite sa chceme s divadielkom prezentovať aj pred ostatnými školami a širokou verejnosťou.

Realizáciou týchto projektov zameraných hlavne na aktivity mimo vyučovania samozrejme nezabúdame na dôležitosť vzdelávania. Po tom, ako bol MŠVVaŠ zverejnený zoznam úspešných žiadateľov v projekte „Spolu múdrejší 3“, sme sa potešili, že od 17.1.2022 môžeme pokračovať v doučovaní našich žiakov a tak nadviazať na dobré skúsenosti z projektov Spolu múdrejší 1Spolu múdrejší 2.

Program „Spolu múdrejší 3“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Aj touto formou chceme predísť zhoršeniu úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov zapríčinených pandémiou, dobehnúť zameškané a utvrdzovať už prebrané učivo.

Každý nový projekt je pre nás výzvou, tešíme sa teda na nové výzvy, ktoré nás posunú  vpred. Preto prostredníctvom našich aktivít chceme žiakov motivovať k pozitívnej zmene, aby sa vzdelávali, neustále na sebe pracovali, čím by pre seba dosiahli lepšiu budúcnosť a robili svet krajším. 

Kolektív učiteľov ZŠ Hrnčiarska

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter