Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Výmera lesov v okrese Stropkov každý rok narastá

Prednosta P. Harvan:  Som presvedčený, že všetci kompetentní si robia svoju prácu dobre

V okrese Stropkov je v obhospodarovaní 19 521 hektárov lesných pozemkov. Z toho štátnych 3 475 ha, súkromných 3 655 ha, spoločenstvenných 11 196 ha, cirkevných 156 ha, družstevných 104 a obecných 935 ha. Obhospodarovatelia lesov hospodária v lesoch podľa vopred schválených programov starostlivosti o les, ktoré vyhotovujú na desať rokov, pričom jednotlivé ťažby v zmysle zákona o lesoch im vyznačuje ich odborný lesný hospodár. Programy starostlivosti o lesy boli v okrese Stropkov vyhotovované v roku 2017 a 2018 podľa jednotlivých lesných celkov.

V okrese Stropkov boli v roku 2012 podľa údajov z lesnej hospodárskej evidencie a lesníckeho GIS-u plánované ťažby dreva 80 653 m3 a realizovaných 53 897 m3. Napríklad v roku 2018 to bolo 92 487 m3, realizovaných 55 888 m3 a v roku 2020 až 120 773 m3, realizovaných však bolo len 53 288 m3.

Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor vykonáva u obhospodarovateľov lesov štátne dozory v lesoch podľa schválených plánov a podľa aktuálnej potreby a vzniknutej situácie.

„Najprv potrebujeme poznať koncept lesného hospodárstva, aby sme sa mohli pýtať na jednotlivé ťažby a jej dôvody. Prvá vec, keď som prišiel na úrad, bola kontrola mimoriadnych ťažieb. Pozval som na stretnutie zástupcu Štátnych lesov a chcel som vidieť aj podklady z nášho odboru pozemkového a lesného. Chcel som vidieť aká je ťažba naplánovaná a aká je výnimočná. Zväčša pri výnimočných sa môže stať, že sa deje niečo mimo zákon,“ povedal prednosta Okresného úradu v Stropkove a dodal, že ťažba v okrese je vždy naplánovaná na určitý počet dekád.

Mimoriadne ťažby sú každý rok, ale sú to ťažby, ktoré sú predovšetkým preventívne. V minulých rokoch, hlavne teda, keď globálne otepľovanie nezasahovalo v tak veľkej miere do nášho kraja, sme tu nemali ani jednu chorobu,“ uviedol prednosta, pričom dodal, že v minulom roku sa choroba stromov našla na 5 až 6 hektároch. „Je potrebné túto chorobu chytiť hneď v zárodku, pretože sa veľmi rýchlo môže stať, že napadne celý les.“

Zdôraznil tiež fakt, že v okrese Stropkov sa hektárovo veľkosť lesa rozširuje každým rokom viac a viac. „Napríklad vo Vojtovciach, kde sa teraz robia pozemkové úpravy, je oproti minulému storočiu 80. a 90. rokov o 92 hektárov lesa viac. Zasiahlo to hlavne pasienky, ktoré obhospodarovali poľnohospodári. Na týchto pozemkoch sa prestalo podnikať, les sa teda automaticky rozširuje,“ konštatuje P. Harvan. Zároveň dodáva, že práve pozemkové úpravy realizované okresným úradom sú jedinečným nástrojom na zosúladenie skutočného stavu v teréne a evidenčného stavu katastra nehnuteľností.

Zaujímala nás tiež situácia v Korunkovej, odkiaľ prišiel na odbor životného prostredia nejeden podnet. Okresný úrad ho riadne prešetril a v súčasnej dobe nerieši žiadne podanie týkajúce sa ťažby dreva. „Na 23 hektároch dnes už lesa, ktorý má takmer 40 rokov, sa vlastník rozhodol, že to aj naďalej bude v katastri evidovať ako lúky a pasienky a že to celé vyťaží,“ ozrejmil prednosta OÚ P. Harvan, pričom chápe, že „holorub“ sa ľuďom určite nepáči, na strane druhej drevo je dnes dobrý obchodný artikel a momentálne je ho málo.

Ako ďalej prednosta uviedol, všetky podané fakty boli v Korunkovej odkontrolované trikrát inšpekciou Ministerstva životného prostredia a prebehla tiež kontrola z Lesného úradu. „My za Okresný úrad Stropkov sme vykonali kontrolu trikrát, Lesná drevárska inšpekcia rovnako vykonala kontroly. Štátne lesy dokonca požiadali majiteľa pozemkov, aby konkrétny pozemok presne vytýčil. Štátne lesy aj Okresný úrad má teda kontrolu aj nad ťažbou a zisťuje, či sa deje na pozemku daného majiteľa.“

„Treba rátať s tým, že u nás sú lesy chápané ako pôda, ale sú tiež chápané aj ako artikel hospodársky. A práve hospodárskych lesov je u nás veľa. Keď človek kúpi hospodársky les, tak musí počítať s tým, že na ňom musí aj hospodáriť, to mu jednoducho ukladá zákon,“ povedal prednosta s tým, že hospodársky les musí byť po určitom období stále obnovený.

„Otázka je, či k tomu vlastník pristupuje citlivo alebo menej citlivo a teda, či si to vlastník rozdelí na niekoľko etáp. Je to na vlastníkoch ako sa rozhodnú. My ako Okresný úrad môžeme kontrolovať všetko, čo nám ukladá zákon a kontroly vykonávame. Všade tam, kde je podanie, ako napríklad v Korunkovej, sa vec ihneď rieši,“ zdôraznil prednosta, ktorý vníma lesy ako veľmi dôležitú súčasť nášho života. „Tiež som si myslel, že to funguje ináč. Som však presvedčený, že všetci kompetentní si robia svoju prácu dobre. Vidím to hlavne počas výjazdov a kontrolných dňoch.“

Prednosta tiež uviedol, že obraz hospodárenia v lese je taký, aký je, no ukladá ho zákon. „Každý majiteľ má programom starostlivosti o les určený harmonogram hospodárenia, t.z. že my ako Okresný úrad musíme vedieť, kedy chce vlastník les vyrúbať a kedy ten les rastie. Okresný úrad otvorene hovorí vlastníkom aj urbariátom o nedostatkoch, ktoré treba vyriešiť opierajúc sa o zákon. Ináč to nepôjde,“ povedal dôrazne a dodal, že hospodársky výsledok v danej lokalite sa musí odrážať priamo, jedna k jednej, k predloženému hospodárskemu plánu. „Iné je to napríklad s chorobami. Pokiaľ lesník alebo správca lesa vidí, že je les chorý, dáva nám na známosť túto skutočnosť. Okresný úrad následne oznámenú skutočnosť skontroluje a ďalej hovoríme o lokalite, ktorú je potrebné vyrúbať. Zväčša je lokalita výrubu jemne zväčšená, pretože škodca je viditeľný hlavne v centre, nie všade je ho vidieť hneď. Záber musí byť teda väčší, pretože predpokladáme, že hranica chorobnosti je ďalej ako ju vidíme my. Je veľmi dôležité, aby toto všetko bolo dodržané, odkomunikované a odkontrolované aj so štátnymi zamestnancami,“ vysvetlil P. Harvan a pokračoval:

„Výrub lesa sa musí robiť len na určitej časti lesa, ostať musia stromy, ktoré sú určené na výsev. Dodám ešte, že v našom okrese sú časti lesov, kde štát skúša zaviesť nový typ drevín, aby zistil, čo to prinesie do budúcna pri predpoklade otepľovania. Skúšajú sa dreviny, ktoré nie sú v lese bežné. V určitých lokalitách stropkovského okresu sú teda na jednom až dvoch hektároch skúšobné dreviny.“

V závere uviedol, že počet hektárov lesa sa zvyšuje a treba rátať s tým, že ak v istých lokalitách budú tieto „lesy“ stále evidované ako lúky a pasienky, bude nutné ich vyrúbať. Zaujímavosťou tiež je, že podľa slov riaditeľa Štátnych lesov je v stropkovskom a svidníckom okrese toľko biotopov a prvkov regionálneho a nadregionálneho významu, aké nie sú ani na celom západnom Slovensku.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter