Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vedeli ste, že…?

bro (2)

Zmeny v separovaní biologicky rozložiteľného odpadu

V roku 2021 mesto Stropkov Všeobecným záväzným nariadením (VZN) mesta č. 6/2021 upravilo VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov tak, že v celom rozsahu sa zrušili dovtedajšie § 21 a §23 a nahradili sa novými § 21 až § 24, ktoré upravujú zber biologicky rozložiteľného odpadu. Týmto predloženým návrhom VZN č. 3/2022 sa upravuje znenie § 21, kde sa biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRO) delí na „tepelne neupravený kuchynský odpad“ a „ tepelne upravený kuchynský odpad“.

Zber uvedených druhov BRO je možné realizovať pri bytových domoch KBV do hnedých zvonov na zber BRO. Všetky domácnosti nachádzajúce sa v KBV (bytový dom) sú povinné mať pri nádobe na komunálny odpad zavedený triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. KBV so záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň, využívajú 240 litrovú bio nádobu na ukladanie tzv. “zeleného odpadu“ aj na tzv. „tepelne neupraveného kuchynského odpadu“. KBV bez záhrady alebo pozemku vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň, využívajú 10 litrovú BIO nádobu (košík) s papierovými vreckami na ukladanie tzv. “zeleného odpadu“ aj na tzv. „tepelne upraveného kuchynského odpadu“. Papierové vrecká je možné ďalej uložiť do 1200 litrovej zbernej nádoby umiestnenej pred KBV. KBV, ktorého obyvatelia sú paušálne platiacimi poplatníkmi, je pridelená BIO nádoba a zahrnutá do paušálneho poplatku za KO a DSO.

Táto zmena je riešená formou úpravy VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Stropkov č. 3/2022. Na základe vyššie uvedeného Vám predkladáme návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov.

Zdroj: www.stropkov.sk

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter