Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
zareagoval na hydrologické pomery na Domaši rozhodnutím o mimoriadnej
manipulácii. Starostovia obcí v okolí vodnej nádrže tento krok vítajú.
Do 30. mája 2020 alebo pokiaľ hladina nedosiahne 158 m n. m., sa bude
vypúšťať 2,5 m3/s.

Starostom obcí
v okolí vodnej nádrže Domaša došla trpezlivosť. Ministrovi životného
prostredia SR Lászlóovi Sólymosovi zaslali list, v ktorom poukázali na
pochybenia vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný
závod Košice. Na spoločnej tlačovke, ktorá sa konala na lodi Bohemia
upozornili na tri štúdie, ktoré, podľa nich, vnášajú do hospodárenia
s vodou nové svetlo.

Na tlačovku, ktorú zvolali starostovia obcí v okolí Domaše, reagovali
vodohospodári 9-stranovou odpoveďou. Interpretáciu vypracovaných štúdií
považujú za účelovú a prezentované závery za vytrhnuté z kontextu. SVP,
š. p., OZ Košice sa bráni, že spracovanie akýchkoľvek odborných
materiálov a štúdií nezatajovali, ale zároveň nemajú dôvod prezentovať
ich širokej verejnosti, ktorá si však môže tieto dokumenty vyžiadať na
základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Preteky v cestnej cyklistike STD Domaša Tour napíšu 8. septembra
štvrtú kapitolu. Na pelotón bude čakať trať dlhá 73 kilometrov.
Víťazstvo z posledných dvoch ročníkov obhajuje slovenský reprezentant
Adrián Babič. Súčasťou podujatia je aj detská verzia pretekov.

Výletná loď pre Domašu vyrazí
z Prahy na východ Slovenska 16. mája. Plavba po riekach a kanáloch
v siedmich štátoch Európy bude dlhá 2800 kilometrov a potrvá 30 dní.
Predtým, ako však definitívne opustí Vltavu, obec Kvakovce pred večernými
Svätojánskymi slávnosťami NAVALIS umožní Slovákom, ktorí budú v Prahe,
absolvovať v českej metropole vyhliadkovú plavbu.

Kto je zodpovedný za
súčasný stav nízkej hladiny? Vodohospodári odmietajú, že by zodpovednosť
niesli oni. Na tlačovej konferencii na pôde Okresného úradu v Prešove
vysvetľovali, že vodná nádrž Domaša plní funkciu, na ktorú bola
vystavaná a situáciu, ktorú kritizujú starostovia, aj podnikatelia,
nepovažujú za mimoriadnu. Naopak, vyrušuje ich, ak
z technicko-prevádzkového hľadiska správcu vodnej stavby je na nich
vytváraný tlak dosiahnuť „nutnosť“ navýšenia terciálnych účelov
nádrže nad účely prioritné.

Bude počas tohtoročného leta dosť vody v Domaši? Odpoveď na túto
otázku hľadá samospráva, štátna správa, vodohospodári, podnikatelia, aj
široká verejnosť. Pozitívnym výstupom z pracovného rokovania na pôde
Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie je, že
vypúšťanie vody z vodnej nádrže bude aj od 1. apríla podľa zimnej
manipulácie. To znamená, že hodnota zaručeného odtoku ostáva na úrovni
3,5 m3/s.

Najlepší slovenský tím pôsobiaci v dlhodobých súťažiach riadených
jedným z 38 oblastných futbalových zväzov získa v budúcej sezóne
Prezidentský pohár. S nápadom zorganizovať v našich zemepisných
šírkach unikátny projekt prišiel predseda Oblastného futbalového zväzu
v Nitre Štefan Korman. V rámci Ondavského oblastného futbalového zväzu
vo Svidníku má najbližšie k účasti v novej súťaži líder VI. ligy ŠK
Ondava Tisinec.